همبستگی فورومی آنارشیست‌های کردی-زبان از قیام های توده ای در ایران

آنارشیست ها همیشه از اعتراضات و تظاهرات و حرکت‌های توده ای خود جوش حمایت کرده اند. مبارزه توده ای و خیزش خود جوش نشانه ای از افزایش اعتراض، مقاومت و خودآگاهی مستمدیدگان علیه نظام سلطه و مقامات است. اعتراضات، تظاهرات ها و قیام ها اگرچه نام ها و رنگ های گوناگونی داشتە باشند، اما در اصل مبارزه با ظلم موجود است، مبارزه با ظالمان و نفی نظام ظلم هستند.

درست است که علت قیام ستمدیدگان در شهرهای ایران، قتل مهسا امینی (دختر 22 ساله کرد زبان) بود که به همراه خانواده اش به تهران سفر کرده بود و آن دنیا را تکان داد. اما پیام این قیام هم اعتراضی به کشته شدن او بود و هم پیامی بسیار رادیکال و فرامرزی به ایران و جهان که ستمدیدگان فارغ از زبان و قومیت و نژاد و خصوصیات شخصی خود مورد ظلم و ستم یک دشمن و یک طبقه قرار دارند. و یک سیستم طبقاتی، هر نام و رنگی داشتە باشد.

این قیام فراتر رفتن و شکستن مرزهای قیام های پیشین از نظر فکری، حرکتی و هدفی، نفی اسطوره ناسیونالیسم، پاسخی محکم به احزابی بود که هر یک به رنگ و نام ظلم می نامند. این قیام نه تنها پیامی به ستمگران ایران، بلکه برای همه ستمگران جهان بود، پیامی بود، همامان پیامی برای همه ستمدیدگان که ظلم ملت، نژاد، جنسیت و وطن ندارد، ستمدیدگان یک دشمن دارند: آن هم وجود طبقاتی خودشان وجامعه طبقاتی و حاکمیت طبقاتی است؛ آنها یک هدف اساسی و مشترک دارند: رهایی زندگی و هستی از ظلم و تهدید به نابودی، رهایی زمین از ظلم سرمایه داران و ظلم سیاستمداران.

ما به عنوان فوروم آنارشیست‌های کُرد زبان خود را جزئی از اعتراضات همه ستمدیدگان جهان در همه جا می دانیم و از اعتراضات، مقاومت ها، خودسازماندهی ها و قیام ها علیه جامعه و نظام طبقاتی در هر سطحی حمایت می کنیم و در آن شرکت می کنیم.

اعتراضات و خیزش‌های سراسری این روزها گامی ناگهانی و مؤثر در جهت اتحاد سراسری ستمدیگان بوده و در عین حال جواب و ردکردن تلاش‌های سیاستمداران و احزاب برای تفرقه‌افکنی و تکه تکه‌کردن اعتراضات و تبدیل آن‌ها به سنگ‌های استبدادی.

ما به خانواده و دوستان مهسا امینی و جانباختگان تظاهرات تسلیت می گوییم.

زنده باد مبارزه ستمدیدگان در شهرهای ایران

زنده باد اتحادیه طبقاتی ستمدیدگان

شکست بر تلاش ها و دیکتە های سیاستمداران حاکم و مخالف

مرگ بر حاکمیت طبقاتی با همه نام ها و رنگ هایش

فوروم آنارشیست‌‌های کردی-زبان

٢٣ سپتامبر ٢٠٢٢

https://twitter.com/anarkistan

https://t.me/KAF_ANARKISTAN

https://lists.riseup.net/www/d_read/azadixwazan

نووسەر: Anarchistan ئەنارکیستان

Kurdistan Anarchists Forum - KAF سەکۆی ئەنارکیستان

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: