اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی -١٠

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی ١٠

گـردآوری و بـرگـردان: تـوفـان آراز

اعـلام اصـول 1952 سـازمـان مـرکـزی کـارگـران سـوئـد( اس.آ.ثـی) Sveriges Arbetares Centralorganisation(SAC)

١جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی از جـنـبـش کـارگـری بـه صـورت حـافـظ مـنـافـع کـارگـران و بـا هـدف تـغـیـیـر جـامـعـه در سـمـت سـوسـیـالـیـسـتـی آزاد، بـه مـفـهـوم تـدارک بـزرگ تـریـن آزادی مـمـکـن و عـدالـت اقـتـصـادی بـرای هـمـگـان بـرآمـده اسـت.

٢در تـصـویـر دنـیـا بـه ویـژه سـه سـیـسـتـم مـسـلـط هـسـتـنـد: آ) [ سـیـسـتـم] دمـوکـراتـیـک دولـتـی، اخـتـلاطـی از حـق مـالـکـیـت خـصـوصـی، دولـتـی و نـوعـی جـمـعـی، تـوأم بـا دمـوکـراسـی سـیـاسـی بـا بـعـضـی حـقـوق بـرای افـراد و سـازمـان هـا. بـی) سـیـسـتـم دولـتـی مـطـلـقـه، کـه در آن هـم انـحـصـار مـالـکـیـت و هـم انـحـصـار قـدرت بـه طـور کـامـل در یـد دولـت قـرار دارد. ثـی) سـیـسـتـم سـیـاسـی دولـتـی مـطـلـقـه، کـه در آن انـحـصـار مـالـکـیـت غـالـبـاً خـصـوصـی اسـت.

٣اس.آ.ثـی مـخـالـف بـا ایـن سـیـسـتـم هـاسـت، ولـی آن هـا را یـکـسـان نـمـی شـمـارد. آن وضـع اجـتـمـاعـی ای کـه حـقـوق بـشـر را مـحـتـرم دارد، مـسـلـمـاً تـرجـیـح داده مـی شـود. سـنـدیـکـالـیـسـم در ایـجـاد حـقـوق بـشـر و آزادی هـای مـوجـود در جـامـعـۀ دمـوکـراتـیـک سـهـیـم بـوده و آمـادۀ دفـاع از آن هـا در مـقـابـل طـرف داران دیـکـتـاتـوری اسـت.

٤هـر جـا سـرمـایـه داری خـصـوصـی تـسـلـط دارد، در آن جـا انـحـصـار خـصـوصـی بـر غـنـایـم، مـواد خـام و وسـایـل تـولـیـد نـیـز یـافـت مـی شـود. ایـن انـحـصـارات مـانـعـی در بـرابـر دمـوکـراتـیـزه کـردن اقـتـصـادی مـسـتـمـر و ادارۀ فـدراتـیـو مـی بـاشـنـد. زنـدگـی اقـتـصـادی بـه عـوض وسـیـلـۀ سـفـتـه بـازی( مـعـامـلات قـمـاری) بـرای یـک اقـلـیـت صـاحـب امـتـیـازات بـودن، بـایـد در تـعـلـق هـمـگـان بـاشـد. بـه ایـن طـریـق مـهـم تـریـن امـکـان بـهـره کـشـی و تـضـادهـای مـنـافـع اقـتـصـادی بـیـن انـسـان هـا حـذف شـدنـی اسـت.

٥در مـمـالـک صـنـعـتـی بـا دمـوکـراسـی سـیـاسـی امـنـیـت تـوده هـای بـدون مـالـکـیـت در اثـر سـیـا سـت اجـتـمـاعـی مـدرن افـزایـش یـافـتـه اسـت؛ امـا هـمـزمـان قـدرت دولـت نـیـز در اثـر ایـن سـیـاسـت فـزونـی یـافـتـه. طـبـقـۀ کـارگـر بـایـد بـه وسـیـلـۀ نـیـروی سـازمـانـیـش بـه کـوشـد تـا سـیـاسـت اجـتـمـاعـی بـه اشـکـالـی مـجـری گـردد، کـه مـنـاسـب خـوداداری و تـحـت کـنـتـرل سـازمـان هـای مـخـتـلـف بـاشـد.

