Namey krawe bo berrêzanî Xoberrêweberayetîy Kantonekan û Tevdem le “Rojawa” û Keçeke le Qendîl *

Namey krawe bo berrêzanî Xoberrêweberayetîy Kantonekan û Tevdem le “Rojawa” û Keçeke le Qendîl *

Paş sllaw û rêz,

Pêşekî hezdekeyn ewe bllêyn em nameyey ême ne amojgarîye û ne pêşnyazkirdne botan, bellku çend têbînî û zanyarîyekin, ke demanewêt be êweyan rabgeyenin, îdî çareserî û hêştneweyan bew şêweyey ke hen ya gorrînyan, peywendî bexotanewe heye. Dîsanewe debêt ew rastîyeş bllêyn le xonîşandanî gewreda xellkanêkî zorî beder le peyede û pekeke be aydya û aydolocî cya cyawe dêne naw xopîşandanekan.

Ême wek sekoy enarkîstanî kurdistan- kaf [Kurdistan Anarchistis Forum] leser ew bnemayey ke êwe dêmokrasî rastewxo û rêkxistin le xwarewerra [nahîrarşî] û xoberêwerayetîy gelîy bebnemay pêkhatnî kantonekanî rojawa dezanin, xoman be beşêk lew komellane dezanîn û ew amancane be amancî xoman dezanîn, herweha her ew taybetmendîyaney kantonekan bûnete hoy rakêşanî piştîwanî azadîxwazanî ewrupa û emerîka û ustralya lepêş hemûyanewe enarkîstekan bo xoberrêweberayetîyekan û xorragrîyekanî “rojawa”.

Rastîyekey le derewey barî naasayî hêrşekanî êsta, boman derkewtuwe û tîbînîmakirdwe, ke lenêw xonîşandan û narrezayetîyekanî xellkî le ewrupa, şitgelêk ya dyardegelêk hen û hellwêsteyekyan be azadîxwazan û enarkistanî ewrupa kirduwe û ta radey dirrdongî û sllemîneweyek le begermî çûne nêw ew xonîşandan û narrezayyaney ke lem rojaneda dekrên, herdem şitgellêk azadîxwazan û lenêwyanda hawrrêyanî enarkisîtanyan gêrrawnete dwawe û bûnete hoy sllemînewe û kemtir gringîdanyan be pirsekanî gelî kurd û nawçeke, herweha ewendey ême agadarbîn hem le hizrî ocelan û hem le rîzî gerîlakanî qendîl û hem le “bakûr” û “rojawa” gorranî pozetîv berew djeserweyî û dje-nêwendgerayî û dje-dewlletî rûyandawe û le rûdandan, bellam bedaxewe lenêw rîzî layengranî (pekeke) (peyede)da le ewrupa û betaybet le “başûr” û “xorhellat”da kemtir ew gorranane bedîdekrên û tenanet le rageyandnekanîşyanda çend dyardeyek xoyan nîşandeden û zallbûn beser amancî hokarî xonîşandan û narrezayyekanda û eweş beboçûnî ême away kirduwe, ewey ke dekrêt amanceke napêkêt ya lebarîdebat, ya lewperrî xoşbawerrîyda ser le zorbey zorî beşdarbuwanî çalakîyyeke deşêwênêt, ke lem peyameda be gyanêkî hawrrêyane û hawpiştyanewe, çend daneyek lew dyardanetan pêşçaw dexeyn.

– zallbûnî karêzma û oturîtey ocelan beser pirsekan û bzûtnewe û bnemakanî komellî nwêda, ke becorêk le ewrupa lecyatî berizkirdnewey wêney gyanbextkirduwanî şengal û mexmûr û kobanê, wênekanî berêz ocelan be jmarey endaman berizdekrênewe, herweha lecyatî daxwazîykirdin û berizkirdnewey druşmî azadî hemû zîndanyan, tenya daxwazî û lîstî wajokokirdnewe bo ocelan heye ..

– kînedozî nasîwnalîstî beranber turk û ‘ereb û fars-zmanekan be heman radey sallanî newedekan le aradaye û demargîrîy neteweyî rêgre lewey ke piştîwanî û hawderdî û beşdarî azadîxwazanî turk û ‘ereb û fars-zman bbînrêt, weha demargîrîyek le beranberda tenya demargîrî û kînedozî berhemdehênêtewe, bedaxewe ew hawtakirdney dewllete faşîstekanî turkye û êran û surye û da’şi letek gelî turk û fars û ‘ereb le rageyandinî kanallekantanda rengdedatewe be dyarîkrawî le beşî soranî bernamekantanda …

