Kürtaj Yasaklamaz! Imzalamak için…

*BASBAKANIN VE HÜKÜMETIN TOPLUMSAL CINSIYET ESITLIGINI, KADIN BEDENINI,
DOGURGANLIGINI VE CINSELLIGINI HEDEF ALAN POLITIKALARINA SONUNA KADAR HAYIR
DIYORUZ! *

*Kürtaj? yasaklamak için baslat?lan sürecin DERHAL durdurulmas?n? talep
ediyoruz!*

*Kürtaj?n yasaklanmas? veya süre ve kosullar?n?n daha da daralt?lmas?: *

***kad?nlar?n sagl?k ve yasam haklar?n?n ihlalidir! ****kad?nlar?n
cinsel ve dogurganl?k sagl?klar? ve haklar? ile ilgili karar verme
haklar?n?n ellerinden al?nmas?d?r!* ***kad?nlar?n esit bireyler olarak
görülmedigi süregelen muhafazakar zihniyetin bir baska tezahürüdür!*

Kürtaj?n yasaklanmas?na dair çal?smalar?n bir süredir planland?g?,
Basbakan’?n May?s ay?n?n son haftas?ndaki demeçleriyle ortaya ç?kt?. Hiçbir
bilimsel veriye dayanmayan bu vahim girisim dünya deneyiminin de gösterdigi
gibi kürtaj oranlar?n? düsürmeyecegi gibi, güvensiz kosullarda kürtaja yol
aç?p kad?n ölümlerini art?racakt?r.

*KÜRTAJ DEGIL, ESAS KÜRTAJIN YASAKLANMASI CINAYETTIR!*

*KADINLARIN ÖZGÜR TERCIHIYLE YAPILAN GÜVENLI KÜRTAJ YASAM HAKKIDIR;
KISITLANAMAZ, YASAKLANAMAZ!*

Dünya Sagl?k Örgütü verilerine göre, *güvenli olmayan kosullarda yap?lan
düsükler nedeniyle her y?l dünya çap?nda on binlerce kad?n hayat?n?
kaybetmektedir.* Türkiye’de istenmeyen gebeliklerin istemli olarak
sonland?r?lmas?na yasal olanak saglanmas? anne ölüm h?z?n?n düsmesine katk?
saglam?s ve bu oran 1970′lerden 2000′lerin ortalar?na, 100 bin canl?
dogumda 250′den 28′e düsmüstür. Kürtaj?n Türkiye’de artt?g? yönünde hiçbir
veri yoktur; tam tersine 1993′te 100 gebelikten 18′i kürtajla
sonuçlan?rken, bu oran 2008′de yüzde 10′lara gerilemistir. 1994 ile 2011
y?llar? aras?nda 26 ülke kürtaj ile ilgili engelleri kald?rmaya yönelik
ad?mlar atm?sken, Türkiye’de yasaklanmas? veya k?s?tlanmas? kabul edilemez.
Güvenli kürtaj hakk?n?n kullan?m?n? sadece t?bbi zorunluk ve tecavüz
durumlar?yla k?s?tlamak, kad?nlar?n temel bedensel ve cinsel haklar?n?
marjinallestirmekte ve hakk?n kullan?m?n? mecburiyet kosullar?na
indirgemektedir.

Ücretsiz, kolay erisilebilen, yüksek standartlardaki dogum kontrol
yöntemlerini tesvik etmek yerine kürtaj?n k?s?tlanarak ya da yasaklanarak
kad?nlar?n sagl?k ve yasama hakk?n?n riske at?lmas?na kars? ç?k?yoruz.
Kürtaj bir seçim özgürlügü oldugu kadar ayn? zamanda sosyal bir hak olarak
da yasamsald?r. Çünkü kad?nlar için özgür, ücretsiz, ulas?labilir, güvenli,
yasal bir kürtaj hakk? ayn? zamanda yasam hakk?d?r. As?l cinayet kad?nlar?
hayatlar?n? riske atacak tehlikelere zorlamakt?r.

*GÜVENLI KÜRTAJ HAKKI, KADINLARIN KENDI BEDENLERI ve DOGURGANLIKLARI
ÜZERINDE KARAR VERME HAKKININ VAZGEÇILEMEZ BIR PARÇASIDIR!*

Kisinin kendi bedeni üzerindeki kontrol ve güvenli kürtaja erisimi de
içeren cinsel sagl?k ve üreme sagl?g? haklar?n?n k?s?tlanmas? temel insan
haklar?n?n ve kad?n?n insan haklar?n?n aç?kça ihlalidir. Türkiye, hem kendi
mevzuat? hem de taraf oldugu uluslararas? sözlesmeler uyar?nca, cinsel ve
üreme sagl?g? haklar? konusunda yeterli ve kapsaml? hizmetler sunmak ve bu
hizmetleri erisilebilir k?lmakla yükümlüdür. Türkiye’de çocuk yasta
evlilikler, zorla evlendirmeler, kad?n cinayetleri, tecavüzler, kad?n
cinselligi üzerinde olusturulan ahlaki bask? mekanizmalar?
normallestirilmistir. Dogum kontrol sorumlulugu temel olarak kad?nlara
yüklenmistir. Ancak kad?nlar?n ücretsiz dogum kontrol araçlar?na kolayca
erisemedigi, en yayg?n dogum kontrol yönteminin geri çekme oldugu, kad?n
istihdam?n?n düsmeye devam ettigi ve kad?n yoksullugunun h?zla artt?g? bir
ülkede kad?nlar?n gebeligini isteyerek sonland?rma hakk?n? k?s?tlamak veya
yasaklamak kad?nlar? tehlikeli kosullarda kürtaja sürükleyecek aç?k bir
ayr?mc?l?kt?r.

*MILITARIST, AYRIMCI SÖYLEM ve UYGULAMALARLA INSAN HAKLARINA SALDIRILMASINA
IZIN VERMEYECEGIZ!*

Basbakan “Her kürtaj bir Uludere’dir” diyerek, kad?nlar?n bedensel
haklar?n? yasama geçirmeleri ile bombal? bir sald?r?yla insanlar?n
öldürülmesini es tutmustur. Bu ayr?ca Kürtlerin ve kad?nlar?n insan
haklar?n? tart?smaya açan ayr?mc? ve militarist bir aç?klamad?r; oysa
devletin birincil görevi tüm vatandaslar?n?n insanca yasamalar?n? saglamak,
esitlik, hak ve özgürlüklerini güvence alt?na almakt?r.

Türkiye’nin taraf olmakla övündügü Kad?na Kars? Her Türlü Ayr?mc?l?g?n
Önlenmesi Sözlesmesi’nin 16.1.e maddesine göre *”kad?nlar çocuklar?n
say?s?na ve dünyaya getirilme zaman?na serbestçe ve makulce karar verme
hakk?na sahiptir”.* Kürtaj?n yasaklanmas? yönünde hükümetin bu girisimi
kad?nlar?n kendi bedenleri üzerinde tasarruf hakk?n? yok sayan, kad?nlar?n
birincil varl?k sebebini soyun üremesi olarak gören, neo-liberal nüfus
politikalar?n? kad?n bedeni üzerinden kurgulayan süregelen kad?n düsman?
zihniyetin bir baska ürünüdür.

*Böylesi bir karar milyonlarca kad?n?n yasam hakk?n?n ve kad?n, erkek ve
çocuklar?n insan onuruna yaras?r bir yasam sürme haklar?n?n aç?k bir ihlali
anlam?na gelir.*

*Biz imzac? örgütler olarak, kürtaj? yasaklamak için baslat?lan sürecin ve
Basbakan ve Hükümetin kad?n bedenini hedef alan siyasetinin DERHAL
durdurulmas?n? talep ediyoruz!*
********

Adana Kad?n Dayan?sma Merkezi ve S?g?nmaevi Dernegi (AKDAM)

Amargi Kad?n Akademisi

Antalya Kad?n Dan?sma ve Dayan?sma Dernegi

Ayval?k Bag?ms?z Kad?n Inisiyatifi

CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu

Cinsel Siddete Kars? Kad?n Platformu

Cinsiyet Esitligi Izleme Dernegi (CEID)

