اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی -١١

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی ١١

گـردآوری و بـرگـردان: تـوفـان آراز

اعـلام اصـول 1976 اس.آ.ثـی بـا تـفـاسـیـر

١سـازمـان مـرکـزی کـارگـران سـوئـد( اس.آ.ثـی) یـک جـنـبـش کـارگـری سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـا هـدف مـتـحـقـق سـاخـتـن سـوسـیـالـیـسـم آزاد اسـت. تـحـت ایـن[سـوسـیـالـیـسـم آزاد] وسـایـل تـولـیـد بـه تـمـلـک مـشـتـرک هـمـگـان درمـی آیـد و بـه وسـیـلـۀ کـارگـران اداره مـی گـردد. بـه ایـن طـریـق پـیـش شـرط یـک جـامـعـۀ بـدون طـبـقـات ایـجـاد مـی شـود.

٢تـضـاد تـعـیـیـن کـنـنـده تـحـت سـرمـایـه داری بـیـن طـبـقـۀ مـالـک وسـایـل تـولـیـد و طـبـقـۀ انـجـام دهـنـدۀ کـار ارزش زا مـی بـاشـد. ایـن تـضـاد بـه مـبـارزۀ طـبـقـاتـی مـنـجـر مـی گـردد، کـه در آن کـار گـران دسـتـمـزدی تـنـهـا مـی تـوانـنـد بـه خـود اطـمـیـنـان داشـتـه بـاشـنـد.

٣تـحـت سـرمـایـه داری کـلـیـۀ وسـایـل بـرای افـزایـش تـولـیـد سـود بـه کـار بـرده مـی شـونـد. بـا بـهـره کـشـی سـتـمـگـرانـه از انـسـان هـا و مـحـیـط رشـد کـنـتـرل نـشـده صـورت مـی گـیـرد: کـارگـران فـرسـوده و بـه خـارج از زنـدگـی کـار پـرتـاب مـی شـونـد، غـنـایـم طـبـیـعـی جـبـران نـاپـذیـر بـه تـاراج مـی رونـد، وسـایـل تـولـیـد تـخـریـب مـی گـردنـد، و شـکـاف بـیـن جـوامـع مـخـتـلـف تـعـمـیـق مـی شـود.

٤گـفـتـمـان بـورژوایـی دمـوکـراتـیـزه کـردن مـحـدود بـه زنـدگـی سـیـاسـی مـی گـردد. اس.آ.ثـی درصـدد تـعـویـض پـارلـمـانـتـاریـسـم مـیـهـن پـرسـتـانـه بـا یـک دمـوکـراسـی واقـعـی اسـت، کـه هـم چـنـیـن شـامـل عـرصـه هـای اقـتـصـادی، صـنـعـتـی و فـرهـنـگـی بـاشـد. یـک جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی آزاد تـنـهـا بـه وسـیـلـۀ اکـثـریـت مـردم بـا مـلاحـظـۀ اقـلـیـت هـا ایـجـادپـذیـر اسـت. لـذا از آزادی هـا و حـقـوق تـا کـنـون کـسـب شـده بـایـد دفـاع نـمـود و تـکـامـل شـان داد.

٥سـنـدیـکـالـیـسـم درصـدد خـلـق جـامـعـۀ آزاد اسـت، و اس.آ.ثـی بـرطـبـق اصـول فـدرا لـیـسـتـی بـنـا شـده. ایـن بـدان مـعـنـاسـت کـه کـلـیـۀ کـسـانـی کـه تـصـمـیـمـی شـامـل حـال شـان مـی گـردد، از حـق شـرکـت در اتـخـاذ آن بـرخـوردارنـد. هـیـچ گـروهـی نـبـایـد بـرخـلاف تـصـمـیـمـات مـشـتـرکـانـۀ مـتـخـذ عـمـل کـنـد.

٦گـروه هـای بـزرگ مـردم بـایـد تـصـمـیـمـات را بـه تـوسـط نـمـایـنـدگـان اتـخـاذ نـمـایـنـد. در جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی انـتـخـاب ایـن گـونـه نـمـایـنـدگـان بـه صـورت گـردنـده، یـعـنـی انـتـخـاب اعـضـاء گـروه بـه نـوبـت اسـت، اخـتـیـارات نـمـایـنـدگـان مـحـدود مـی بـاشـد، و وکـالـت شـان بـایـد از سـوی انـتـخـاب کـنـنـدگـان آن هـا سـلـب شـدنـی بـاشـد، زیـرا نـبـایـد هـیـچ بـرگـزیـده ای بـا مـنـافـع شـخـصـی ویـژه وجـود داشـتـه بـاشـد.

٧سـازمـان سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـایـد بـرای فـراگـرفـتـن جـمـیـع کـارکـردهـای اجـتـمـاعـی تـوسـعـه یـابـد. آن بـایـد دسـتـگـاه اداری کـنـونـی را بـا سـاخـتـار جـامـعـۀ مـطـلـوب خـود تـعـویـض نـمـایـد. نـظـر بـه ایـن اس.آ.ثـی مـتـشـکـل از دو جـزء صـنـفـی و تـشـکـیـلات اجـتـمـاعـی اسـت. رشـد سـازمـان مـبـارزاتـی و تـجـربـه و دانـش افـزایـش یـافـتـۀ اعـضـاء پـیـوسـتـه زایـنـدۀ مـطـالـبـات تـازه ای مـی گـر دد، کـه نـهـایـةً بـه تـصـرف قـطـعـی وسـایـل تـولـیـد مـنـتـهـی مـی شـود.

