نا بۆ سێدارە !

بەڵێ بۆ ئازادی و ژیان .

 

نه به اعدام !

بله برای آزادی و زندگی.

 

لا للاعدام !

نعم للحرية والحياة.

 

!No to execution

.yes to freedom and life

 

!Nein zur Todesstrafe

.ja für Freiheit und Leben

 

 

!  No ala pena de muerte

.Sí a la libe0rtad y la vida

 

Não à execução!

sim à liberdade e à vida.

 

निष्पादन के लिए नहीं!

स्वतंत्रता और जीवन के लिए हाँ.

 

没有执行!

是自由和生命。

 

Нет для исполнения!

Да на свободу и жизнь.