Cumhuriyet Kad?nlar? Dernegi

Çanakkale Kad?n El Emegini Degerlendirme ve Kad?n Dan?sma Merkezi (ELDER)

Çank?r? Kad?n Dan?sma ve Dayan?sma Dernegi

Çigli Evka 2 Kad?n Kültür Evi Dernegi (ÇEKEV)

Diyanet ve Vak?f Emekçileri Sendikas? Mus Subesi

Egitim-Sen Sendikas? Mus Subesi

Emek Partili Kad?nlar

Emekli-Sen Mus Subesi

Esitlik Izleme Grubu (ESITIZ)

Ev Eksenli Kad?nlar Çal?sma Grubu

Feminist Atölye (FEMA)

Filmmor Kad?n Kooperatifi (FILMMOR)

Hakl? Kad?n Platformu

Hayat Televizyonu Ekmek ve Gül Ekibi

Hür Bas?n Dernegi

Insan Haklar? Dernegi Mus Subesi

Insan Kaynag?n? Gelistirme Vakf? (IKGV)

Iris Esitlik Gözlem Grubu

Istanbul Feminist Kollektif (IFK)

Is ve Meslek Sahibi Kad?nlar Türkiye Federasyonu

Isçi Kardesligi Partili (IKP) Kad?nlar

Izmir Bag?ms?z Kad?n Inisiyatifi

Izmir Kad?n Dayan?sma Dernegi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Adana Subesi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Ankara Subesi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Bursa Subesi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Eskisehir Subesi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Genel Merkezi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Izmir Subesi

Kad?n Adaylar? Destekleme Dernegi (KA.DER) Kad?köy Subesi

Kad?n Emegi Çal?san Feminist Arast?rmac?lar (KEFA) Grubu

Kad?n Emegi ve Istihdam? Girisimi (KEIG) Platformu

Kad?n Erkek Esitligi Dernegi (KAZETE-DER)

Kad?n Partisi Girisimi

Kad?n?n Insan Haklar? – Yeni Çözümler Dernegi (KIH – YÇ)

Kad?nlara Hukuki Destek Merkezi Dernegi (KAHDEM)

Kad?nlar?n Medya Izleme Grubu (MEDIZ)

Kad?nlarla Dayan?sma Vakf? (KADAV)

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Arast?rmalar ve Dayan?sma Dernegi (KAOS GL)

Kazdag? Kad?n Dayan?sma Grubu

KAZETE

K?rm?z? Biber Dernegi

Koza Kad?n Dernegi

Mavi Kalem Dernegi

Mor Çat? Kad?n S?g?nag? Vakf?

Mor Salk?m Kad?n Dayan?sma Dernegi

Mus Kad?n Dernegi (MUKADDER)

Mus Teknikerler Birligi Odas?

Mus Ticaret ve Sanayi Odas?

Mühendisler Odas? Mus Subesi

Nilüfer Kad?n Dayan?sma Merkezi

Nilüfer Kad?n Meclisi

Sosyal Kalk?nma ve Cinsiyet Esitligi Politikalar? Merkezi

Sosyalist Feminist Kollektif (SFK)

Siddete Kars? Izmir Kad?n Koordinasyonu

Tema Vakf? Mus Subesi

Tes-Is sendikas? Mus Subesi

Türk Kad?nlar Birligi Genel Merkezi ve Tüm Subeleri

Türkiye Kad?n Dernekleri Federasyonu

Türkiye Kad?n Girisimciler Dernegi (KAGIDER)

Uçan Süpürge Kad?n Iletisim ve Arast?rma Dernegi

Van Kad?n Dernegi (VAKAD)

Varto Din Görevlileri

WINPEACE -Türkiye

Yasam Evi Kad?n Dayan?sma Dernegi

Yasam Kad?n Çevre Kültür ve Isletme Kooperatifi (YAKA-KOOP)

Yüksekova Kad?n Dernegi
**

نووسەر: Anarchistan ئەنارکیستان

Kurdistan Anarchists Forum - KAF سەکۆی ئەنارکیستان

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: