اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی -٩

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی ٩

گـردآوری و بـرگـردان: تـوفـان آراز

آن گـونـه کـه مـا مـی بـیـنـیـم، مـنـتـشـر شـده از طـرف گـروه انـگـلـیـسـی آمـریـکـایـی مـسـئـولـیـت مـشـتـرک Solidarity 1972

١در سـرتـاسـر دنـیـا اکـثـریـت تـعـیـیـن کـنـنـدۀ مـردمـان دارای هـیـچ کـنـتـرلـی بـر تـصـمـیـمـاتـی نـیـسـتـنـد، کـه مـسـتـقـیـمـاً و عـمـیـقـاً هـسـتـی شـان را مـتـأثـر مـی سـازنـد. آن هـا نـیـروی کـارشـان را مـی فـروشـنـد، در حـالـی کـه مـالـکـان یـا کـنـتـرل کـنـنـدگـان وسـایـل تـولـیـد ثـروت مـی انـدوزنـد، قـوا نـیــن تــدویـن مـی کـنـنـد و دسـتـگــاه دولــت را در خــدمـت هـمـیـشـگـی سـاخـتـن و تـقـویـت مـوقـعـیــت هـای مـمـتـازشـان بـه کـار مـی گـیـرنـد.

٢طـی 100 سـال گـذشـتـه سـطـح مـعـیـشـت طـبـقـۀ کـارگـر اعـتـلاء یـافـتـه اسـت. ولـیـکـن نـه اعـتـلاء یـافـتـگـی سـطـح مـعـیـشـت و نـه مـلـی سـازی وسـایـل تـولـیـد یـا قـرار گـرفـتـن دولـت در اخـتـیـار احـزاب کـارگـری بـه هـیـچ شـکـلـی اسـاس وضـعـیـت کـارگـران را بـه صـورت کـارگـران تـغـیـیـر نـداده اسـت. آن هـا حـتـی آزادی چـنـدانـی پـس از تـعـطـیـل کـار بـه تـودۀ انـبـوه بـشـریـت ارزانـی نـدا شـتـه انـد. در شـرق و غـرب، سـرمـایـه داری یـک نـوع اجـتـمـاع غـیـرانـسـانـی بـاقـی مـانـده اسـت، آن جـا کـه بـه اکـثـریـت در مـحـل کـار امـر و نـهـی و در مـصـرف و آزادی شـان دخـل و تـصـرف مـی شـود. تـبـلـیـغـات و پـلـیـس، زنـدان هـا و مـدارس، ارزش هـای سـنـتـی و اخـلاق سـنـتـی، ایـن هـا هـمـه در خـدمـت تـقـویـت قـدرت عـده ای قـلـیـل و جـهـت مـتـقـاعـد یـا مـجـبـور سـاخـتـن عـده ای کـثـیـر بـه پـذیـرش یـک سـیـسـتـم وحـشـیـانـه، تـحـقـیـرآمـیـز و نـامـعـقـول قـرار دارنـد. جـهـان کـمـونـیـسـتـیکـمـونـیـسـتـی نـیـسـت، و جـهـان آزادآزاد نـمـی بـاشـد.

٣اتـحـادیـه هـای صـنـفـی و احـزاب کـارگـری سـنـتـی بـه هـدف تـغـیـیـر دادن ایـن اوضـاع پـدیـد آمـده انـد؛ ولـی آن هـا بـا نـمـونـه هـای اسـتـثـمـار مـوجـود سـازش کـرده انـد. در واقـع وجـود آن هـا بـرای تـداوم و جـریـان بـدون مـزاحـمـت جـامـعـۀ اسـتـثـمـارگـر اجـتـنـاب نـاپـذیـر گـشـتـه اسـت. اتـحـادیـه هـای صـنـفـی بـه صـورت واسـط هـا در بـازار کـار عـمـل مـی کـنـنـد. احـزاب سـیـاسـی از مـبـارزات و امـیـدواری هـای طـبـقـۀ کـارگـر در جـهـت مـقـاصـد تـنـگ نـظـرانـۀ خـود اسـتـفـاده مـی جـویـنـد. فـسـاد تـدریـجـی سـازمـان هـای طـبـقـۀ کـارگـر، کـه فـی الـنـفـسـه نـتـیـجـۀ نـاکـامـی جـنـبـش انـقـلابـی اسـت، بـه عـامـل عـمـدۀ سـسـتـی و انـفـعـال طـبـقـۀ کـارگـر مـبـدل شـده، و ایـن نـیـز فـسـاد تـدریـجـی احـزاب و اتـحـادیـه هـای صـنـفـی را سـبـب گـشـتـه اسـت.