٦سـنـدیـکـالـیـسـم مـخـالـف بـا درآمـدن زنـدگـی اقـتـصـادی، اجـتـمـاعـی و فـرهـنـگـی در اخـتـیـار دو لـت اسـت. آن بـه هـمـۀ کـسـانـی رجـوع مـی کـنـد، کـه مـخـالـفـیـن هـر نـوع بـهـره کـشـی بـاشـنـد، از امـتـیـازات اقـتـصـادی یـا امـتـیـازات دیـگـر دفـاع نـمـایـنـد و آمـادۀ شـرکـت در مـبـارزه بـرای یـک نـظـام اجـتـمـاعـی بـاشـنـد، کـه در آن جـمـیـع کـارگـران از امـکـان شـرکـت در مـسـئـولـیـت ادارۀ وسـا یـل تـولـیـد از طـریـق پـیـوسـتـن بـه گـروه هـای مـولـد تـعـاونـی بـرخـوردار بـاشـنـد، و هـر عـضـو جـا مـعـه امـکـان شـرکـت فـعـالانـه در یـک زنـدگـی اجـتـمـاعـی غـیـرمـتـمـرکـز بـر اسـاس اشـکـال خـود ادا ری شـهـردارانـه و مـنـطـقـه ای گـسـتـرش یـافـتـه داشـتـه بـاشـد.

٧سـنـدیـکـالـیـسـم بـر ضـد هـر شـکـلـی از دیـکـتـاتـوری مـی سـتـیـزد و کـلـیـۀ اشـکـال سـازمـان مـقـا مـاتـی، کـه تـوسـط مـرکـزیـت دهـی بـه حـق تـصـمـیـم گـیـری سـرکـوبـگـران و سـرکـوب شـدگـان مـی سـازد و مـانـع تـکـامـل خـودمـسـئـولـیـتـی، یـک پـیـش شـرط خـوداداری، مـی گـردد را رد مـی کـنـد. از آن جـا کـه یـک انـسـان دارای حـق طـبـیـعـی تـصـمـیـم گـیـری بـر انـسـان دیـگـری نـیـسـت، و از آن جـا کـه قـدرت فـی الـنـفـسـه حـق نـمـی بـاشـد، لـذا تـنـهـا تـوافـقـات داوطـلـبـانـه تـشـکـیـل دهـنـدۀ هـمـکـاری اجـتـمـاعـی انـسـان هـاسـت. از ایـن واقـعـیـت شـکـل سـازمـانـی فـدراتـیـو ریـشـه مـی گـیـرد. بـنـابـرایـن سـنـدیـکـالـیـسـم در وهـلـۀ نـخـسـت بـنـای سـازمـان هـا بـر اسـاس فـدراتـیـو را تـدارک مـی بـیـنـد، کـه در آن هـا تـصـمـیـم امـور بـه سـازمـان هـای واحـد واگـذار مـی گـردد، ولـی نـه بـه ایـن مـعـنـا کـه واحـدهـا از حـق عـمـل بـرخـلاف تـصـمـیـمـات مـشـتـرکـانـه بـرخـوردار بـاشـنـد.

ایـن سـازمـان بـه ایـن صـورت شـکـل مـی پـذیـرد، کـه کـارگـران مـحـلـی در یـک کـارخـانـه یـک شـعـبـۀ شـرکـت، شـعـبـات شــرکـت کــارخـانـه هــا در یــک رشـتــه و در هــمـان جــا یــک سـنــدیــکـا ( اتـحـادیـۀ صـنـفـی) تـشـکـیـل مـی دهـنـد، و مـجـمـوعـۀ سـنـدیـکـاهـا ( اتـحـادیـه هـای صـنـفـی) سـازمـان مـتـحـد مـحـلـی( سـازمـان مـشـتـرک) را ایـجـاد مـی نـمـایـنـد، کـه در رابـطـه بـا مـنـافـع عـمـومـی و مـشـتـرک بـه تـشـکـیـل واحـد در داخـل سـازمـان مـرکـزی( سـازمـان کـشـوری) مـی پـردازد. جـهـت پـیـش رفـت فـعـالـیـت و تـخـصـص گـروه هـای صـنـعـتـی مـخـصـوص بـه خـود سـنـدیـکـاهـا بـه تـشـکـیـل فـدراسـیـون هـا ( اتـحـادیـه هـا )ی کـشـورشـمـول هـمـت مـی گـمـارنـد، کـه در صـورت مـقـتـضـی در ادارات ( ارگـان هـای هـمـکـاری اتـحـادیـه هـای صـنـعـتـی مـربـوط) جـمـع مـی آیـنـد. ایـن سـازمـان بـایـد بـا نـظـر بـه کـلـیـۀ کـارکـردهـای یـک جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی آزاد تـکـامـل داده شـود.

٨اس.آ.ثـی شـرکـتـی در سـیـاسـت حـزبـی نـدارد. هـم در مـبـارزۀ روزانـه و هـم در مـبـارزه بـرای نـظـام اجـتـمـاعـی، بـدون طـبـقـات، فـعـالـیـت مـسـتـقـیـم اقـتـصـادی، اجـتـمـاعـی و فـرهـنـگـی حـائـز اهـمـیـت بـه شـمـار مـی آیــد. سـنـدیـکـالـیـسـم تـغـیـیـر شـکـل اجـتـمـاع را از پـایـیـن بـا مـبـدأ در مـحـل کـار و بـا نـظـر سـازنـده در مـورد بـنـای اجـتـمـاعـی تـدارک مـی دهـد و اجـراء مـی سـازد. اس.آ.ثـی بـنـابـرایـن کـلـیـۀ کـارگـران کـه تـکـنـیـسـیـن هـا و اداره جـاتـی هـا از هـر نـوع نـیـز در زمـرۀ آن هـا مـحـسـوب مـی گـردنـد را بـه عـنـوان مـولـدان در یـک سـازمـان مـشـتـرک سـازمـان مـی دهـد، کـه عـلاوه بـر مـبـارزه بـرای مـنـافـع آنـی بـه بـنـای یـک نـظـام اجـتـمـاعـی سـنـدیـکـالـیـسـم عـطـف تـوجـه مـی نـمـایـد.

اعـضـاء اس.آ.ثـی در بـیـرون از جـنـبـش از حـق شـرکـت در اشـکـالـی از فـعـالـیـت اجـتـمـاعـی کـه در تـطـابـق بـا اسـتـنـبـاط سـیـاسـی، فـلـسـفـی و مـذهـبـی شـان بـاشـد، بـرخـوردارنـد، مـشـروط بـه ایـن کـه فـعـالـیـت آن هـا را در یـک مـوضـع خـصـمـانـه در قـبـال جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتی قـرار نـدهـد.

٩سـنـدیـکـالـیـسـم در پـیـدایـش یـک زنـدگـی اقـتـصـادی تـعـاونـی بـه مـفـهـوم سـوسـیـالـیـسـتـی مـؤثـر اسـت و در تـلاش ایـجـاد فـدراسـیـون هـای بـیـن الـمـلـلـی کـارخـانـه هـای تـعـاونـی مـولـدان بـه مـثـابـۀ مـرحـلـۀ آغـازیـن سـوسـیـالـیـسـم آزاد آیـنـده مـی بـاشـد. سـنـدیـکـالـیـسـم کـلـیـۀ اشـکـال فـعـالـیـت تـعـا ونـی، هـم چـنـیـن فـعـالـیــت تـعـاونـی دهـقـانــان و دیـگــر فـعـالــیـت مـسـتــقـلان را کـه دارای جـنـبـۀ سـودکـشـی از نـیـروی کــار دیـگـران و بـی اعـتـنـایـی بـه هـمـبـسـتـگـی نـبـاشـنـد، بـه صـورت جـزیـی از تـکـامـل بـه صـوب جـامـعـه ای مـلاحـظـه مـی کـنـد، کـه در آن هـمـگـان از وابـسـتـگـی اقـتـصـادی نـامـحـقـانـه رهـا مـی گـردنـد، . کـلـیـۀ اشـکـال هـدفـمـنـد کـمـک مـتـقـابـل بـر طـبـق اصـول فـدرالـیـسـم تـنـظـیـم مـی گـردنـد. سـنـدیـکـالـیـسـم تـعـاونـی مـصـرف را نـیـز بـه مـثـابـۀ یـک وسـیـلـۀ قـابـل اسـتـفـاده در مـبـارزه عـلـیـه انـحـصـارات مـلـی و بـیـن الـمـلـلـی در نـظـر مـی گـیـرد.