٨سـنـدیـکـالـیـسـم بـر حـسـب طـبـیـعـتـش بـیـن الـمـلـلـی اسـت و در جـهـت هـمـبـسـتـگـی و هـمـکـاری کـارگـران دسـتـمـزدی در کـلـیـۀ کـشـورهـا کـار مـی کـنـد. آن درصـدد ایـجـاد فـدراسـیـون هـایـی از جـوامـع آزاد اسـت، کـه جـای گـزیـن دولـت هـای مـلـی کـنـونـی گـردنـد.

٩انـسـان نـفـس خـود را در و از طـریـق کـارش مـتـحـقـق مـی سـازد. بـنـابـرایـن اس.آ.ثـی بـرای حـق هـمـگـان بـه اشـتـغـال پـرمـعـنـی کـار مـی کـنـد. فـقـط در چـارچـوب خـوداداری فـرد از امـکـانـات ریـخـت دهـی وضـعـیـت کـارش بـرخـوردار مـی گـردد.

١٠هـمـبـسـتـگـی صـنـفـی، آگـاهـی و سـازمـان یـابـی اسـاس مـبـارزۀ طـبـقـاتـی بـر ضـد اسـتـثـمـار و سـرکـوب اسـت. بـنـابـرایـن اس.آ.ثـی بـه سـازمـان دهـی کـلـیـۀ کـارگـران مـزدگـیـر، بـی تـفـاوت بـه نـامـیـده شـدن بـه صـورت کـارگـران، کـارمـنـدان یـا مـسـتـخـدمـیـن مـی پـردازد.

١١اس.آ.ثـی خـشـونـت نـسـبـت بـه انـسـان را نـاشـایـسـت مـی دانـد و از خـشـونـت اجـتـمـاعـی و فـردی فـاصـلـه مـی گـیـرد. امـا وضـعـیـت هـایـی پـدیـد مـی آیـنـد، کـه کـارگـران مـزدگـیـر مـجـبـور از دفـاع از آزادی و حـقـوق کـسـب کـردۀ شـان [ بـا اِعـمـال خـشـونـت] هـسـتـنـد.

١٢اس.آ.ثـی عـمـل مـسـتـقـیـم را وسـیـلـۀ تـغـیـیـر جـامـعـه و شـرایـط زنـدگـی تـلـقـی مـی نـمـایـد. تـنـهـا بـه ایـن طـریـق مـسـئـولـیـت فـردی کـه پـیـش شـرط سـوسـیـالـیـسـم اسـت، تـکـامـل پـذیـر مـی بـا شـد.[8]

[ هـر نـکـتـۀ اعـلام اصـول 1976 بـا یـک تـفـسـیـر ویـژۀ اس.آ.ثـی بـه قـرار زیـر تـوأم اسـت:]

تـفـاسـیـر اعـلام اصـول

١جـنـبـش کـارگـری بـه مـثـابـۀ سـلاحـی در مـبـارزه عـلـیـه سـرمـایـه داری و قـوانـیـن طـبـقـاتـی پـدیـد آمـده اسـت. آن امـروزه بـه طـور عـمـده شـامـل سـه شـاخـه مـی گـردد:

آ) اتـحـادیـه هـای ذیـنـفـع صـنـفـی، کـه بـه سـازمـان دهـی دسـتـجـات مـحـدودی مـی پـردازنـد و صـرفـاً بــیـانـگــر مـطـالـبـات روزانــۀ آن هــا هـسـتــنـد. نـمـونــه هـای ایـنـان سـازمـان مـرکـزی مـسـتـخـدمـیـن ( تـی.ثـی.او)(Tjenestemændenes Central-Organisation(TCO)) و سـازمـان مـرکـزی اعـضـاء فـرهـنـگـسـتـان سـوئـد( اس.آ.ثـی.او)(Svenske Akademikeres Central-Organisation(SACO)) مـی بـاشـنـد.

بـی) سـوسـیـالـیـسـت هـای مـقـامـاتـی، از قـبـیـل اصـلاح طـلـبـان و انـقـلابـیـون مـبـارزۀ صـنـفـی را تـحـت الـشـعـاع مـبـارزۀ سـیـاسـی حـزبـی مـلاحـظـه مـی نـمـایـنـد. آن هـا بـنـای سـازمـان هـای هـدایـت شـده از بـالا و کـار بـا وسـایـل غـالـبـاً غـیـرمـسـتـقـیـم و قـاعـدةً تـدافـعـی را بـرگـزیـده انـد. اصـلاح طـلـبـان مـقـامـاتی، مـثـلاً سـازمـان کـشـوری حـزب کـارگـران سـوسـیـال دمـوکـرات( ال.اواس.آ.پـی)

(Landsorganisationen – Socialdemokratiska Arbetarepartiet(Lo-SAP))، خـواهــان تـغـیـیـر گــام

بـه گـام جـامـعـه، آن انـدازه بـطـیء و مـحـتـاطـانـه هـسـتـنـد، کـه هـدف در واقـع بـه نـظـر دور مـی رسـد.انـقـلابـیـون مـقـامـاتـی بـر ایـن هـسـتـنـد، کـه تـغـیـیـر جـامـعـه بـدون وجـود بـرگـزیـدگـان هـدایـت کـنـنـده و بـدون تـصـرف دسـتـگـاه دولـت امـکـان پـذیـر نـمـی بـاشـد. آن هـا پـس از تـصـرف قـدرت بـه دولـت و خـشـونـت مـسـلـحـانـه بـرای حـفـظ قـدرت وابـسـتـه مـی گـردنـد و در بـعـضـی مـوارد تـرور و سـرکـوب را حـتـی نـسـبـت بـه یـکـدیـگـر اِعـمـال نـمـوده انـد. در سـوئـد آنـان از سـوی فـراکـسـیـون هـای کـمـونـیـسـتـی مـخـتـلـفـی نـمـایـنـدگـی مـی گـردنـد.

ثـی) سـوسـیـالـیـسـت هـای آزاد سـنـدیـکـالـیـسـت هـا، کـه در سـوئـد بـه وسـیـلـۀ اس.آ.ثـی نـمـایـنـدگی مـی شـونـد. بـه اسـتـنـبـاط سـنـدیـکـالـیـسـتـی سـوسـیـالـیـسـم هـرگـز از طـریـق تـصـمـیـمـات مـرکـزیـت یـافـتـه، چـه بـه صـورت احـکـام رؤسـای شـغـل پـرسـت اتـحـادیـه هـای صـنـفـی و چـه قـوانـیـن دیـوان سـالاران مـرکـزی تـحـقـق پـذیـر نـیـسـت. سـوسـیـالـیـسـم تـنـهـا از پـایـیـن بـه صـورت نـتـیـجـۀ فـعـا لـیـت کـارگـران تـحـقـق یـافـتـنـی اسـت.

حـق مـالـکـیـت کـنـونـی بـر وسـایـل تـولـیـد در یـک جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی بـایـد جـایـش را بـه حـق مـحـدود بـه بـخـشـد: حـق بـرنـامـه ریـزی مـحـدود، کـه عـبـارت اسـت از حـل مـسـائـل مـربـوط بـه سـطـوح مـخـتـلـف جـامـعـه و بـنـابـرایـن بـایـد بـه وسـیـلـۀ نـمـایـنـدگـان مـحـلـی سـازمـان هـای اشـتـراکـی مـجـری گـردد.

حـق خـوداداری، کـه عـبـارت اسـت از هـدایـت و تـقـسـیـم کـار، هـم چـنـیـن حـل سـائـر مـسـائـل در چـارچـوب مـعـیـن شـده. ایـن قـبـل از هـمـه مـربـوط بـه کـارگـران مـی گـردد و بـنـابـرایـن بـایـد بـه وسـیـلـۀ آن هـا از طـریـق سـازمـان هـای مـحـل کـارشـان تـعـیـیـن شـود.

٢نـیـروی هـادی اقـتـصـاد سـرمـایـه داری حـداکـثـر سـود بـرای اقـلـیـت کـنـتـرل کـنـنـدۀ مـنـابـع اقـتـصـادی اسـت. اکـثـریـت مـردم بـایـد نـیـروی کـارشـان را بـه فـروشـنـد و مـجـبـور از چـشـم پـوشـی از ارزش اضـافـه و مـحـول کـردن حـق تـصـمـیـم گـیـری بـه صـاحـبـان سـرمـایـه گـردنـد.

مـبـارزۀ مـسـتـمـر بـیـن کـارگـران دسـتـمـزدی و سـرمـایـه داران بـر سـر تـقـسـیـم نـتـایـج تـولـیـد در جـریـان اسـت. هـمـکـاری طـبـقـاتـی بـا وجـود مـنـفـعـت ظـاهـری، مـوجـب تـقـویـت سـرمـایـه داری مـی گـردد. قـدرت بـر اقـتـصـاد پـیـوسـتـه در دسـت هـای قـلـیـلـی مـتـمـرکـز مـی شـود. کـارخـانـه هـا و شـرکـت هـای چـنـدمـلـیـتـی نـفـوذ فـزایـنـده در بـازار دنـیـا و در زنـدگـی تـولـیـدی و اقـتـصـادی کـسـب مـی کـنـنـد.

٣در سـابـق رشـد اقـتـصـادی بـه صـورت هـدف عـمـده مـلاحـظـه مـی گـردیـد. امـروز واضـح اسـت، کـه رشـد کـنـتـرل نـشـده در مـنـازعـۀ شـدیـد بـا مـحـیـط مـا، هـمـبـسـتـگـی مـا، بـا مـمـالـک فـقـیـر و مـسـئـولـیـت مـا در قـبـال نـسـل هـای آیـنـده قـرار مـی گـیـرد.

مـلاحـظـات زمـانـی و مـسـابـقـات کـار کـنـتـراتـی مـوجـد شـرایـط کـار نـاسـالـم مـی گـردنـد. مـواد مـسـمـوم، سـر و صـدا، گـرد و خـاک و لـرزش هـا مـحـل هـای کـار زیـادی را بـرای کـارگـران خـطـر نـاک مـی سـازنـد. زمـان کـار قـانـونـی بـا مـجـبـور گـردانـده شـدن بـسـیـاری بـه سـفـرهـای طـولانـی مـخـدوش مـی شـود، مـنـافـع سـود تـعـیـیـن کـنـنـدۀ بـرنـامـه ریـزی جـامـعـه مـی گـردد. عـواقـب آن مـحـیـط هـای آشـفـتـه و فـشـارآمـیـز شـهـرهـای بـزرگ، هـم چـنـیـن روسـتـاهـا و مـنـاطـق کـم جـمـعـیـت و خـالـی از سـکـنـه اسـت.

