اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی -٧

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی ٧

گـردآوری و بـرگـردان: تـوفـان آراز

خـلاصـه قـانـون اسـاسـی کـنـفـدراسـیـون مـلّـی کـار( ثـی.ان.تـی)

Confededracion Nacional del Trabajo(CNT)

آزادی کـارگـران بـایـد کـار خـود کـارگـران بـاشـد.

آنـارکـو سـنـدیـکـالـیـسـم و آنـارشـیـسـم پـذیـرای اعـتـبـار تـصـمـیـمـات اکـثـریـت هـسـتـنـد.

عـمـل گـرا از حـق دارا بـودن نـقـطـه نـظـر شـخـصـی و دفـاع از آن بـرخـوردار اسـت، ولـی مـجـبـور از پـذیـرش تـصـمـیـمـات اکـثـریـت، ولـو در اخـتـلاف بـا نـظـریـۀ او مـی بـاشـد.

(…)

مـا اسـتـقـلال فـرد را بـه رسـمـیـت مـی شـنـاسـیـم، ولـی در مـورد تـربـیـت جـمـعـی کـه حـاصـل تـصـمـیـم اکـثـریـت اسـت، مـوافـقـیـم و پـذیـرای آن هـسـتـیـم. در غـیـر ایـن صورت سـازمـانـی نـمـی تـوانـد در کـار بـاشـد.

مـا هـرگـز نـبـایـد صـراحـت ذهـنـی بـرای تـشـخـیـص خـطـر و عـمـل سـریـع را از دسـت بـه دهـیـم. ضـایـع سـاخـتـن وقـت بـا ورّاجـی در جـلـسـات و بـحـث هـای فـلـسـفـی ضـدانـقـلابـی اسـت. دشـمـن بـحـث نـمـی کـنـد، عـمـل مـی کـنـد.

اسـاسـی تـریـن اصـل فـدرالـیـسـم حـق رأی اعـضـاء بـرای رسـیـدگـی بـه نـقـش نـمـایـنـدگـان و کـنـتـرل نـمـایـنـدگـان، بـی تـفـاوت بـه شـرایـط و مـوقـعـیـت آن هـا مـی بـاشـد.

مـا بـایـد بـه نـمـایـنـدگـان مـان اعـتـمـاد داشـتـه بـاشـیـم. ولـی مـا هـم چـنـیـن بـایـد حـق مـان بـرای تـعـویـض آن هـا را در صـورت لـزوم حـفـظ کـنـیـم. انـتـقـاد عـمـومـی از رفـیـقـان صـاحـب مـشـاغـل مـعـتـمـدانـه در سـازمـان مـا بـه مـنـزلـۀ صـدمـه زدن و کـم بـهـاء دهـی بـه سـازمـان مـی بـاشـد. هـیـچ رفـیـق بـاوجـدانـی بـه انـتـقـاد عـمـومـی از کـمـیـتـه هـا نـمـی پـردازد، زیـرا چـنـیـن کـنـشـی فـقـط بـه سـود دشـمـن اسـت.

انـتـخـاب نـمـایـنـدگـان در داخـل مـورد بـحـث قـرار مـی گـیـرد، و ایـن مـهـم اسـت. در مـیـان عـمـوم بـایـد سـاکـت بـود. چـنـان کـه مـی خـواهـی فـکـر کـن؛ ولـی تـو بـه عـنـوان کـارگـر نـیـازمـنـد اتـحـادیـه هـسـتـی، زیـرا آن بـه خـاطـر حـمـایـت از مـنـافـع تـو وجـود دارد.

(…) وحـدت نـیـرو. کـارگـر: اتـحـادیـۀ صـنــفـی وسـیــلـۀ هـمـبـسـتـگـی تــوسـت. تـنـهـا بـه مــدد آن قـادر بـه ایـجـاد یـک جـنـبـش صـنـفـی کـارگـری مـتـحـد، کـه بـه صـوب آزادی جـهـت دار بـاشـد، هـسـتـی.

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.