اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی -٦

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی ٦

گـردآوری و بـرگـردان: تـوفـان آراز

اعـلام اصـول اتّـحـادیّـه بـیـن الـمـلـلـی کـارگـران( آی.آ.آ)

بـه تـصـویـب رسـیـده ضـمـن بـرقـراری انـتـرنـاسـیـونـال سـنـدیـکـا لـیـسـتـی در بـرلـیـن در کـنـگـره از دسـامـبـر 1922 تـا ژانـویـه 1923، بـا تـغـیـیـرات در 1938

١سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی، جـنـبـش کـارگـران بـنـا شـده بـر اسـاس مـبـارزۀ طـبـقـاتـی اسـت، کـه در تـلاش بـه وحـدت کـشـانـدن کـلـیـۀ کـارگـران یـدی و مـعـنـوی در سـازمـان هـای مـبـارزاتـی اقـتـصـادی بـه مـقـصـود تـدارک و اجـرای عـمـلـی آزادی از بـردگـی دسـتـمـزدی و دسـتـگـاه سـرکـوبـگـر دولـت مـی بـاشـد. هـدف آن عـبـارت اسـت از تـجـدیـد سـازمـان کـل هـسـتـی اجـتـمـاعـی بـر پـایـۀ کـمـونـیـسـم آزاد و از طـریـق عـمـل اجـتـمـاعـی انـقـلابـی خـود طـبـقـات زحـمـتـکـش. آن[ سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی] دارای ایـن اسـتـنـبـاط اسـت، کـه تـنـهـا سـازمـان هـای اقـتـصـادی پـرولـتـاریـا از تـوانـایـی انـجـام ایـن وظـایـف بـرخـوردارنـد و بـنـابـرایـن آن در تـضـاد بـا احـزاب کـارگـری مـدرن، کـه از نـظـر اهـداف اقـتـصـادی سـازنـده قـابـل مـلاحـظـه نـیـسـتـنـد بـه کـارگـران بـه مـنـزلـۀ مـولـدان و خـلاقـان ارزش هـای اجـتـمـاعـی رجـوع مـی کـنـد.

٢سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی مـخـالـف بـرجـسـتـۀ جـمـیـع انـحـصـارات اقـتـصـادی و اجـتـمـاعـی اسـت، و در تـلاش حـذف آن هـا بـه تـوسـط شـهـرداری هـای اقـتـصـادی و مـدیـریـت کـارگـران صـنـعـت و کـشـاورزی بـر جـریـان کـار بـر اسـاس یـک سـیـسـتـم شـورایـی آزاد، بـدون قـرار داشـتـن تـحـت هـیـچ قـدرت سـیـاسـی یـا حـزب سـیـاسـی مـی بـاشـد. آن[ سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی] در بـرابـر سـیـاسـت دولـت و احـزاب سـازمـان هـای اقـتـصـادی کـار را بـر ضـد حـکـومـت بـر انـسـان و ادارۀ امـور قـرار مـی دهـد. لـذا آن نـه در تـلاش تـصـرف قـدرت سـیـاسـی، بـلـکـه از مـیـان بـردن هـر نـوع کـارکـرد دو لـت در زنـدگـی جـامـعـه مـی بـاشـد. آن بـر ایـنـسـت، کـه انـحـصـار قـدرت بـا نـاپـدیـدی انـحـصـار مـا لـکـیـت مـحـو مـی گـردد، و دولـت هـرگـز بـه هـیـچ شـکـلـی، نـه حـتـی بـه گـفـتـمـان دیـکـتـاتـوری پـرولـتـاریـا قـادر نـیـسـت بـه صـورت ابـزار آزادسـازی کـار عـمـل نـمـایـد، امـا آن کـمـافـی الـسـابـق بـه ابـزاری بـرای انـحـصـارات نـو و امـتـیـازات نـو تـبـدیـل مـی گـردد.

