آنـارشـیـسـت هـا در انـقـلاب اسـپـانـیـا ١٩٣٦- ١٩٣٩ / ٢

توفان آراز

سـازمـان هـای آنـارشـیـسـتـی

زمـانـی کـه جـنـگ داخـلـی آغـاز گـشـت، اسـپـانـیـا هـنـوز یـک کـشـور کـشـاورزی بـسـیـار عـقـب مـا نـده بـا قـریـب چـهـارونـیـم مـیـلـیـون کـارگـران کـشـاورزی و دهـقـانـان خُـرد بـا زنـدگـی فـقـیـرانـۀ تـو صـیـف نـاپـذیـر و فـقـط دومـیـلـیـون کـارگـران صـنـعـت بـود. اتـحـادیـه هــای صـنـفـی آنـارکــوسـنـدیـکـا

لـیـسـتـی اسـپـانـیـا کـه سـازمـان عـمـدۀ شـان کـنـفـدراسـیـون کـشـوری کـار( ثـی.ان.تـی)(Confederaci ón Nacional del Trabajo(CNT)) بـا تـقـریـبـاً 1 ونـیـم مـیـلـیـون اعـضـاء در هـنـگـام آغـاز جـنـگ دا خـلـی بـه شـمـار مـی رفـت هـم چـنـیـن شـامـل کـارگـران کـشـاورزی بـودنـد. آنـارشـیـسـم در اسـپـانـیـا بـرخـلاف سـایـر جـنـبـش هـای سـوسـیـالـیـسـتـی اروپـا هـرگـز بـه کـارگـران صـنـعـت مـنـحـصـر نـگـرد یـد.

ثـی.ان.تـی در سـال 1910، بـخـشـاً مـلـهـم از سـنـدیـکـالـیـسـم فـرانـسـه، ایـجـاد گـردیـده بـود. ثـی. ان.تـی هـمـزمـان وارث شـعـبـۀ اسـپـانـیـایـی بـزرگ انـتـرنـاسـیـونـال اوّل، بـنـیـان گـذاری شـده در 1868 بـود. شـکـل سـازمـانـی ثـی.ان.تـی فـدرالـیـسـتـی، یـعـنـی ضـدمـتـمـرکـز و ضـدبـوروکـراتـیـک بـود، بـه ایـن صـورت کـه تـشـکـیـلات مـحـلـی مـخـتـار بـه انـجـام ابـتـکـارات بـدون مـشـورت بـا یـک رهـبـری یـا کـمـیـتـۀ مـرکـزی بـودنـد. ارگـان هـای مـنـطـقـه ای و مـلـی بـالارتـبـۀ اتـحـادیـۀ صـنـفـی عـمـدةً وظـایـف هـمـآهـنـگ سـازنـده داشـتـنـد. ثـی.ان.تـی دارای سـاخـتـار کـامـلاً دمـوکـراتـیـک بـود. طـی سـال هـای 36- 1931 تـنـهـا یـک حـقـوق بـگـیـر در آن وجـود داشـت! اعـضـاء فـعـال اتـحـادیـۀ صـنـفـی بـه صـورت کـارگـران عـادی امـرار مـعـاش مـی نـمـودنـد.

ثـی.ان.تـی در کـنـگـرۀ سـاراگـوسـا در 1 مـه 1936 نـظـریـات دکـتـر ایـسـاک پـوئـنـتـه(Isaac Pu

ente) در طـرحـی از او دربـارۀ کـمـونـیـسـم آزادرا بـه پـیـش کـشـیـد، کـه مـوضـوع مـرکـزی آن دمـوکـراسـی مـسـتـقـیـم روسـتـایـی بـود: یـک شـورای کـمـونـال، کـه از سـوی مـجـمـع عـمـومـی اهـالـی بـرگـزیـده مـی شـود، و از نـمـایـنـدگـان کـمـیـتـه هـای فـنـی گـونـاگـون تـشـکـیـل مـی یـابـد. مـجـمـع عـمـومـی بـه اقـتـضـای ضـرورت مـنـافـع کـمـون، بـا مـطـالـبـۀ اعـضـای شـورای کـمـونـال یـا بـه تـمـا یـل اهـالـی مـحـل بـرگـذار مـی گـردد. مـقـام هـای مـسـئـولـیـت دار مـخـتـلـف دارای طـبـیـعـت مـجـریـه یـا بـوروکـراتـیـک نـیـسـتـنـد. آن هـا( بـه غـیـر از بـعـضـی تـکـنـیـسـیـن هـا و آمـارگـیـران) بـه صـورت مـولـدیـن وظـایـف شـان را انـجـام مـی دهـنـد، و در پـایـان روز کـار بـرای بـحـث دربـارۀ جـزئـیـات مـسـائـل گـرد مـی آیـنـد، و ایـن نـیـازی بـه قـبـول مـجـمـع نـدارد.

کـارگـران فـعـال یـک کـارت مـولـد دریـافـت مـی کـنـنـد، کـه بـر روی آن نـتـایـج کـارشـان را یـاددا شـت مـی کـنـنـد، و بـرطـبـق آن مـی تـوانـنـد کـالا دریـافـت دارنـد. عـنـاصـر مـنـفـعـل مـردم یـک کـارت مـصـرف مـعـمـولـی مـی گـیـرنـد. نـبـایـد از هـیـچ نـمـونـۀ مـطـلـقـی تـبـعـیـت گـردد. غـیـروابـسـتـگـی کـمـون هـا بـایـد مـحـتـرم شـمـرده شـود. آن هـا درصـورتـی کـه مـنـاسـب تـر تـشـخـیـص دهـنـد، مـی تـوا نـنـد سـیـسـتـم دیـگـری بـرای مـبـادلـۀ کـالا بـا یـکـدیـگـر بـرقـرار سـازنـد، مـنـتـهـا بـه ایـن شـرط کـه آن از هـیـچ نـظـر بـه زیـان مـنـافـع یـکـدیـگـر نـبـاشـد. حـق خـوداداری کـمـونـال بـه هـیـچ وجـه نـافـی وظـیـفـۀ هـمـبـسـتـگـی جـمـعـی در داخـل فـدراسـیـون هـای بـخـشـی و مـنـطـقـه ای نـمـی بـاشـد.

در جـوار( یـا بـهـتـر گـفـتـه شـود در داخـل) ثـی.ان.تـی سـازمـان آنـارشـیـسـتـی بـااهـمـیـت دیـگـر فـدراسـیـون آنـارشـیـسـتـی ایـبـری( اف.آ.آی)(Federación Anarquista Ibérica(FAI)) وجـود داشـت، کـه در 1927 بـه وسـیـلـۀ اعـضـاء رزمـجـوی اتـحـادیـۀ صـنـفـی آنـارشـیـسـتـی بـه مـقـصـود تـقـویـت روح آنـارشـیـسـتـی در ثـی.ان.تـی و مـمـانـعـت از تـبـدیـل گـردیـدن ایـن سـازمـان بـه یـک تـشـکـیـلات کـارگـری اصـلاح طـلـب مـعـمـولـی بـدون دورنـمـای ا نـقـلابـی ایـجـاد گـشـتـه بـود. در حـقـیـقـت نـیـز در داخــل ثـی.ان.تـی گــرایـشـاتـی بــه اصـلاح طـلـبـی وجـود داشـت. بــا وجـودی کـه ثـی.ان.تـی رسـمـاً

کـمـونـیـسـم آنـارشـیـسـتـی(= آنـارکـوکـمـونـیـسـم) را بـه عـنـوان هـدف خـود بـرگـزیـده بـود، سـازمـان بـه روی کـلـیـه کـارگـران( بـی تـفـاوت بـه پـایـگـاه سـیـاسـی شـان) بـاز بـود، و ایـن امـر تـهـدیـد مـداومـی دربـرابـر اسـاس نـظـر آنـارشـیـسـتـی ثـی.ان.تـی تـولـیـد مـی نـمـود. اگـرچـه تـشـکـیـل اف.آ.آی واکـنـش آنـارشـیـسـتـی درقـبـال ایـن مـسـئـلـه بـود، امـا آن بـه نـوبـۀ خـود مـسـئـلـۀ دیـگـری تـولـیـد کـرد، ایـن کـه از طـریـق آن گـروهـی بـرگـزیـدگـان انـقـلابـی در داخـل جـنـبـش آنـارکـوسـنـدیـکـالـیـسـتـی ظـا هـر گـشـتـنـد، کـه مـطـالـبـۀ بـیـان حـرف آخـر در مـسـائـل ایـدئـولـوژیـک را داشـتـنـد. عـلـی رغـم ایـن کـه اف.آ.آی دارای بـیـش از 20000 عـضـو در 1936( سـازمـان یـافـتـه بـه شـکـل نـامـنـسـجـم در گـروه هـای دوسـتـانـۀ کـوچـک) نـبـود، ولـی نـفـوذ ایـدئـولـوژیـک آن در ثـی.ان.تـی در دهـۀ 30 نـسـبـةً بـزرگ مـی نـمـود.

