اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی -٨

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی ٨

گـردآوری و بـرگـردان: تـوفـان آراز

بـرنـامـه اتّـحـادیّـه تـبـلـیـغـات آنـارشـیـسـتـی

Anarkistiska Propagandaförbundet6

مـقـصـود اتّـحـادیـه تـبـلـیـغـات آنـارشـیـسـتـی گـردآوری کـلـیـۀ طـرف داران سـوسـیـالـیـسـم غـیـرمـقـامـا تـی، آنـارشـیـسـم بـرای تـبـلـیـغـات، روشـنـگـری مـشـتـرک و سـازمـان دهـی تـغـیـیـر جـامـعـه بـر طـبـق اصـول آنـارشـیـسـم کـمـونـیـسـتـی اسـت. از آن جـا کـه مـتـحـقـق سـاخـتـن آنـارشـیـسـم مـقـتـضـی جـوا نـان مـطـلـع و مـسـتـعـد مـبـارزه مـی بـاشـد، تـوجـه اتـحـادیـه بـه نـسـل بـالـنـده بـه قـصـد آمـوزش جـوا نـان بـه صـورت افـراد بـیـدار، انـدیـشـمـنـد و مـسـئـول و مـبـارز مـعـطـوف اسـت.

هـدف

هـدف اتـحـادیـه حـذف سـیـسـتـم اجـتـمـاعـی سـرمـایـه داری و تـعـویـض آن بـا جـامـعـۀ کـمـونـیـسـتـی اسـت.

دولـت بـه مـفـهـوم تـسـلـط بـر و اسـتـثـمـار انـسـان هـاسـت و بـنـابـرایـن طـبـیـعـت آن آزادی سـتـیـز انـه مـی بـاشـد. اتـحـادیـه عـلـیـه کـلـیـۀ اشـکـال سـتـم دولـتـی مـی سـتـیـزد.

بـه ایـن گـونـه اتـحـادیـه خـود را در جـهـان انـدیـشـه هـای سـوسـیـالـیـسـتـی در مـکـان کـامـلاً مـتـفـا وتـی بـا سـوسـیـالـیـسـم مـقـامـاتـی بـا هـدف آن مـبـنـی بـر ایـجـاد یـک سـیـسـتـم اجـتـمـاعـی تـحـت رهـبـری و کـنـتـرل دولـت جـای مـی دهـد.

اتـحـادیـه مـطـابـق بـا اصـول آنـارشـیـسـتـی خـود هـدف سـازمـان دهـی جـامـعـه بـر اسـاس هـمـبـسـتـگـی و قـراردادهـای داوطـلـبـانـه را دنـبـال مـی کـنـد. شـهـرداری هـا تـشـکـیـل دهـنـدۀ اولـیـن واحـدهـا بـا هـمـکـاری مـتـقـابـل مـی بـاشـنـد.

وسـایـل

اتـحـادیـه در جـهـت انـتـشـار و روشـنـگـری عـمـومـی انـدیـشـه هـای آنـارشـیـسـتـی، هـم چـنـیـن تـکـامـل مـادی و فـرهـنـگـی عـمـوم بـه صـورت پـیـش شـرط تـبـدیـل جـامـعـۀ کـنـونـی بـه یـک جـامـعـۀ آنـار شـیـسـتـی فـعـالـیـت دارد.

وسـایـل مـبـارزه بـرای نـیـل بـه ایـن هـدف عـبـارتـنـد از: سـازمـان طـبـقـاتـی اقـتـصـادی فـدرا لـیـسـتـی، عـمـل مـسـتـقـیـم در اشـکـال گـونـاگـون آن، اعـتـصـاب عـمـومـی، نـیـز سـلـب مـالـکـیـت از وسـایـل تـولـیـد و انـقـلاب اجـتـمـاعـی.

نـظـامـی گـری و جـنـگ

کـار اتـحـادیـه در جـهـت خـلـع سـلاح کـامـل و صـلـح بـیـن الـمـلـلـی بـر اسـاس سـوسـیـالـیـسـتـی اسـت.

نـظـامـی گـری یـکـی از ارکـان سـرمـایـه داری و مـؤسـسـه ای مـی بـاشـد، کـه بـه عـلـت خـوار شـمـردن انـسـان فـاسـد کـنـنـده و لـذا دشـمـن فـرهـنـگ اسـت. وانـگـهـی نـظـامـی گـری مـؤسـسـه ای اسـت از حـیـث اقـتـصـادی بـار سـنـگـیـنـی بـرای جـامـعـه. مـبـارزه بـر ضـد نـظـامـی گـری بـایـد بـا تـمـام وسـایـل صـورت گـیـرد: روشـنـگـری و تـهـیـیـج، تـحـریـم و سـد کـردن اسـلـحـه سـازی، امـتـنـاع فـردی و جـمـعـی از خـدمـت نـظـام وظـیـفـه، فـعـالـیـت مـبـتـنـی بـر هـمـبـسـتـگـی سـربـازان و کـارگـران، اعـتـصـاب بـسـیـج گـرانـه، اعـتـصـاب عـمـومـی عـلـیـه جـنـگ و غـیـره.

در خـصـوص امـتـنـاع فـردی از خـدمـت اخـتـیـار تـصـمـیـم گـیـری بـایـد کـامـلاً بـا فـرد بـاشـد.

پـارلـمـانـتـاریـسـم

اتـحـادیـه پـارلـمـانـتـاریـسـم را از نـقـطـه نـظـرات اصـولـی و عـمـلـی، بـه صـورت سـلاحـی در مـبـارزۀ طـبـقـۀ کـارگـر بـرای نـیـل بـه سـوسـیـالـیـسـم رد مـی کـنـد.

از آن جـا کـه راهـکـار پـارلـمـانـتـاریـسـتـی بـه آزادی از بـردگـی دسـتـمـزدی نـمـی انـجـامـد و وسـیـلـه ای بـرای نـیـل بـه یـک جـامـعـۀ آنـارشـیـسـتـی کـمـونـیـسـتـی نـیـسـت، اتـحـادیـه اعـلام مـی کـنـد، کـه امـر مـهـم بـرای طـبـقـۀ کـارگـر ایـنـسـت کـه بـه وسـیـلـۀ عـمـل مـسـتـقـیـم بـرون پـارلـمـانـی پـیـش شـرط بـنـای جـامـعـۀ آنـارشـیـسـتـی را ایـجـاد نـمـایـد.

قـوانـیـن و زنـدان هـا

مـجـمـوعـۀ قـوانـیـن مـؤسـسـۀ حـقـوقـی بـورژوایـی قـدرت و خـشـونـت بـه سـیـسـتـم درآمـده اسـت.

نـظـم حـقـوقـیسـرمـایـه داری نـه حـق اسـت و نـه نـظـم واقـعـی. در یـک جـامـعـۀ آزاد روابـط افـراد بـا دیـگـران و بـا جـامـعـه بـا نـظـر بـه هـمـبـسـتـگـی و مـنـافـع مـشـتـرک تـنـظـیـم مـی گـردنـد و نـه بـر اربـاب مـنـشـی یـک طـرف نـسـبـت بـه طـرف دیـگـر.

از آن جـا کـه بـخـش اعـظـم جـنـایـات بـه دو دسـتـه تـقـسـیـم پـذیـرنـد: بـه عـلـل اجـتـمـاعـی و نـا خـوشـی(pathologic)، و از آن جـا کـه مـرتـکـبـیـن جـنـایـات بـه عـلـل اجـتـمـاعـی قـربـانـیـان سـیـسـتـم اجـتـمـاع هـسـتـنـد، و از آن جـا کـه مـرتـکـبـیـن جـنـایـات بـه عـلـل نـاخـوشـی را نـمـی تـوان کـامـلاً بـه سـبـب اعـمـال شـان مـسـئـول دانـسـت، اتـحـادیـه حـبـس در زنـدان را بـه صـورت جـنـایـتـی در خـود در حـق دسـتـۀ نـخـسـت و بـربـری در حـق دسـتـۀ دوم تـلـقـی مـی نـمـایـد. تـبـه کـاران نـاخـوشـی نـبـایـد مـجـازات، امـا مـعـالـجـه شـونـد. افـرادی کـه انـگـیـزه هـای تـبـه کـارانـه از خـود بـروز مـی دهـنـد، بـایـد مـورد تـربـیـت و مـراقـبـت قـرار گـیـرنـد. جـنـایـات بـه عـلـل اجـتـمـاعـی بـا تـبـدیـل جـامـعـه بـه سـوسـیـالـیـسـتـی مـتـوقـف مـی گـردنـد.

مـذهـب

از آن جـا کـه خـرافـات مـذهـبـی در تـبـایـن بـا مـصـالـح آزادی بـشـریـت قـرار دارد،

از آن جـا کـه آن هـمـواره دشـمـن آشـتـی نـاپـذیـر هـر نـوع پـیـش رفـت و نـتـیـجـةً بـر ضـد آزادی مـعـنـوی و مـادی طـبـقـۀ کـارگـر بـوده اسـت،

از آن جـا کـه آمـوزشـات آن هـدف تـضـعـیـف انـدیـشـه از طـریـق تـربـیـت مـنـظـم در سـمـت مـقــام

پـرسـتـی و بـه ایـن گـونـه خـفـه کـردن جـمـیـع احـسـاسـات عـاصـیـانـه عـلـیـه نـظـام اجـتـمـاعـی مـو جـود را تـعـقـیـب مـی کـنـد، اتـحـادیـه بـر ضـد کـلـیـۀ اشـکـال مـذهـب مـی سـتـیـزد.

تـربـیـت و آمـوزش

جـهـت نـیـل بـه یـک سـیـسـتـم اجـتـمـاعـی بـهـتـر تـربـیـت نـسـل جـوان بـرای انـدیـشـیـدن آزادانـه و عـمـل مـسـئـولانـه ضـروری اسـت.

آمـوزش، کـه اکـنـون تـحـت کـنـتـرل کـلـیـسـا و دولـت قـرار دارد و مـوظـف بـه مـسـمـوم سـاخـتـن روحـیـۀ کـودک بـا لاف و گـزاف مـلـی گـرایـانـه و مـذهـبـی مـی بـاشـد، بـایـد از اسـاس تـجـدیـد سـازمـان داده شـود. کـار اتـحـادیـه در جـهـت بـرقـراری مـدارس آزاد بـر طـبـق اصـول فـرانـسـیـسـکـو فـرر (Francisco Ferrer)[مـقـتـ. 1909- 1859]7 صـورت مـی پـذیـرد، مـدارسـی کـه اسـاس ثـابـت یـک فـرهـنـگ آیـنـده را تـشـکـیـل دهـنـد و مـوظـف بـه خـلـق انـسـان هـای آزاد بـاشـنـد.

غـنـایـم طـبـیـعـت

ارضـاء نـیـازهـای بـشـر تـنـهـا مـنـوط بـه اسـتـفـاده از اسـتـعـداد کـار او نـیـسـت، هـم چـنـیـن مـنـوط اسـت بـه کـاربـری غـنـایـم طـبـیـعـت، خـاصـه زمـیـن، کـه مـنـبـع ثـروت طـبـیـعـت ارزانـی شـده بـه بـشـریـت اسـت. از نـقـطـه نـظـر آنـارشـیـسـتـی کـمـونـیـسـتـی زمـیـن بـایـد بـه مـالـکـیـت اجـتـمـاعـی اشـتـراکـی درآورده شـود.

نـزدیـک تـریـن وظـیـفـۀ عـمـلـی اتـحـادیـه در قـبـال ایـن مـسـئـلـه تـسـریـع و تـشـریـک مـسـاعـی روسـتـایـی مـبـتـنـی بـر اصـول کـمـونـیـسـتـی آزاد اسـت.

پـرهـیـز از مـسـکـرات

بـا تـوجـه بـه اهـمـیـت وافـر پـرهـیـز از مـسـکـرات بـرای طـبـقـۀ کـارگـر و پـیـش رفـت او، اتـحـادیـه بـه اعـضـائـش پـرهـیـز عـمـومـی از مـسـکـرات را تـوصـیـه مـی نـمـایـد.

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.