٤اتـحـادیـه هـای صـنـفـی و احـزاب کـارگـری سـیـاسـی قـابـل اصـلاح، تـصـرف یـا مـتـقـاعـد شـدن بـرای عـمـل بـه صـورت ابـزار آزادسـازی طـبـقـۀ کـارگـر نـیـسـتـنـد. مـا بـه ایـجـاد اتـحـادیـه هـای صـنـفـی تـازه فـراخـوان نـمـی دهـیـم، کـه در شـرایـط ایـام مـا بـه سـرنـوشـت اتـحـادیـه هـای صـنـفـی قـدیـم دچـار خـواهـنـد گـردیـد، امـا مـا بـه عـمـل گـرایـان پـاره کـردن دفـاتـر عـضـویـت در اتـحـادیـه هـا را نـیـز تـوصـیـه نـمـی کـنـیـم. مـنـظـور مـا بـه سـادگـی ایـنـسـت، کـه کـارگـران خـود بـه تـعـیـیـن اهـداف مـبـارزات شـان بـه پـردازنـد، و کـنـتـرل بـر و سـازمـان دهـی ایـن مـبـارزات را بـه مـحـکـمـی در یـد خـود داشـتـه بـاشـنـد. اشـکـالـی کـه ایـن فـعـالـیـت طـبـقـۀ کـارگـر بـه خـود خـواهـد گـرفـت، تـا درجـۀ بـااهـمـیـتـی از کـشـوری بـه کـشـوری و از صـنـعـتـی بـه صـنـعـتـی مـتـفـاوت خـواهـد بـود ولـی مـحـتـوای عـمـدۀ آن هـا چـنـدان تـفـاوتـی نـخـواهـد داشـت.

٥سـوسـیـالـیـسـم صـرفـاً حـق مـالـکـیـت جـمـعـی و کـنـتـرل تـولـیـد و تـوزیـع نـیـسـت. آن بـه مـعـنـای بـرابـری، آزادی واقـعـی، پـذیـرش مـتـقـابـل و تـغـیـیـر ریـشـه ای کـلـیـۀ روابـط انـسـانـی مـی بـاشـد. آن خـودآگـاهـی مـثـبـت انـسـان اسـت. آن درک انـسـان از مـحـیـطـش و از خـویـش، حـاکـمـیـت انـسـان بـر کـار خـود و بـر مـؤسـسـات اجـتـمـاعـی مـورد نـیـاز اوسـت. ایـن هـا جـنـبـۀ ثـانـوی نـیـسـتـنـد، کـه بـه خـودی خـود پـی رو سـلـب مـالـکـیـت از طـبـقـۀ حـاکـمـۀ قـدیـم بـاشـنـد. بـر عـکـس، اجـزاء مـهـمـی از کـل جـریـان تـغـیـیـرشـکـل اجـتـمـاعـی هـسـتـنـد، زیـرا بـدون آن هـا هـیـچ تـغـیـیـرشـکـل اجـتـمـاعـی حـقـیـقـی عـمـلـی نـیـسـت.

٦یـک جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی بـنـابـرایـن تـنـهـا از پـایـیـن بـنـا شـدنـی اسـت. تـصـمـیـمـات در مـورد تـولـیـد و کـار بـایـد از طـرف شـوراهـای کـارگـران، مـرکـب از مـعـتـمـدان مـنـتـخـب و تـعـویـض پـذیـر اتـخـاذ گـردد. تـصـمـیـمـات در زمـیـنـه هـای دیـگـری کـلاً بـایـد بـر پـایـۀ گـسـتـرده تـریـن بـحـث و مـشـورت مـمـکـن در مـیـان مـردم اتـخـاذ شـونـد. ایـن دمـوکـراتـیـزه کـردن ریـشـه ای جـامـعـه هـمـان چـیـزی اسـت کـه مـا قـدرت کـارگـرانمـی نـامـیـم.

