بلی برای خودگردانی تودەای .. بلی برای دیموکراسی مستقیم

بلی برای خودگردانی تودەای
بلی برای دیموکراسی مستقیم

ما آنارشیستها با کمال همبستگی از خودگردانی تودەها پشتیبانی مینمایم. ولکن بە همان آمادگی برعلیە جنگ و حملە مسلحانە هستیم، زیرا در آن جنگ تنها دولت و میلیشیات برندە میباشند و در آن نیروهی تودەای و اجتماعی برشکستە میشوند و مسبب نا امیدی دراز مدت میشود.

اعلان خودگردانی تودەای در کردستان قسمت ترکیە در مقابل قدرت دولت ترکیە یک اقدامی پوزتیو و انقلابی است و پشتیبانی از آن وظیفە هر آزادیخواهی است، اما اعلان آن خودگردانی از طریق نیروهی مسلح، یک اشتباه محض و منفعل کنندە است و لازم است نیروهی اجتماعی تودەها جایگزین آن شود و اجازە ندیم جنگ مسلحانە جایگزین ارادە اجتماعی و خودسازماندهی و خودگردانی تودەای طبقات و اقشار تحت ستم شود.

فوروم آنارشیستهای کردستان
١٧ اوگست ٢٠١٥

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.