٣وظـیـفـۀ سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی دوسـویـه اسـت: آن از یـک سـو مـبـارزۀ روزانـۀ انـقـلابـی بـرای بـهـسـازی وضـعـیـت اقـتـصـادی، مـعـنـوی و اخـلاقـی در نـظـام اجـتـمـاعـی مـوجـود را بـه پـیـش مـی بـرد و از سـوی دیـگـر بـرجـسـتـه تـریـن وظـیـفـۀ آن آمـوزش تـوده هـا بـرای ادارۀ مـسـتـقـلانـۀ تـولـیـد و تـوزیـع و بـرای در اخـتـیـار گـرفـتـن جـمـیـع شـعـبـات زنـدگـی اجـتـمـاعـی مـی بـاشـد. آن[ سـنـدیـکـا لـیـسـم انـقـلابـی] مـعـتـقـدسـت، کـه سـازمـان دهـی نـظـام اجـتـمـاعـی، کـه کـلاً بـر مـولـدیـن مـتـکـی بـا شـد، نـمی تـوانـد بـا تـصـمـیـمـات اداری و احـکـام دولـتـی به عـمـل آیـد، امـا تـنـهـا از طـریـق اتـحـاد کـلـیـۀ کـارگـران یـدی و مـعـنـوی در هـر شـاخـۀ تـولـیـد، قـرار گـرفـتـن ادارۀ هـر کـارخـانـه ای در اخـتـیـار مـولـدیـن، و ایـن بـه صـورتـی کـه گـروه هـا، کـارخـانـه هـا و شـاخـه هـای تـولـیـد اجـزاء مـسـتـقـل ارگـانـیـسـم عـمـومـی جـامـعـه گـردنـد، و تـولـیـد کـل و تـوزیـع عـمـومـی را بـه نـفـع عـمـوم بـر اسـاس تـوافـقـات مـتـقـابـل تـنـظـیـم نـمـایـنـد.

٤سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی مـخـالـف بـا هـر گـونـه تـلاش و سـازمـان مـرکـزگـرایـانـۀ گـرفـتـه شـده از دولـت و کـلـیـسـا اسـت، کـه مـنـظـمـاً ابـتـکـار مـسـتـقـلانـه و انـدیـشـگـی شـخـصـی را مـی کُـشـد. مـرکـزیـت از بـالا تـا پـایـیـن یـک سـازمـان مـصـنـوعـی و در سـعـی تـنـظـیـم امـور بـه طـور اتـفـاقـی مـی بـاشـد. در نـتـیـجـه افـراد انـسـان بـه عـروسـک هـای خـیـمـه شـب بـازی تـبـدیـل، از بـالا هـدایـت و مـقـیـد مـی گـردنـد. مـنـافـع عـمـومـی بـایـد جـای امـتـیـازات اشـخـاص را، تـنـوع جـای یـکـسـانـی را، مـسـئـولـیـت شـخـصـی جـای انـضـبـاط خـشـک را، تـربـیـت جـای تـمـریـن را بـه گـیـرد. بـنـابـرایـن سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی بـر اسـاس وحـدت فـدرالـیـسـتـی، یـعـنـی سـازمـان از پـایـیـن بـه بـالا، وحـدت داوطـلـبـانـۀ کـلـیـۀ نـیـروهـا بـر پـایـۀ مـنـافـع و شـنـاخـت مـشـتـرک قـرار دارد.

٥سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی هـر نـوع فـعـالـیـت پـارلـمـانـتـاریـسـتـی و هـر نـوع هـمـکـاری در مـجـامـع قـانـون گـذاری را رد مـی کـنـد. حـتـی آزادانـه تـریـن حـق رأی نـمـی تـوانـد تـضـادهـای حـاد در جـا مـعـۀ مـوجـود را مـعـتـدل سـازد، و کـل سـیـسـتـم پـارلـمـانـتـاریـسـتـی تـنـهـا هـدف بـخـشـیـدن حـق قـانـو نـی بـه اسـتـیـلای دروغ و بـی عـدالـتـی اجـتـمـاعـی واداشـتـن بـردگـان بـه زدن مُـهـر قـانـون بـر بـردگـی شـان را دنـبـال مـی کـنـد.

٦سـنـدیـکـالـیـسـم ا نـقـلابـی کـلـیـۀ مـرزهـای سـیـاسـی و مـلـی اخـتـیـاری و مـطـلـق را رد مـی کـنـد، و مـلـی گـرایـی را صـرفـاً مـذهـب دولـت مـدرن تـلـقـی مـی نـمـایـد، کـه وراء آن تـنـهـا مـنـافـع طـبـقـات مـالـک پـنـهـان اسـت. آن[ سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی] فـقـط مـرز طـبـیـعـی مـنـطـقـه ای را بـه رسـمـیـت مـی شـنـاسـد، و خـواسـتـار حـق هـر گـروهـی از مـردم بـرای تـنـظـیـم امـورشـان در تـوافـق مـسـئـولانـۀ مـشـتـرک بـا هـمـۀ اتـحـادیـه هـای اقـتـصـادی، مـنـطـقـه ای یـا کـشـورشـمـول دیـگـر مـی بـاشـد.

٧بـه هـمـیـن دلـیـل سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی عـلـیـه هـر نـوع نـظـامـی گـری مـبـارزه مـی کـنـد و تـبـلـیـغـات ضـدنـظـامـی گـری را بـه صـورت یـکـی از مـهـم تـریـن وظـایـفـش در مـبـارزه عـلـیـه سـیـسـتـم مـوجـود مـلاحـظـه مـی نـمـایـد. در ایـن رابـطـه مـنـظـور قـبـل از هـر چـیـز امـتـنـاع از قـرار دادن شـخـصـیـت خـود در اخـتـیـار دولـت و بـه ویـژه تـحـریـم سـازمـان یـافـتـۀ تـولـیـد جـنـگ افـزار از طـرف کـارگـران مـی بـاشـد.

٨سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی بـر اسـاس عـمـل مـسـتـقـیـم قـرار دارد و بـه پـشـتـیـبـانـی از کـلـیـۀ مـبـارز ات مـردم، در صـورتـی کـه در تـضـاد بـا هـدف آن: از مـیـان بـردن انـحـصـارات اقـتـصـادی و سـلـطـۀ خـشـونـت آمـیـز دولـت نـبـاشـنـد، مـی پـردازد. آن[ سـنـدیـکـالـیـسـم انـقـلابـی] بـه صـورت وسـایـل مـبـار زه اعـتـصـاب، تـحـریـم، خـراب کـاری و غـیـره را بـه رسـمـیـت مـی شـنـاسـد. عـمـل مـسـتـقـیـم عـالـی تـریـن بـیـانـش را در اعـتـصـاب عـمـومـی مـی یـابـد، کـه سـنـدیـکـالـیـسـت هـا آن را مـقـدمـۀ انـقـلاب اجـتـمـاعـی اسـتـنـبـاط مـی نـمـایـنـد.