سـرمـایـه داری تـکـنـولـوژی را بـه مـقـاصـد سـودکـشـی و بـهـره بـرداری بـی رحـمـانـه از مـنـابـع طـبـیـعـی بـه کـار مـی گـیـرد: زمـیـن، آب و هـوا مـسـمـوم، اراضـی کـشـت و زرع شـده تـخـریـب مـی شـونـد. مـمـالـک فـقـیـر و نـسـل هـای آیـنـده از مـنـابـع مـحـروم مـی گـردنـد. بـحـران فـعـلـی مـنـابـع و مـحـیـط دارای ارتـبـاط مـسـتـقـیـم بـا روابـط اقـتـصـادی پـوسـیـده اسـت. هـم چـنـیـن در کـشـورهـایـی کـه خـود را سـوسـیـالـیـسـتـی مـی نـامـنـد، اهـداف رشـد سـرمـایـه داری بـه ضـایـع سـاخـتـن مـنـابـع مـنـجـر گـشـتـه اسـت. سـرمـایـه داری مـولـد ازدیـاد اقـتـصـاد بـرای اغـنـیـاء، ولـی نـاتـوان از تـسـهـیـم عـادلانـۀ غـنـایـم اسـت. آن در مـمـالـک صـنـعـتـی کـثـرت کـالا ایـجـاد مـی کـنـد، در حـالـی کـه بـخـش اعـظـم بـشـریـت بـا کـمـبـود غـذا روبـه رو اسـت.

٤هـر سـیـاسـت پـارلـمـانـتـاریـسـتـی و حـزبـی بـه ایـن مـفـهـوم اسـت، کـه نـمـایـنـدگـان بـدون اجـازۀ انـتـخـاب کـنـنـدگـان عـمـل کـنـنـد. مـطـالـبـۀ قـدرت از طـرف نـمـایـنـدگـان مـنـتـخـب بـا مـنـفـعـل گـرد یـدن انـتـخـاب کـنـنـدگـان افـزایـش مـی یـابـد و شـکـاف بـیـن آن هـا ژرف تـر مـی شـود. ایـن در مـورد سـیـاسـت شـهـرداری و کـشـور، هـر دو صـادق اسـت.

در مـقـابـل سـیـاسـت حـزبـی، اس.آ.ثـی بـر ایـن اسـت کـه مـسـائـل بـایـد مـشـتـرکـاً بـه وسـیـلـۀ اشـخـاص مـربـوط حـل شـونـد حـتـی الامـکـان مـسـتـقـیـمـاً، تـوسـط نـمـایـنـدگـان، هـر جـا کـه وجـود شـان ضـروری بـاشـد.

تـصـمـیـمـات مـهـم مـربـوط بـه شـرایـط هـسـتـی مـردم اغـلـب در بـیـرون از مـجـامـع پـارلـمـا نـتـاریـسـتـی اتـخـاذ گـردنـد. تـصـمـیـمـات مـبـتـنـی بـر پـیـش شـرط هـایـی هـسـتـنـد، کـه در نـهـایـت از طـرف سـرمـایـۀ بـزرگ دیـکـتـه مـی شـونـد و در خـدمـت مـنـافـع آن هـسـتـنـد. بـنـابـرایـن مـبـارزه بـرای یـک سـیـسـتـم اقـتـصـادی چـاره ای در وهـلـۀ نـخـسـت در داخـل تـولـیـد بـایـد بـه عـمـل آیـد. ایـن جـا و در زنـدگـی اجـتـمـاعـی مـشـارکـت خـود مـردم بـایـد تـعـیـیـن کـنـنـده بـاشـد.

تـجـربـه نـشـان داده اسـت، کـه مـالـکـیـت دولـتـی بـر وسـایـل تـولـیـد خـود بـه خـود بـه حـکـومـت مـردمـی مـنـجـر نـمـی گـردد. دمـوکـراسـی واقـعـی وانـگـهـی مـشـروط بـه خـوداداری قـرار گـرفـتـن تـولـیـد در اخـتـیـار کـارگـران و حـق خـودمـخـتـاری در امـور خـویـش در هـر سـطـحـی اسـت. ایـن هـدف بـدان مـفـهـوم نـیـسـت، کـه سـنـدیـکـالـیـسـت هـای امـروز نـسـبـت بـه آزادی هـا وحـقـوق دمـوکـرا تـیـک مـوجـود بـی تـفـاوت بـاشـنـد. سـازمـان هـای سـنـدیـکـالـیـسـتـی تـنـهـا در مـمـالـکـی بـا دمـوکـرا سـی سـیـاسـی قـادر بـه فـعـالـیـت عـلـنـی هـسـتـنـد، بـا وجـودی کـه امـکـانـات در ایـن جـاهـا نـیـز مـی تـوانـد مـحـدود بـاشـد.

٥فـدرالـیـسـم یـعـنـی ایـن کـه هـر گـروهـی در امـور خـود تـصـمـیـم گـیـرد، هـمـزمـان کـلـیـۀ گـروه هـا در امـور مـشـتـرک هـمـکـاری نـمـایـنـد. فـدرالـیـسـم مـبـتـنـی اسـت بـر ایـن کـه هـمـگـان بـرای نـیـل بـه تـصـمـیـمـات مـشـتـرکـانـه و عـمـلـی سـاخـتـن آن هـا کـار کـنـنـد. فـدرالـیـسـم جـای گـزیـن انـدیـشـگـی دولـتـی مـی گـردد و جـوامـع مـحـلـی را بـه وحـدت بـیـن الـمـلـلـی مـی کـشـانـد. ایـن بـدان مـعـنـاسـت کـه ارگـان هـای مـرکـزی مـادام کـه واحـدهـای مـحـلـی در امـورشـان، بـه مـسـئـولـیـت خـود و بـا مـنـابـع طـبـیـعـی خـود عـمـل نـمـایـنـد، قـادر بـه تـحـمـیـل یـا غـدغـن سـاخـتـن امـری بـه آن هـا نـمـی گـردنـد. چـنـان کـه بـه عـنـوان مـثـال سـازمـان هـای مـحـلـی اس.آ.ثـی از حـق اعـتـصـاب بـر خـوردارنـد، و هـیـچ حـق ردمـرکـزی قـادر بـه سـلـب آن از آن هـا نـیـسـت؛ الـبـتـه آن هـا بـایــد صـنـدوق اعـتـصـاب مـحـلـی تـهـیـه بـه بـیـنـنـد. بـه نـظـر اس.آ.ثـی حـق ردی کـه رهـبـری اتـحـادیـه هـای ال.او از آن بـرخـوردارنـد، تـجـاوز بـه حـق خـودمـخـتـاری مـحـلـی اسـت.