ثـی.ان.تـی را نـمـی تـوان بـه صـورت یـک سـازمـان آنـارشـیـسـتـی پـاکـیـزه وصـف نـمـود، زیـرا آن شـامـل جـنـاح اصـلاح طـلـب مـایـل بـه قـطـع پـیـوسـتـگـی تـنـگـاتـنـگ ثـی.ان.تـی بـا آنـارشـیـسـم و بـه ایـن شـکـل امـکـان انـبـازی در اتـحـادهـای سـیـاسـی و قـرارهـا بـا دولـت هـا بـود. بـعـضـی اصـلاح طـلـبـان حـتـی بـر ایـن بـودنـد، کـه مـی بـایـد یـک حـزب سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـرای شـرکـت در انـتـخـا بـات عـمـومـی تـشـکـیـل داد. ایـن عـنـاصـر در 1931 از ثـی.ان.تـی اخـراج گـردیـدنـد، و بـه ایـجـاد یـک اتـحـادیـۀ صـنـفـی سـنـدیـکـالـیـسـتـی مـخـالـف شـامـل 6000 عـضـو اقـدام نـمـودنـد. ایـن جـنـاح، امـا، دو مـاه قـبـل از آغـاز جـنـگ داخـلـی از نـو بـا ثـی.ان.تـی وحـدت نـمـود.

نووسەر: هه‌ژێن

هه‌رچه‌نده‌ من به‌ ویستی خۆم له‌دایك نه‌بووم، به‌ڵام ده‌موێت به‌ ویستی خۆم بژیم و به‌خۆم بیربکه‌مه‌وه‌، به‌خۆم بڕیار بده‌م و به‌ خۆم جێبه‌جێ بکه‌م. هه‌ر له‌ مناڵیمه‌وه‌ تا ئێستا نه‌فره‌تم له‌ زۆره‌ملی و چه‌پاندن هه‌بووه‌، هاوکات خه‌ونم به‌ دونیایه‌که‌وه‌ بینیوه‌، که‌ تێیدا له ‌بری فه‌رمانده‌ری و فه‌رمانبه‌ری؛ هاوه‌ڵێتی، له ‌بری ڕك و کینه‌؛ خۆشه‌ویستی، له‌ بری جه‌نگ و کوشتار؛ ئاره‌زوومه‌ندی ئاشتی و ئاوه‌دانی بووم و هه‌میشه‌ خه‌ونم به‌ ژیانێکی ئازاد له‌ باوه‌شی سروشتدا، له‌ جه‌نگه‌ڵه‌ چڕ و دوورده‌سته‌کان بینیوه‌. لای من جیاوازی باوکی زۆردار و مامۆستای داروه‌شێن و ئه‌شکه‌نجه‌ده‌ری زینادنه‌کان نییه‌ لای من جیاوازی سه‌رکرده‌ و شوان نییه‌، لای من جیاوازی پارته‌ راست و چه‌په‌کان نییه‌، هه‌رچه‌ندی ناو و ڕه‌نگ و پاگنده‌کانیان له‌ ڕوخساردا جیاواز بن herçende min be wîstî xom ledayk nebûm, bellam demwêt be wîstî xom bjîm û bexom bîrbkemewe, bexom birryar bdem û be xom cêbecê bkem. her le mnallîmewe ta êsta nefretim le zoremlî û çepandin hebuwe, hawkat xewnim be dunyayekewe bînîwe, ke têyda le brî fermanderî û fermanberî; hawellêtî, le brî rik û kîne; xoşewîstî, le brî ceng û kuştar; arezûmendî aştî û awedanî bûm û hemîşe xewnim be jyanêkî azad le baweşî sruştda, le cengelle çirr û dûrdestekan bînîwe. lay min cyawazî bawkî zordar û mamostay darweşên û eşkencederî zînadnekan nîye lay min cyawazî serkirde û şwan nîye, lay min cyawazî parte rast û çepekan nîye, herçendî naw û reng û pagindekanyan le ruxsarda cyawaz bin

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: