اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی -٥

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی ٥

گـردآوری و بـرگـردان: تـوفـان آراز

اعـلانـیّـه لـنـدن. اعـلام اصـول سـنـدیـکـالـیـسـتـی مـصـوّب نـخـسـتـیـن کـنـگـره سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـیـن الـمـلـلـی در لـنـدن، سـپـتـامـبـر 1913 بـا شـرکـت نـمـایـنـدگـان از 15 کـشـور اروپـا و آمـریـکـا

١کـنـگـره تـأکـیـد مـی کـنـد، کـه طـبـقـۀ کـارگـر در کـلـیـۀ مـمـالـک تـحـت بـردگـی سـرمـایـه داری و دولـتـی بـه سـرمـی بـرد، و کـنـگـره بـنـابـرایـن طـرف داری خـود را از مـبـارزۀ طـبـقـاتـی و هـمـبـسـتـگـی بـیـن الـمـلـلـی و از سـازمـان یـابـی مـسـتـقـلانـۀ کـارگـران بـر اسـاس اتـحـاد آزادانـه اعـلام مـی دارد.

٢ایـن سـازمـان هـا بـایـد مـوظـف بـه تـسـریـع تـکـامـل مـادی و روشـنـفـکـرانـۀ آنـی کـارگـران و سـر نـگـون سـازی آتـی سـیـسـتـم و دولـت سـرمـایـه داری بـاشـنـد.

٣کـنـگـره تـأکـیـد مـی کـنـد، کـه مـبـارزۀ طـبـقـاتـی نـتـیـجـۀ ضـرور حـق مـالـکـیـت خـصـوصـی بـر وسـایـل تـولـیـد و تـوزیـع اسـت و بـنـابـرایـن ضـرورت اجـتـمـاعـی سـازی ایـن مـالـکـیـت را از طـریـق بـنـا و تـکـامـل سـازمـان هـای مـبـارزاتـی مـولـدان کـه آن هـا را از اسـتـعـداد ادارۀ ایـن وسـایـل بـا نـظـر بـه مـنـافـع کـل جـامـعـه بـرخـوردار سـازنـد، اعـلام مـی نـمـایـد.

٤کـنـگـره تـأکـیـد مـی نـمـایـد، کـه ایـن سـازمـان هـای مـبـارزاتـی در صـورتـی مـی تـوانـنـد بـه مـو فـقـیـت نـایـل آیـنـد، کـه بـه پـراکـنـدگـی شـان بـه دلایـل سـیـاسـی و مـذهـبـی پـایـان بـخـشـنـد، و بـه پـذیـرنـد، کـه مـنـازعـه یـک مـنـازعـۀ اقـتـصـادی اسـت، یـعـنـی ایـن کـه آن هـا قـادر بـه نـیـل بـه هـدف بـا احـالـۀ قـضـیـۀ شـان بـه دولـت یـا بـه اعـضـاء آن نـیـسـتـنـد؛ امـا تـنـهـا بـا کـاربـری عـمـل مـسـتـقـیـم خـود کـارگـران تـوأم بـا اعـتـمـادشـان بـه نـیـروی سـازمـان هـای اقـتـصـادی.

٥در نـتــیـجـۀ ایــن کـنـگــره کــارگــران را بــه سـازمـان دهـی خــود در تـشـکــیـلات مـبـارزاتـی

اقـتـصـادی غـیـروابـسـتـه و وحـدت بـر اسـاس هـمـبـسـتـگـی بـیـن الـمـلـلـی جـهـت رهـایـی نـهـایـی از سـلـطـۀ سـرمـایـه داری و دولـت فـرامـی خـوانـد.

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.