– bekarbirdnî wajey ”şehîd” bo gyanbextkirduwanî berxudanî “bakûr” û “rojawa” û “şengal”, ke hem hawtakirdnî gyanfîdayî azadîxwazêk û kujrawanî (dewlletî îslamî ‘îraq û şam)e, hem sûkayetîkirdne be amancekanî berxudanî şorrşigêrraney çewsawan. Bedaxewe weha wajeyekî pirr sûkayetî tenya lelayen kesanî nahuşyarewe bekarnabirdrêt, bellku le kanalle mîdyakantanda be aşkra û herdem amadeye. Dyare ême lêreda mebestman ewe nîye, ke bllêyn hemuwan debêt druşmî dje îslam hellgrin, çunke dezanîn ke gelî ême her weku mêjû û hem weku kultûr û nerêtîş bote beşêk le mêjûy îslam, ke lêreda û le barudoxêkî awada, natwanrêt lêdwanî peygîraney leser bikrêt. Bellam ewey ke dekrêt her le êstawe karî leser bikrêt, pakijkirdnî wajey “şehîd”e le beyanname û kenallekan û mîdyakantanda û leser zarî qsekeran û wêjanîştanda.

– pîrozkirdnî kesekan, îdî her kesêk bêt be berrêz (ocelan)îşewe, mêjû selmandûyetî be zyanêkî gewre le ser xudî bzûtneweke tewawbuwe, serencamêş ew partîy û bzûtnewane têşkanyan bo mawetewe, nmûney zîndûş le “başûr”da ke be yek ristey (mistefa barzanî) bzûtneweyekî çekdarî (130) hezar kesîy le sallî 1975 da le şew û rojêkda aşbetallî pêkra. Dîsanewe (yekêtî nîştmanî kurdistan) dway le gokewtinî serokekeyan (celal tallebanî) sergerdan û mallwêran bûn. Serpersitî û aydyolocîgerîy, renge le wllatanî (xorhellatî nawîn)da ta êstaş lebrewda bin, bellam le ewrupada lelayen xellke asayyekeyewe zor demêke retkrawnetewe.

– Gerçî êwe pagendey gorranî komellayetî û berxudan şorrşî komellayetî deken û lerrastîşda êwe bo eme hengawî bercestey karatan nawe û kirdutanete nmûneyekî nwê, ke xwazyarîn şwênekanî dîkeş çaw le êwe bken û sûd le ezmûnekantan wergrin. Herweha ême eweş dezanîn, ke berrêz (ocelan) û hendêk le hevallanî ew le herdû partekeda: (pekeke) û (peyede)da kar leser retkirdnewey desellat û dewllet û rêkixrawey quçkeyî deken, bellam mayey daxe, ke hêşta dyardey hîraşîgerî/ qûçkerayî û nêwendgerayî le kar û bnema komellayetîyekan û herdû partekeda bezeqî weku dû destey fermanber fermander, ser û xwar, debînrên.

– beboçûnî ême [kaf], rawestandinî cengî çekdarî le “bakûr” le sallanî raburdûda karayyekî zor pozetîv û gewrey leser serhelldanî bzavî komellayetîy û berxudan le xwarewera hebuwe, her em serhelldan û peresendnewey bzûtnewe komellayetîyekane, ke becorêk desellatî komellayetî le beramber desellatî hîrarşîyaney parleman û dewlletî turkye û cenerrallekanda ronawe û her eweşe ke dewllet û fermandarîy akepey herasankirduwe û naçar penay bo dwa pûşî xorrizgarkirdin birduwe; ewîş hellgîrsandnewey cengî çekdarîye le “bakûr”, ke detwanêt dwa hîway hatnedî xewnî nîo-usmanîyekan bêt. Leberewe hîwadarîn ragirtnî danîştnekan bewatay hellgîrsandnewey cengî çekdarî nebêt, bellku zyatir piştbestinbêt be xebatî cemawerîy û komellayetî lewane : mangirtnî krêkaran, baykotî rageyandin û şmek, xonîşandan û rêpêwan û bezandinî snûre ramyarîyekan û ..tid. Çunke le rwangey êmewe cengî çekdarî zyatir le pêşû zyan be bzavî komellayetîy û rewtî şorrşî komellayetî degeyênêt.

– Ême wek zorêk le piştîwananî kantonekan le başûr û xorhellat, agadarî hendêk allugorr û hewllî şaraweyn benawî “piştîwanî le kobanê” lelayen desellatdaranî herêmewe; herwa ke le rageyandnekanmanda pêdagrîman leser kirduwe, rakêşênanî hêzekanî da’şi bo ‘îraq bêcge le amance taybetîyekanî her yek le dewlletî turkye, dewlletanî kendaw û deselatdaranî herêmî kurdistan û dewllete yekgirtuwekanî emerîka û hawpeymananî, herwa amancêkî hawbeşî hemûşyane, çunke peywendî be serwerîy sîsteme cîhanîyekewe heye le cîhan û xorhellatî nawînda, eweş abloqedan û lenêwbirdnî sîstemî xoberêweberayetî kantone gelîyekanî “rojawa”bû, ke pêşbînîyekanî ême hatnedî û her awaş bû, pelamarî (kobanê) dra û partîye desellatdarekanî herêm wek xotan agadarn hawkatî hêrşî da’şi bo ser kobanê le snûrekanî xoyanda cengyan ragrit, ta leşkirî da’şi baştir hêrişbkate ser kobanê.

Beboçûnî ême lewane metrisîdartir bo ser ew xoberrêweberayetîye gelîye, egerî rêkewtinî êweye letek desellatdaranî herêm û beşdarîkirdnî hawpeymanîyekey emerîkaye. Çunke wek xotan dezanin mercî yekemî desellatdaranî herêm betaybet (pidk) hellweşandnewey ew sîstemeye be amancî rêgexoşkirdin bo dabeşkirdnî desellat beser partîye ramyarîyekanda, taweku partîye şîratonîyekanî xoy benawî “rojawa”we wek dabeşkirdnekey fîftî be fîftî 1992 nêwan (înk) û (pidk) beser berixwanî “rojawa”da bsepênêt. Herweha leber roşnayî ew ketware[waqî’e]da ême em metrisîyane hestipêdekeyn:

– le beranber pêkhênanî yekînekanî şengall, fermandarîy herêm letek hkumetî ‘îraqîda xerîkî pêkhênanî hêzîkî êzîdî 6000 serbazîye.

– berizkirdnewey daxwazîy “nawçey djefrrîn” le ‘efrîn û kobanî û cezîre, ke amanc rizgarkirdnî hêzekanî da’şi le lêdan û herweha nardinî hêzî îwên û hawpeymanane bo ewê wek herêmî kurdistan 1992- 2003, ke beşêk lew hêze cendirmey turkya debin û bo hemîşe debne birryarder lewê.

– sepandinî sîstemî parlemanî û beşdarîkirdnî (albartî) û hawşêwekanî desellatî (pidk) û nwênerayetî berjewendîyekanî fermandarîy akepe le “rojawa” û lewêşewe beheman şêwey herêmî djefrrînî kurdistan û drustkirdnî cengî mîlîşyayî nêwan êwe û (albartî) û zemînesazîy bo hatnî kllawşînekanî turkye û dananî binkey serbazîy wek bamerrnî û manewey hemîşeyyan xoşdeken.

– naçarkirdnî êwe be beşdarî hawpeymanî zilhîzekan, ke dwacar mercî pêdanî çek û harîkarîkirdintan lelayen bazarî çekewe, dîsanewe destberdabûnî sîstemî xoberrêweberayetî û dêmokrasî rastuxoye û be boçûnî ême mergî êwe û xoberrêweberayetîyekan lêrewe destipêdekat û gişt piştîwanîyekî azadîxwazanî cîhanîş ledestdeden.

Bekurtî ême hîwadarîn le danîştin û rêkewtanda letek desellatdaranî borcwazî herêmî kurdistan, behîç şêweyek mil be sîstemî parlemanî û beşkirdnî berrêweberayetî û fermandeyî parêzgarîy neden. Herweha le danîştintanda letek dewlletan û zilhêzekan hergîz mil be “nawçey djefîn” neden, ke gewretrîn piştîwanîye bo hêzekanî da’şi ya rastir bllêyn hêzekanî dewlletî faşîstî turkye lejêr perdey da’şda.

Ême wêrray piştîwanî û hawderdî û hawxemîman letek danîştuwanî kantonekanî “rojawa” û “bakûr” û şengal û berzinirxandinî ezmûnî dêmokrasî rastewxo û xoberrêweberayetî gelîy, em serincane arastey êwey berrêz le “rojawa” û herweha azadendişan le qendîl û “bakûr” dekeyn û hîwadarîn le çalakî û hewllekanî dahatûda sûdbexişbin.

Sekoy Enarkîstanî Kurdistan (KAF)

17 oktoberî 2014

****************************************

* xwêneranî hêja, em nameye pêştir nûsrawe, bellam bedaxewe leber nebûnî adresî laye peywendîdarekan û herweha çawerrwanî peydakirdnî adresekan, nardin û bllawkirdnewey dwakewt.

www.anarchistan.tk

www.twitter.com/anarkitsan

www.facebook.com/kurdistan.anarchists.forum

anarkistan@activist.com

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.