٩سـنـدیـکـالـیـسـت هـا بـه عـنـوان دشـمـنـان هـر نـوع خـشـونـت سـازمـان یـافـتـه در اخـتـیـار هـر گـو نـه دولـت فـرامـوش نـمـی کـنـنـد، کـه مـبـارزۀ نـهـایـی بـیـن سـرمـایــه داری کـنـونـی و کـمـونــیـسـم آزاد آیـنـده نـمـی تـوانـد بـدون تـصـادم جـدی بـه عـمـل آیـد. آن هـا بـنـابـرایـن خـشـونـت را بـه مـنـزلـۀ یـک وسـیـلـۀ دفـاعـی در مـقـابـل اسـلـوب هـای خـشـونـت آمـیـز طـبـقـات حـاکـمـه در مـبـارزه عـلـیـه درآمـدن کـارخـانـه هـا، تـوأمـاً زمـیـن بـه تـصـرف انـقـلابـیـون بـه رسـمـیـت مـی شـنـاسـنـد. بـه هـم چـنـیـن اسـتـمـلاک کـارخـانـه هـا و زمـیـن بـایـد بـه وسـیـلـۀ سـازمـان هـای اقـتـصـادی انـقـلابـی کـارگـران بـه طـرق تـجـدیـد سـازمـان اجـتـمـاعـی بـه عـمـل آیـد. دفـاع از انـقـلاب نـیـز نـبـایـد بـه یـک ارتـش خـاص یـا هـیـچ تـشـکـیـلات دیـگـری مـحـول گـردد، امـا بـه خـود تـوده هـا و سـازمـان هـای انـقـلابـی آن هـا.

١٠تـنـهـا سـازمـان هـای اقـتـصـادی انـقـلابـی کـارگـران ابـزار آزادسـازی آنـان و حـامـل نـیـروی خـلاقـانـۀ بـازسـازی جـامـعـه بـا روح کـمـونـیـسـم آزاد مـی بـاشـنـد.[4 و 5]

نووسەر: هه‌ژێن

هه‌رچه‌نده‌ من به‌ ویستی خۆم له‌دایك نه‌بووم، به‌ڵام ده‌موێت به‌ ویستی خۆم بژیم و به‌خۆم بیربکه‌مه‌وه‌، به‌خۆم بڕیار بده‌م و به‌ خۆم جێبه‌جێ بکه‌م. هه‌ر له‌ مناڵیمه‌وه‌ تا ئێستا نه‌فره‌تم له‌ زۆره‌ملی و چه‌پاندن هه‌بووه‌، هاوکات خه‌ونم به‌ دونیایه‌که‌وه‌ بینیوه‌، که‌ تێیدا له ‌بری فه‌رمانده‌ری و فه‌رمانبه‌ری؛ هاوه‌ڵێتی، له ‌بری ڕك و کینه‌؛ خۆشه‌ویستی، له‌ بری جه‌نگ و کوشتار؛ ئاره‌زوومه‌ندی ئاشتی و ئاوه‌دانی بووم و هه‌میشه‌ خه‌ونم به‌ ژیانێکی ئازاد له‌ باوه‌شی سروشتدا، له‌ جه‌نگه‌ڵه‌ چڕ و دوورده‌سته‌کان بینیوه‌. لای من جیاوازی باوکی زۆردار و مامۆستای داروه‌شێن و ئه‌شکه‌نجه‌ده‌ری زینادنه‌کان نییه‌ لای من جیاوازی سه‌رکرده‌ و شوان نییه‌، لای من جیاوازی پارته‌ راست و چه‌په‌کان نییه‌، هه‌رچه‌ندی ناو و ڕه‌نگ و پاگنده‌کانیان له‌ ڕوخساردا جیاواز بن herçende min be wîstî xom ledayk nebûm, bellam demwêt be wîstî xom bjîm û bexom bîrbkemewe, bexom birryar bdem û be xom cêbecê bkem. her le mnallîmewe ta êsta nefretim le zoremlî û çepandin hebuwe, hawkat xewnim be dunyayekewe bînîwe, ke têyda le brî fermanderî û fermanberî; hawellêtî, le brî rik û kîne; xoşewîstî, le brî ceng û kuştar; arezûmendî aştî û awedanî bûm û hemîşe xewnim be jyanêkî azad le baweşî sruştda, le cengelle çirr û dûrdestekan bînîwe. lay min cyawazî bawkî zordar û mamostay darweşên û eşkencederî zînadnekan nîye lay min cyawazî serkirde û şwan nîye, lay min cyawazî parte rast û çepekan nîye, herçendî naw û reng û pagindekanyan le ruxsarda cyawaz bin

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: