اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی -٤

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی ٤

گـردآوری و بـرگـردان: تـوفـان آراز

قـوانـیـن و بـرنـامـه کـار وحـدت اُپـوزیـسـیـون صـنـفـی دانـمـارک

1919

بـنـد 1

نـام سـازمـان وحـدت اُپـوزیـسـیـون صـنـفـی دانـمـارکمـی بـاشـد. آن بـه وسـیـلـۀ دائـره ای از کـار گـران سـازمـان یـافـتـه در کـپـنـهـاگ در 22 سـپـتـامـبـر 1910 ایـجـاد گـشـتـه اسـت.

بـنـد2

بـرنـامـه

هـدف جـنـبـش سـازمـان دهـی کـارگـران جـهـت بـه دسـت گـرفـتـن کـنـتـرل تـولـیـد و نـهـایـةً تـصـرف زمـیـن و وسـایـل تـولـیـد مـی بـاشـد. ایـن هـدف بـه طـرق زیـر تـحـقـق پـذیـر اسـت:

نـکـتـه 1- سـازمـان دهـی کـارگـران در هـر مـحـل کـار در بـاشـگـاه کـارخـانـه، کـه یـک کـمـیـتـۀ کـار خـانـه بـرگـزیـنـنـد. (مـسـلـمـاً شـامـل هـر کـارخـانـه ای بـی تـفـاوت بـه نـوع یـا کـیـفـیـت.)

نـکـتـه 2- وحـدت کـمـیـتـه هـای کـارخـانـه در هـر صـنـعـت در شـورای کـارگـری.

نـکـتـه 3- هـمـکـاری و وحـدت شـوراهـای کـارگـری صـنـایـع در یـک شـورای کـل در نـاحـیـه ای مـشـخـص کـمـون(= شـهـرداری) – و بـه عـلاوه تـعـمـیـق هـمـکـاری و فـعـالـیـت مـشـتـرکـانـۀ صـنـا یـع مـخـتـلـف در شـهـرهـا و دهـات.

نـکـتـه 4 – تـشـکـیـل سـازمـان هـای سـربـازان بـر اسـاس و بـا سـیـسـتـم مـشـابـه سـازمـان هـای اقـتـصـا دی و بـا هـمـکـاری دقـیـق بـا ایـن هـا بـه قـصـد مـمـانـعـت از تـسـلـیـح طـبـقـۀ بـورژوازی در وضـع بـی سـلاحـی کـارگـران و در نـتـیـجـه نـاتـوان از دفـاع از خـویـش در بـرابـر عـمـلـیـات مـسـلـحـانـۀ احـتـمـالـی از نـاحـیـۀ سـرمـایـه داران و بـورژواهـا.

نـکـتـه 5- در صـورت بـرقـرار گـردیـدن نـیـروهـای نـظـامـی داوطـلـب بـه هـر نـامـی بـه وسـیـلـۀ بـورژ وازی و سـرمـایـه داران، سـعـی تـسـلـیـح مـتـنـاسـب طـبـقـۀ کـارگـر بـرای پـیـشـگـیـری از سـرکـوبـی کـارگـران بـا قـدرت مـسـلـحـانـه.

نـکـتـه 6- اخـتـیـار تـصـمـیـم گـیـری مـسـتـقـیـمـاً بـه کـارگـران مـحـول شـود، و شـوراهـای مـنـتـخـب صـرفـاً ارگـان هـای اداری بـرای تـودۀ انـبـوه گـردنـد. فـعـالـیـت مـشـتـرکـانـه بـر اسـاس مـنـافـع طـبـقـا تـی مـشـتـرک بـه عـمـل آیـد، و مـبـارزۀ ذیـنـفـعـانـۀ روزانـه جـزیـی از نـفـس مـبـارزۀ طـبـقـاتـی بـه هــدف سـرنـگـون سـازی قـدرت سـرمـایـه داران و در اخـتـیـار گـرفـتـن کـارکـردهـای اقـتـصـادی زنـد گـی اجـتـمـاعـی گـردد.

نـکـتـه 7- مـورد اسـاسـی در مـبـارزۀ کـارگـران بـایـد دسـت یـابـی بـه قـدرت اقـتـصـادی بـاشـد؛ ولـی از هـم پـاشـیـدن شـیـرازۀ قـدرت مـسـلـحـانـۀ طـبـقـۀ بـورژوازی جـهـت تـضـمـیـن نـتـایـج اقـتـصـادی کـسـب شـده و بـه طـور کـلـی ایـجـاد شـرایـط تـکـامـل اقـتـصـادی ضـروری اسـت. هـم چـنـیـن تـسـلـیـح کـارگـر ان مـی تـوانـد جـهـت دفـاع و پـیـشـگـیـری از قـربـانـیـان خـونـیـن و بـیـهـوده ضـرورت بـیـابـد. ولـیـکـن کـل مـسـئـلـۀ قـدرت مـسـلـحـانـۀ کـارگـران تـنـهـا بـایـد بـه صـورت یـک شـرّ ضـرور مـلاحـظـه شـود، یـعـنـی امـری کـه کـارگـران مـجـبـور از پـذیـرفـتـن آن و در لـحـظـۀ مـعـیـنـی سـازمـان دادن آن مـی گـردنـد.

نـکـتـه 8- کـارگـران بـه دائـر سـاخـتـن مـطـبـوعـات اسـتـواری جـهـت کـاربـری در مـبـارزه و تـحـکـیـم آن در مـقـابـل حـمـلات سـرمـایـه داری بـه پـردازنـد. مـطـبـوعـات کـارگـرسـتـیـز از طـریـق تـحـریـم آن هـا بـی اثـر گـردنـد، بـخـشـاً بـا خـودداری از خـریـداری نـشـریـات و بـخـشـاً بـا مـحـروم کـردن آن هـا از مـواد و نـیـروی کـار بـرای تـولـیـدشـان.

بـنـد 3

وظـایـف داخـلـی سـازمـان.

1- ایـجـاد هـمـکـاری بـیـن شـعـبـات مـوجـود.

2- بـرقـراری شـعـبـات در نـقـاطـی کـه وجـود نـدارنـد.

3- وجـود یـک عـامـل روشـنـگـری مـشـتـرک و یـک جـزء گـردآورنـدۀ مـرکـزی جـنـبـش صـنـفـی در دانـمـارک.

بـنـد 4

تـصـمـیـمـات پـذیـرش

1- هـر کـارگـری( کـارگـر دسـتـمـزدی یـا مـسـتـقـل، کـارگـر مـعـنـوی یـا یـدی) کـه بـه سـنـدیـکـالـیـسـم بـه پـیـونـدد، در سـازمـان پـذیـرفـتـه مـی شـود. ولـیـکـن اعـضـاء نـبـایـد بـه هـیـچ نـوع بـهـره کـشـی بـه پـردازنـد.

2- اشـخـاصـی قـابـل پـذیـرش نـیـسـتـنـد، کـه بـا اعـتـصـاب شـکـنـی یـا بـه شـکـل دیـگـری بـیـزاری مـحـقـانـۀ کـارگـران را از خـود بـرانـگـیـزنـد.[3]

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.