تـصـمـیـمـات مـشـتـرک بـایـد از سـوی هـمـگـان مـحـتـرم شـمـرده شـود. چـنـیـن تـصـمـیـمـاتـی بـایـد مـشـخـصـاً بـه خـوبـی در مـیـان افـراد مـشـمـول آن هـا ریـشـه کـنـد. ایـن بـا اِعـمـال قـدرت از طـریـق پـارلـمـان، دولـت، مـقـامـات و سـازمـان هـای بـا سـاخـتـار مـرکـزیـت دار مـمـکـن نـیـسـت.

٦تـا جـایـی کـه عـمـلاً امـکـان پـذیـر بـاشـد، تـصـمـیـم گـیـری بـایـد بـه شـکـل مـسـتـقـیـم صـورت گـیـرد. در مـوارد مـهـم تـر بـایـد نـمـایـنـدگـان مـنـتـخـب طـبـق نـظـم جـلـسۀ عـادی عـمـل کـنـنـد. اخـتـیـا رات نـمـایـنـدگـان بـه زمـیـنـه هـای از پـیـش مـعـیـن شـده مـحـدود گـردد.

بـیـنـش مـرکـزگـرایـانـه بـر رهـبـری در افـراطـی تـریـن شـکـلـش بـه شـخـص پـرسـتـی بـا عـواقـب مـصـیـبـت بـار مـنـتـهـی گـشـتـه اسـت.

رهـبـری حـتـی در شـکـل کـم تـر بـرجـسـتـه تـر زیـان بـخـش اسـت، زیـرا رهـبـری شـونـدگـان داو طـلـبـانـه از قـبـول مـسـئـولـیـت چـشـم پـوشـی مـی کـنـنـد، در ضـمـن ایـن کـه رهـبـران بـیـش از پـیـش حـرفـه ای و از مـردم جـدا مـی گـردنـد. بـه نـظـر سـنـدیـکـالـیـسـت هـا هـمـگـان بـایـد از امـکـان پـذ یـرش مـسـئـولـیـت بـرای خـویـش و بـرای گـروه بـرخـوردار و بـه آن تـشـویـق گـردنـد. بـهـتـریـن صـو رت عـمـلـی سـاخـتـن ایـن گـردش دادن مـشـاغـل مـعـتـمـدانـه در گـروه مـی بـاشـد. ولـیـکـن ایـن جـریـان را بـایـد بـه شـکـلـی تـرتـیـب داد، کـه تـداوم ضـروری تـصـمـیـمـات حـفـظ شـود.

ایـن اصـول بـا نـتـایـج خـوبـی بـه عـنـوان نـمـونـه در شـوراهـای یـوگـسـلاوی و در اشـکـال سـاز مـان یـافـتـۀ مـعـاوضـه در چـیـن عـمـلـی گـشـتـه اسـت.

٧سـازمـان اجـتـمـاعـی اس.آ.ثـی بـه ایـن طـرز تـشـکـیـل یـافـتـه اسـت، کـه کـارگـران دسـتـمـزدی بـه اتـفـاق سـایـر گـروه هـا از قـبـیـل دانـشـجـویـان، بـازنـشـسـتـگـان، بـی کـاران و غـیـره در یـک نـاحـیـۀ مـسـکـن یـک سـازمـان مـحـلـی ال.اس[ اخـتـصـار سـوئـدی اتـحـادیـۀ سـراسـری کـشـوری] ایـجـاد مـی کـنـنـد. چـنـد ال.اس در یـک مـنـطـقـه هـمـکـاری مـی نـمـایـنـد، و جـمـیـع ال.اس هـای کـشـور در یـک سـازمـان مـرکـزی اس.آ.ثـی بـه هـمـکـاری مـی پـردازنـد.

شـاخـۀ صـنـفـی بـه ایـن شـکـل بـنـا شـده اسـت، کـه اعـضـاء یـک مـحـل کـار یـک شـعـبـۀ کـارخـانـه تـشـکـیـل مـی دهـنــد. شـعـبـات کـارخـانــۀ مـخـتـلـف در رشـتــۀ واحـدی در یـک جـا در یـک سـنــدیـکــا ( اتـحــادیــۀ صـنــفـی) مـشـتــرکــاً عـمــل مـی کـنــنـد، و ایــن هــا نـیــز در فــدراسـیــون هـا ( اتـحـادیـه هـا)ی کـشـورشـمـول هـمـکـاری دارنـد. چـنـد فـدراسـیـون مـتـفـقـاً در کـمـیـتـه هـای صـنـعـتـی بـرای حـل مـسـائـل رشـتـه هـای مـخـتـلـط سـازمـان مـی یـابـنـد.

هـدف سـنـدیـکـالـیـسـم، یـعـنـی قـرار گـرفـتـن وسـایـل تـولـیـد و جـامـعـه در اخـتـیـار کـارگـران دسـتـمـزدی، فـعـالـیـت آمـوزشـی اس.آ.ثـی را بـه یـک امـر بـه غـایـت مـهـم و ضـروری تـبـدیـل مـی سـازد. تـجـارب عـمـلـی بـایـد بـا دانـش نـظـری تـکـمـیـل شـود. ایـن هـا جـهـت امـکـان کـار خـوداداری در یـک جـامـعـۀ صـنـعـتـی پـیـچـیـده ضـرورت دارد.

٨گـروه هـا و مـردمـی کـه اغـلـب در مـنـاطـق جـغـرافـیـایـی بـا مـرزهـا از یـکـدیـگـر جـدا شـده انـد، دارای مـنـافـع فـرهـنـگـی مـشـتـرک هـسـتـنـد. در مـقـابـل، دول مـلـی پـدیـده هـای مـصـنـوعـی مـی بـا شـنـد. کـلـیـۀ دول مـلـی شـامـل اقـلـیـت هــایـی در مـحـدودۀ خـود هـسـتــنـد. بــه عـنـوان مـثـال در سـوئــد از ازمـنـۀ قـدیـم گـروه هـای فـنـلانـدی و سـامـی بـه سـرمـی بـرنـد. و در زمـان اخـیـر صـدهـاهـزار مـهـا جـر آمـده انـد. تـحـقـق دولـت مـلـی مـنـوط بـه سـرکـوبـی اقـلـیـت هـا بـه وسـیـلـۀ اکـثـریـت اسـت.

واضـح اسـت، کـه طـبـقـۀ کـارگـر در سـرتـاسـر دنـیـا دارای مـنـافـع مـشـتـرک مـی بـاشـد، کـه حـا ئـز اهـمـیـت وافـری بـرای هـمـکـاری سـوسـیـالـیـسـتـی اسـت. دولـت مـلـی بـنـابـرایـن بـا سـوسـیـالـیـسـم سـازش نـاپـذیـر مـی بـاشـد. نـظـام فـدرالـیـسـتـی جـهـانـی تـنـهـا بـر مـبـنـای مـنـافـع مـشـتـرک طـبـقـۀ کـارگـر، هـمـزمـان بـا احـتـرام بـه مـنـافـع مـلـی ویـژۀ مـردم ایـجـادشـدنـی اسـت.

٩تـحـت سـرمـایـه داری کـارگـر دسـتـمـزدی مـجـبـور از فـروخـتـن نـیـروی کـارش بـه صـورت یـک کـالا در بـازار مـی گـردد. کـسـی کـه نـیـروی کـار را مـی خـرد، حـق صـاحـب الاخـتـیـار بـودن آن را بـه دسـت مـی آورد. کـار بـه یـک آفـت ضـروری، زحـمـت روزانـه بـرای بـقـاء تـبـدیـل مـی گـردد. تـبـعـیـض نـسـبـت بـه زنـان هـنـوز در بـازار کـار یـک واقـعـیـت اسـت. وقـت آزاد طـولانـی تـر و مـزد هـای بـالاتـر بـی گـمـان مـفـیـد مـی بـاشـنـد، ولـی هـرگـز قـادر بـه جـبـران خـطـاهـا و کـمـبـودهـا در کـار نـیـسـتـنـد.

سـوسـیـالـیـسـم آزاد ارزش واقـعـی کـار را بـه صـورت مـنـبـع وقـار و ارضـاء انـسـان بـه آن بـاز مـی گـردانـد. خـلـق اشـتـغـال پـرمـعـنـی بـرای هـمـگـان در گـرو تـقـسـیـم تـازۀ وظـایـف کـار و حـق تـصـمـیـم گـیـری بـا روح هـمـبـسـتـگـی اسـت. کـالا و اسـلـوب هـای تـولـیـد بـا نـیـازهـای انـسـان و گـردش طـبـیـعـت بـایـد وفـق داده شـونـد. تـکـنـولـوژی بـنـابـرایـن بـایـد در خـدمـت مـردم قـرار گـیـرد و خـاصـه بـا نـظـر بـه حـذف وظـایـف کـار کـسـالـت آور و بـخـصـوص دشـوار و جـریـانـات تـولـیـدی مـخـاطـره آمـیـز تـنـظـیـم گـردد.

١٠کـارگـران دسـتـمـزدی در طـی زمـان هـا تـجـربـه کـرده انـد، چـگـونـه مـبـارزۀ صـنـفـی در اثـر مـنـافـع ویـژۀ مـتـفـاوت دچـار پـراکـنـدگـی گـشـتـه اسـت، تـقـسـیـم سـازمـانـی آن هـا را بـه سـتـیـزه عـلـیـه هـم کـشـانـده اسـت. سـیـاسـت حـزبـی و تـعـصـب رسـتـه ای فـعـالـیـت صـنـفـی را مـسـمـوم و گـروه هـای بـسـیـاری را مـنـفـعـل سـاخـتـه اسـت. کـارگـران دسـتـمـزدی بـا پـراکـنـدگـی بـهـاء سـنـگـیـنـی بـرای مـنـافـع کـوتـاه مـدت احـتـمـالـی پـرداخـتـه انـد.

جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـر ایـن بـیـنـش مـبـتـنـی اسـت، کـه کـارگـران دسـتـمـزدی دارای مـنـافـع مـشـتـرک اسـاسـی مـی بـاشـنـد. نظـر بـه ایـن اس.آ.ثـی مـی کـوشـد تـا کـلـیـۀ کـارگـران را در یـک سـاز مـان واحـد گـرد آورد.

اس.آ.ثـی بـه مـنـزلـۀ یـک سـازمـان صـنـفـی بـرای بـهـسـازی شـرایـط کـار و مـزد و اسـتـخـدام کـارگـران دسـتـمـزدی مـبـارزه مـی کـنـد. اعـضـاء از مـسـاعـدت و یـاری در جـریـان مـذاکـرات، مـنـاز عـات و بـی کـاری بـرخـوردار مـی گـردنـد.

١١سـنـدیـکـالـیـسـم دشـمـن سـوگـنـد خـوردۀ نـظـامـی گـری اسـت و مـبـارزه عـلـیـه آن را یـکـی از مـهـم تـریـن وظـایـفـش بـه شـمـار مـی آورد. اس.آ.ثـی خـواسـتـار صـلـح طـلـبـی ریـشـه ای از اعـضـائـش نـیـسـت، ولـی خـواهـان احـتـرام بـی قـیـد و شـرط بـه کـسـانـی اسـت کـه از مـشـارکـت در خـشـونـت امـتـنـاع مـی نـمـایـنـد. از آزادی هـای صـنـفـی و اجـتـمـاعـی و حـقـوق بـشـر کـسـب شـده یـا کـسـب شـونـده در آتـیـه بـایـد در بـرابـر تـهـدیـد قـدرت هـای خـارجـی یـا دسـتـگـاه خـشـونـت خـود کـشـور دفـاع نـمـود.

اس.آ.ثـی خـود را بـا خـلـق هـای سـرکـوب شـده در مـبـارزۀ شـان عـلـیـه اسـتـثـمـار و سـتـم هـمـبـسـتـه مـی دانـد، حـتـی در وضـعـیـت هـایـی کـه آن هـا ضـرورةً بـه اسـلـحـه مـتـوسـل گـردنـد.

١٢اس.آ.ثـی بـر ایـنـسـت، کـه تـغـیـیـرات جـامـعـه بـایـد تـوسـط فـعـالـیـت خـود افـراد در مـحـل هـای کـار و نـواحـی مـسـکـن هـدایـت گـردد. چـنـیـن عـمـل مـسـتـقـیـمـی بـه مـفـهـوم عـمـل بـدون نـمـایـنـد گـاناسـت، یـعـنـی هـمـگـان فـعـالانـه در مـبـارزه بـه مـقـصـود حـل مـسـائـل مـشـتـرک بـه عـوض مـحـول سـاخـتـن مـنـفـعـلانـۀ امـر بـه دیـگـران شـرکـت مـی جـویـنـد. عـمـل مـسـتـقـیـم مـی تـوانـد اشـکـال گـونـاگـونـی بـسـتـه بـه قـضـیـه و وضـعـیـت مـبـارزه بـه خـود گـیـرد، امـا آن هـمـواره خـوا سـتـار هـمـکـاری سـازمـان یـافـتـه بـه صـور فـدرالـیـسـتـی اسـت.

از آن جـا کـه وظـیـفـۀ دولـت بـه صـورت یـک ضـرورت طـبـیـعـی ادارۀ جـامـعـۀ مـوجـود اسـت، احـزاب دولـتـی مـجـبـور از تـضـمـیـن مـوجـودیـت آن هـسـتـنـد. اس.آ.ثـی بـنـابـرایـن بـه شـیـوۀ سـیـاسـی حـزبـی کـار نـمـی کـنـد. اما اعـضـاء در بـیـرون از اس.آ.ثـی از حـق شـرکـت در فـعـالـیـت اجـتـمـاعـی، در مـطـابـقـت بـا اسـتـنـبـاط شـخـصـی شـان بـرخـوردارنـد، مـشـروط بـه ایـن کـه فـعـالـیـت آن هـا را بـه تـضـاد عـلـنـی بـا جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی سـوق نـدهـد.

از طـریـق تـصـمـیـمـات مـرکـزیـت یـافـتـه دولـت و احـزاب انـسـان هـا را مـنـفـعـل و قـوۀ ابـتـکـار و مـسـئـولـیـت را از آن هـا سـلـب مـی کـنـنـد. دولـت دیـوان سـالارسـازی و تـمـرکـز دهـی را تـشـویـق و اجـبـاری مـی نـمـایـد، حـتـی در خـصـوص سـازمـان هـای صـنـفـی و جـنـبـش هـای مـردمـی دیـگـر. بـنـابـرایـن جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـایـد از اسـتـقـلالـش دفـاع کـنـد. اس.آ.ثـی بـا تـمـام قـوت در راه یـک سـازمـان اجـتـمـاعـی ضـدمـقـامـاتـی بـا اصـول فـدرالـیـسـم مـبـارزه مـی نـمـایـد.[9]

روشـنـگـری هـا ( از بـرگـردانـنـده )

١در 1908 در اعـلامـیـۀ اصـلـی عـقـیـده بــه سـازمـان سـیـاسـیحــذف شـد، و ایـن مـنـجـر بــه جـدایـی نـمـایـنـدگـان دو حــزب ســوسـیــالــیـسـتـی، Socialist Labor Party( حــزب کــار ســوسـیـالـیـسـت) بــا دانــیـل دِ لــئـون(Daniel de Leon) (1914- 1852) در رأس آن و Socialist Party( حــزب ســوسـیـالــیـسـت) بــه رهـبــری یــوجـیــن دبـز(Eugene Debs) (1926- 1855)، گـردیـد، و در اثـر ایـن آی.دابـلـوی.دابـلـوی مـشـخـصـۀ سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـیـش تـری یـافـت.

٢اعـلامـیـۀ آمـیـن بــه چـنـد شـکــل الـهـام بـخـش و سـمـت ده جـنـبـش هــای سـنــدیـکــالــیـسـتـی سـائــر مـمـالـک گـردیـد، و عـقـیـدۀ آن بــه بـی طـرفـی در زمـیــنـۀ سـیـاسـت حــزبـی سـپـس تــا درجـۀ زیــادی حـفـظ شـد، حـتـی در مــرحـلـه ای کـه کـمـونـیـسـت هـا بـر ثـی.جـی.تـی مـسـلـط بـودنـد، ولـی تـسـلـطـی بـیـش تـر ظـاهـری تـا واقـعـی، زیـرا آن در سـال 1947 بـه انـشـعـاب در ثـی.جـی.تـی با خـارج گـردیـدن سـوسـیـال دمـوکـرات هـا و بـعـضـی سـنـدیـکـالـیـسـت هـا از آن و ایـجـاد سـازمـان کـشـوری شـان ثـی.جـی.تی اف.او مـنـجـر گـردیـد.

٣مـجـمـوعـۀ قـوانـیـن هـم چـنـیـن شـامـل یـک رشـتـه نـکـات و بـنـدهـای دیـگـرسـت، و چـنـیـن خـاتـمـه مـی یـابـد: ” بـه ایـن صـورت بــا رأی گـیــری در اوت 1919 بـه تـصـویـب رسـیــد.” تـوضـیـح ایـن کـه در بـرنـامـۀ کـار بـالا سـازمـان شـورایـی طـرح شــده در عـرصـه هـای اقــتـصـادی و نـظـامـی، تـوأمـاً انـدیـشـۀ تـسـلـیـح طـبـقـۀ کـارگـر طـبـیـعـةً هـنـایـش پـذیـرفـتـه از جـنـبـش شـوراهـای کـارگـران و سـربـازان در روسـیـه و آلـمـان در سـال هـای 19- 1917 – اعـلانـیـه ای بـود کـه تـقـریـبـاً بـر روی کـاغـذ بـاقـی مـانـد.

٤لازم بـه تـوضـیـح اسـت کـه مـراد از کـمـونـیـسـم آزاددر ایـن اعـلام اصـول آی.آ.آ نـظـام اجـتـمـاعـی بـدون طـبـقـات و بـدون دولـت، مـالـکـیـت اشـتـراکـی کـامـل زمـیـن و وسـایـل تــولـیـد، هـم چـنـیـن اجـنـاس مـصـرفـی مـی بـاشـد، و در ایـن نـظام پــول و سـیـسـتـم دسـتـمـزدی بـنـابـرایـن نـاپـدیـد مـی گـردد، چـنـان کـه خـاصـه پـیـوتـر کـروپُـتـکـیـن(Pjotr Kropotkin )( 1921- 1842) عـقـیـده داشـت. بـه عـبـارت دیـگـر آن قـطـب مـخـالـف سـیـسـتـم اجـتـمـاعـی حـاکـم در سـدۀ پـیـشـیـن در مـمـالـکـی اسـت، کـه احـزاب بـه گـفـتـمـان کـمـونـیـسـتـی در آن هـا صـاحـب قـدرت بـودنـد.

٥در کـنـگــرۀ آی.آ.آ در 1938 چـنـد تـغـیـیـر مـهــم در اعـلام اصـول فــوق بــه عـمـل آمـد، کـه عـبـارت بـودنـد از ایـن کـه بــا تـسـلـیـح طـبـقـۀ کـارگـر و حــق دفـاع نـظـامـی از کـشـوری کـه در آن انـقــلاب اجـتـمـاعـی روی داده یـا آغـاز گـشـتـه اسـت، مــوافـقـت شـد. گـفـتـنـی اسـت کـه ایـن هــر دو مـورد مـلـهـم از تـجــربـیـات تـکـامـل مـبــارزه در اسـپـانـیـا از و بـا 19 ژوئـیـه 1936 بـودنــد. ( بـرای ایــن مـوضـوع مـی تـوانـیـد رجـوع کـنـیـد بـه بـررسـی آنـارشـیـسـت هـا در انـقـلاب اسـپـانـیـا ( 1939- 1936)” از تـوفـان آراز در تـارنـمـای آنـارکـیـسـتـان، اوت 2020.)

٦مـصــوب هـشـتـمـیـن کـنـگــرۀ اتّـحـادیـه جـوانـان سـوسـیـالـیـسـت سـوئـد(Sveriges Ungsocialistiska Förbund) در چـلـۀ تـابـسـتـان 1934 و تـأیـیـد شـده از طـریـق رأی گـیـری.

٧فــرر بـنــیـان گــذار یـک سـیـسـتـم مــدارس و آمــوزش مـبـتـنـی بــر اصــول آنــارشـیــسـتـی بــود. او بــه ایــن سـبــب در مـعــرض حـمـلـۀ شـدیـد کـلـیـسـای کـاتـولـیـک واقـع شـد، و بـر اسـاس اتـهـام جـعـلـی کـلـیـسـا بـه مـرگ مـحـکـوم و اعـدام گـردیـد.

٨اعـلام اصـول بالا از سـوی اعـضـاء اس.آ.ثـی بـا رأی گـیـری در بـهـار 1976 بـه تـصـویـب رسـیـده اسـت. آن پـنـجـمـیـن اعـلام اصـول مـی بــاشـد. در آغــاز 1910 اولــیـن آن هــا تـصـویــب گـردیــده، سـپــس اعـلام اصـول هــای دیـگــری در 1916، 1922 و 1952 صـورت گـرفـتـه اسـت.

٩در رابـطـه بـا تـکـامـل اس.آ.ثـی مـقـالـه ای تـفـسـیـری با عـنـوان اس.آ.ثـی و انـقـلاباز سـردبـیـر روزنـامـۀ سـنـدیـکـالــیـسـتـی Arbetaren( کـارگـر)( اسـتـکـهـلـم) از 1950 تـا 1968 اورت آرویــدسـسـون(Evert Arvidsson)(90- 1902)، در سـال 1979 انـتـشـار یـافـتـه اسـت.

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.