تـنـظـیـم سـنـدیـکـالـیـسـتـیِ تـولـیـد بـه مـفـهـوم اجـرای کـامـل دمـوکـراسـی صـنـعـتـی اسـت، و بـنـا بـرایـن کـوشـش اس.آ.ثـی در سـمـت ایـن هـدف بـه تـوسـط تـدابـیـر صـنـعـتـی صـنـفـی مـسـتـقـیـم در کـارخـانـه هـا جـهـت پـیـش بـردن نـفـوذ کـارگـران در کـارخـانـه هـای خـصـوصـی، شـهـردارانـه، دو لـتـی یـا در مـالـکـیـت مـصـرف کـنـنـدگـان بـه عـمـل مـی آیـد. سـنـدیـکـالـیـسـم لـذا هـم چـنـیـن مـایـل بـه دادن سـمـت سـوسـیـالـیـسـتـی بـه دمـوکـراسـی نـیـم بـنـد صـنـعـتـی بـا ایـن انـدیـشـه اسـت، کـه ادارۀ وسـایـل تـولـیـد در اخـتـیـار کـلـیـۀ کـارگـران قـرار گـیـرد.

١٠حـدود دولـتـی و مـلـی واحـدهـای اداری در تـبـایـن بـا سـاخـتـار اجـتـمـاعـی سـنـدیـکـالـیـسـم اسـت، کـه از زنـدگـی اقـتـصـادی پـی روی مـی نـمـایـد و از حـیـث فـن اداره بـدون مـلـت مـی بـاشـد. در نـتـیـجـه دولـت بـه مـنـزلـۀ نـمـایـنـدۀ مـلـی گـرایـی و جـنـگ دشـمـن آشـتـی نـاپـذیـر سـنـدیـکـالـیـسـم بـه شـمـار مـی آیـد. سـنـدیـکـالـیـسـم بـنـابـرایـن عـلـیـه نـظـامـی گـری مـی سـتـیـزد و تـبـلـیـغـات ضـدنـظـا مـی گـرانـه را یـکـی از مـهـم تـریـن وظـایـف فـرهـنـگـی خـود بـه شـمـار مـی آورد. آن [سـنـدیـکـا لـیـسـم] ضـمـنـاً در جـهـت یـک عـمـل مـتـحـدانـه بـر ضـد نـظـامـی گـری و جـنـگ از نـاحـیـۀ جـنـبـش هـای خـلـقـی آزاد فـعـال مـی بـاشـد. اسـلـوب هـای مـبـارزۀ ضـدنـظـامـی بـایـد از سـوی وضـعـیـتـی تـعـیـیـن گـردنـد، کـه در هـر مـورد ویـژه حـکـم فـرمـاسـت.

بـه جـای سـیـسـتـم مـوجـود بـا دول مـسـتـقـل سـنـدیـکـالـیـسـم مـشـوق فـدراسـیـون هـای بـیـن الـمـلـلـی، مـنـطـقـه ای و جـهـان شـمـول مـبـتـنـی بـر اتـحـادیـه هـا و مـؤسـسـات اقـتـصـادی و فـرهـنـگـی بـا مـاهـیـت جـغـرافـیـایـی و وظـیـفـه مـنـد مـی بـاشـد. خـوداداری و اشـکـال مـنـاسـب کـنـتـرل در هـمـۀ عـرصـه هـای جـامـعـه بـایـد تـضـمـیـن کـنـنـدۀ یـک تـکـامـل دمـوکـراتـیـک در چـارچـوب نـظـام حـقـو قـی فـدرالـیـسـم مـشـتـرک بـاشـنـد، کـه بـر مـلـی گـرایـی غـلـبـه کـنـنـد و نـظـامـی گـری را بـیـهـوده سـاز نـد.

بـنـابـرایـن سـنـدیـکـالـیـسـم تـابـع یـک هـسـتـی نـگـری بـشـردوسـتـانـه و یـک فـرهـنگ عـالـی تـر بـا روح آزادی و هـمـبـسـتـگـی بـه مـقـصـود نـیـل نـهـایـی بـه هـمـکـاری بـرادرانـۀ جـمـیـع خـلـق هـا و نـژادهـای روی زمـیـن مـی بـاشـد.

[ بـه صـورت خـطـوط اصـلـی مـبـارزه بـرای صـلـح و آزادی، بـر ضـد نـظـامـی گـری، جـنـگ و دیـکـتـاتـوری کـمـیـتـۀ مـرکـزی اس.آ.ثـی در 1953 بـیـانـیـۀ ذیـل را تـصـویـب نـمـود:]

بـیـانـیّـه راهـکـار

قـانـون اسـاسـی مـبـارزۀ اس.آ.ثـی در اعـلام اصـول مـصـوب از طـریـق رأی گـیـری در 1952 قـرار دارد. در آن ذکـر مـی شـود، کـه هـدف سـنـدیـکـالـیـسـم یـک سـاخـتـار اجـتـمـاعـی اسـت، کـه از حـیـث فـن اداری بـدون مـلـت مـی بــاشـد، و لــذا اس.آ.ثـی در سـعـی ایـجـاد یـک نـظـام حـقـوقـی بـیـن الـمـلـلـی

اسـت، کـه بـر مـلـی گـرایـی غـلـبـه کـنـد و نـظـامـی گـری را بـیـهـوده سـازد. اعـلام اصـول هـم چـنـیـن تـأکـیـد دارد، کـه سـنـدیـکـالـیـسـم مـبـارزه بـر ضـد نـظـامـی گـری و جـنـگ را یـکـی از مـهـم تـریـن وظـایـف فـرهـنـگـی خـود بـه شـمـار مـی آورد، و اس.آ.ثـی در جـهـت یـک عـمـل مـتـحـدانـۀ جـنـبـش هـای خـلـقـی آزاد بـر ضـد نـظـامـی گـری و جـنـگ فـعـال مـی بـاشـد.

مـادام کـه مـوضـوع مـربـوط بـه روابـط در عـرصـه هـایـی بـاشـد، کـه خـلـق هـا بـا یـکـدیـگـر و بـه صـورت دیـگـری غـیـر از دخـالـت دول بـرقـرار سـازنـد، اس.آ.ثـی مـبـارزۀ آزادی را بـه روش مـعـمـول مـلاحـظـه خـواهـد کـرد: در صـورت بـروز خـطـر جـنـگ بـیـن دول دمـوکـراتـیـک فـعـالـیـت اس.آ.ثـی در ایـن جـهـت خـواهـد بـود، کـه خـلـق هـا در مـنـاطـق در مـعـرض خـطـر در ارتـبـاط بـا یـکـدیـگـر قـرار گـیـرنـد و از طـریـق مـذاکـرات بـری حـفـظ صـلـح کـوشـا بـاشـنـد. در صـورت بـی اثـر بـودن ایـن کـوشـش، عـمـل مـسـتـقـیـم بـر ضـد جـنـگ در اشـکـال اعـتـصـاب عـلـیـه بـسـیـج، تـحـریـم صـنـعـت جـنـگ و بـه صـورت آخـریـن وسـیـلـۀ مـبـارزه اعـتـصـاب عـمـومـی تـوصـیـه خـواهـد گـردیـد. هـمـه مـشـروط بـه هـمـبـسـتـگـی خـلـق هـا.

بـا سـیـسـتـم مـطـلـقـه، ظـاهـر شـدن سـتـم دولـتـی تـصـویـر عـوض مـی گـردد. فـرق بـسـیـار وضـعـیـت دمـوکـراسـی و دیـکـتـاتـوری بـرای سـنـدیـکـالـیـسـم حـائـز نـهـایـت اهـمـیـت اسـت.

در اثـر سـتـم دولـتـی جـنـبـش هـای خـلـقـی سـرکـوب مـی گـردد، و اسـاس مـبـارزۀ سـنـدیـکـا لـیـسـتـیِ صـلـح از بـیـن مـی رود. حـجـم کـار دیـکـتـاتـوری بـرای صـلـح[ صـحـیـح تـر: بـه اصـطـلاح کـار بـرای صـلـح!] بـه کـار دولـت تـبـدیـل مـی شـود. حـفـظ دمـوکـراسـی پـیـش شـرط نـه فـقـط مـبـارزۀ سـنـدیـکـالـیـسـم در راه صـلـح، امـا کـل فـعـالـیـت آنـسـت. سـنـدیـکـالـیـسـم لـذا بـدون تـأمـل بـه جـانـب داری از دمـوکـراسـی عـلـیـه هـر نـوع دیـکـتـاتـوری مـی پـردازد. ایـن حـتـی در مـواردی صـادق اسـت، کـه سـتـم دولـتـی از حـدود کـشـورخـارج گـردد تـا حـاکـمـیـتـش را گـسـتـرش دهـد و هـر آزادی بـه مـفـهـوم سـنـدیـکـالـیـسـتـی را مـعـدوم سـازد.

بـر ایـن اسـاس اس.آ.ثـی مـبـارزۀ مـداوم خـود بـرای صـلـح را بـرنـامـه ریـزی مـی کـنـد، کـه نـقـطـۀ ثـقـل آن عـرصـۀ اجـتـمـاعـی اسـت؛ زیـرا سـیـسـتـم مـطـلـقـه از بـی عـدالـتـی هـای اجـتـمـاعـی تـغـذیـه مـی کـنـد. عـلاوه بـر تـبـلـیـغـات آرمـانـی بـر ضـد سـتـم دولـتـی، سـنـدیـکـالـیـسـم در تـلاش تـجـد یـد سـازمـان عـرصـۀ اجـتـمـاعـی از طـریـق کـار سـوسـیـالـیـسـتـی آزادانـه اسـت، تـا اسـاس رشـد سـتـم را مـتـزلـزل سـازد. سـنـدیـکـالـیـسـم بـر ایـنـسـت، کـه تـلاش هـای صـلـح جـویـانـه بـایـد در مـیـان مـردم لـنـگـر انـدازد، و اس.آ.ثـی بـه ایـن جـهـت در سـعـی ارتـبـاط بـا کـلـیـۀ گـروه هـای مـردم و اتـحـادیـه هـای دمـوکـراتـیـک مـایـل بـه مـبـارزه بـرای آزادی و صـلـح بـه اتـفـاق جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی مـی بـاشـد. در ایـن فـعـالـیـت تـلاش هـا هـم چـنـیـن شـامـل نـوسـازی انـتـرنـاسـیـونـالـیـسـم کـارگـری بـه صـو رت یـک جـزء مـسـلـم اسـت. امـری بـا اهـمـیـت ویـژه هـمـکـاری جـهـت ایـجـاد شـرایـط ا جـتـمـاعـی مـنـاسـب بـرای مـردم در مـمـالـک از حـیـث اقـتـصـادی تـکـامـل نـیـافـتـه و مـنـاطـق مـسـتـعـمـره مـی بـاشـد. مـبـارزه عـلـیـه گـسـتـرش یـابـی امـپـریـالـیـسـم سـرمـایـه داری خـصـوصـی یـکـی از ضـروریـات دفـع تـهـدیـد سـیـسـتـم مـطـلـقـه اسـت.

اس.آ.ثـی اعـلام کـنـنـدۀ آزادی هـا و حـقـوق بـشـر مـی بـاشـد؛ سـنـدیـکـالـیـسـم بـرای تـکـامـل مـسـتـمـر دمـوکـراسـی در دمـوکـراسـی هـا مـبـارزه مـی کـنـد. احـتـرام بـه افــرادی کـه بـه دلـیـل عــذاب

وجـدان از خـدمـت نـظـام اجـتـنـاب مـی نـمـایـنـد، قـویـاً اعـلام مـی گـردد. اس.آ.ثـی قـاطـعـانـه بـر ضـد بـار تـسـلـیـحـات اسـت، کـه تـقـلـیـل دهـنـدۀ سـطـح اقـتـصـادی و اجـتـمـاعـی مـردم و تـحـکـیـم کـنـنـدۀ اسـاس سـیـسـتـم مـطـلـقـه در کـشـور مـی بـاشـد.

هـر نـوع جـنـگ نـتـیـجـۀ بـدویـت حـیـوانـی، نـشـانـۀ تـداوم بـربـریـت اسـت. بـرای اس.آ.ثـی رو شـنـگـری فـرهـنـگ سـتـیـزی جـنـگ حـائـز کـمـال اهـمـیـت مـی بـاشـد. اس.آ.ثـی هـم چـنـیـن تـا نـهـایـت درجـه در راه کـاهـش تـسـلـیـحـات و خـلـع سـلاح مـبـارزه مـی کـنـد.

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.