٧عـمـل پـرمـعـنـی در نـظـر انـقـلابـیـون امـری اسـت افـزایـنـدۀ اعـتـمـاد به نـفـس، اسـتـقـلال، ابـتـکـار، تـصـمـیـم گـیـری، هـمـبـسـتـگـی، گـرایـشـات بـرابـری و خـودفـعـال شـدن تـوده هـا، هـر آن چـه یـاور رهـایـی آن هـا از مـرمـوزات بـاشـد. عـمـل بـی حـاصـل و زیـان بـخـش امـری اسـت تـقـویـت کـنـنـدۀ انـفـعـال تـوده هـا، بـی عـاطـفـگـی شـان، بـدگـمـانـی شـان، تـشـتـت شـان در درجـات بـالادسـت و زیـردسـت تـوسـط دسـتـگـاه هـای قـدرت، بـیـگـانـه شـدن شـان از خـویـش، اعـتـمـادشـان بـه دیـگـران بـرای انـجـام امـور آن هـا و بـه ایـن وسـیـلـه قـرار گـرفـتـن در انـحـصـار دیـگـران هـم چـنـیـن در انـحـصـار کـسـانـی بـا ادعـای عـمـل از طـرف آن هـا و بـه خـیـر و صـلاح آن هـا.

٨هـیـچ طـبـقـۀ حـاکـمـه در تـاریـخ هـرگـز بـدون مـبـارزه از قـدرت خـود دسـت نـکـشـیـده اسـت، و حـاکـمـان کـنـونـی مـا نـیـز از ایـن نـظـر مـسـتـثـنـی نـیـسـتـنـد. قـدرت فـقـط از طـریـق عـمـل آگـاهـانـه، مـسـتـقـلانـۀ اکـثـریـت مـردم از حـاکـمـان سـلـب شـدنـی اسـت. بـنـای سـوسـیـالـیـسـم مـقـتـضـی آگـاهـی تـوده هـا و اشـتـراک مـسـاعـی تـوده هـاسـت. هـم سـازمـان هـای سـوسـیـال دمـوکـرات و هـم سـازمـان هـای مـارکـسـیـسـت لـنـیـنـیـسـتـی بـا مـرکـزگـرایـی تـنـگ نـظـرانـه و سـاخـتـار قـدرت دیـوان سـالارا نـه و انـدیـشـه هـا و اعـمـال شـان مـانـع از چـنـیـن آگـاهـی و اشـتـراک مـسـاعـی مـی گـردنـد. انـدیـشـۀ امـکـان تـحـقـق سـوسـیـالـیـسـم بـه ایـن یـا آن شـکـل بـه وسـیـلـۀ یـک حـزب اِلـیـتـی، کـه از سـوی طـبـقـۀ کـارگـر عـمـل کـنـد، هـم بـیـهـوده و هـم ارتـجـاعـی اسـت بـی تـفـاوت به ایـن کـه تـا چـه حـدی انـقـلا بـیبـاشـد.

٩مـا پـذیـرای ایـن نـقـطـه نـظـر نـیـسـتـیـم، کـه طـبـقـۀ کـارگـر بـه خـودی خـود قـادر بـه نـیـل بـه آگـا هـی صـنـفـی بـاشـد. بـرعـکـس، مـا مـعـتـقـدیـم، کـه شـرایـط هـسـتـی طـبـقـۀ کـارگـر و تـجـاربـش در تـو لـیـد او را پـیـوسـتـه وادار از پـذیـرش الـویـت هـا و ارزش هـا و جـسـتـار اسـلـوب هـای سـازمـانـی ای مـی سـازد، کـه نـظـام اجـتـمـاعـی مـسـتـقـر و نـمـونـه هـای انـدیـشـگـی جـوابـگـوی آن را بـه مـبـارزه مـی طـلـبـنـد. ایـن واکـنـش هـا بـه طـور ضـمـنـی سـوسـیـالـیـسـتـی هـسـتـنـد. از سـوی دیـگـر طـبـقـۀ کـارگـر بـه چـنـد شـکـل مـتـشـتـت و تـجـزیـه شـده اسـت، از وسـایـل ارتـبـاط مـحـروم مـی بـاشـد، و اعـضـاء گـونـاگـون در مـراحـل مـتـفـاوت دانـش و آگـاهـی قـرار دارنـد. وظـیـفـۀ یـک سـازمـان انـقـلابـی بـایـد سـهـیـم گـشـتـن در دادن مـحـتـوای روشـن سـوسـیـالـیـسـتـی بـه آگـاهـی طـبـقـاتـی پـرولـتـاریـایـی، یـاری عـمـلـی بـه کـارگـران در مـبـارزه و تـبـادل تـجـارب در زمـیـنـه هـای گـونـاگـون و وحـدت بـاشـد.

١٠مـا هـنـوز خـود را بـه مـثـابـۀ یـک رهـبـری نـو مـلاحـظـه نـمـی کـنـیـم، امـا تـنـهـا بـه صـورت یـک وسـیـلـۀ عـمـل کـارگـری. کـارکـرد [ گـروه] مـسـئـولـیـت مـشـتـرک یـاری بـه کـلـیـۀ کـسـانـی اسـت کـه در مـنـازعـه بـا سـاخـتـار جـامـعـۀ کـنـونـی، هـم در امـاکـن کـار و هـم در کـل جـامـعـه بـه سـر مـی بـرنـد، و تـعـمـیـم تـجـارب آنـان بـا جـمـع بـنـدی شـان و انـتـقـاد مـطـلـق از جـامـعـۀ کـنـونـی و از شـرایــط گــروه هـای کـارگــری مـخـتـلــف و عـمـل آن هـا، هــم چـنـیـن تـکـامـل دادن آگـاهــی طـبـقـاتـی ضـروری بـرای تـغـیـیـر شـکـل مـطـلـق جـامـعـه.

نووسەر: هه‌ژێن

هه‌رچه‌نده‌ من به‌ ویستی خۆم له‌دایك نه‌بووم، به‌ڵام ده‌موێت به‌ ویستی خۆم بژیم و به‌خۆم بیربکه‌مه‌وه‌، به‌خۆم بڕیار بده‌م و به‌ خۆم جێبه‌جێ بکه‌م. هه‌ر له‌ مناڵیمه‌وه‌ تا ئێستا نه‌فره‌تم له‌ زۆره‌ملی و چه‌پاندن هه‌بووه‌، هاوکات خه‌ونم به‌ دونیایه‌که‌وه‌ بینیوه‌، که‌ تێیدا له ‌بری فه‌رمانده‌ری و فه‌رمانبه‌ری؛ هاوه‌ڵێتی، له ‌بری ڕك و کینه‌؛ خۆشه‌ویستی، له‌ بری جه‌نگ و کوشتار؛ ئاره‌زوومه‌ندی ئاشتی و ئاوه‌دانی بووم و هه‌میشه‌ خه‌ونم به‌ ژیانێکی ئازاد له‌ باوه‌شی سروشتدا، له‌ جه‌نگه‌ڵه‌ چڕ و دوورده‌سته‌کان بینیوه‌. لای من جیاوازی باوکی زۆردار و مامۆستای داروه‌شێن و ئه‌شکه‌نجه‌ده‌ری زینادنه‌کان نییه‌ لای من جیاوازی سه‌رکرده‌ و شوان نییه‌، لای من جیاوازی پارته‌ راست و چه‌په‌کان نییه‌، هه‌رچه‌ندی ناو و ڕه‌نگ و پاگنده‌کانیان له‌ ڕوخساردا جیاواز بن herçende min be wîstî xom ledayk nebûm, bellam demwêt be wîstî xom bjîm û bexom bîrbkemewe, bexom birryar bdem û be xom cêbecê bkem. her le mnallîmewe ta êsta nefretim le zoremlî û çepandin hebuwe, hawkat xewnim be dunyayekewe bînîwe, ke têyda le brî fermanderî û fermanberî; hawellêtî, le brî rik û kîne; xoşewîstî, le brî ceng û kuştar; arezûmendî aştî û awedanî bûm û hemîşe xewnim be jyanêkî azad le baweşî sruştda, le cengelle çirr û dûrdestekan bînîwe. lay min cyawazî bawkî zordar û mamostay darweşên û eşkencederî zînadnekan nîye lay min cyawazî serkirde û şwan nîye, lay min cyawazî parte rast û çepekan nîye, herçendî naw û reng û pagindekanyan le ruxsarda cyawaz bin

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: