دوازده تز برای تغییر جهان بدون گرفتن قدرت

دوازده تز برای تغییر جهان بدون گرفتن قدرت

 

الف:

 

یک – آغاز، حرکتی نفی گرایانه است.

در آغاز فریادی هست و نه سخنی. فریادی غمگین، فریادی دهشتناک، فریادی دیوانه وار، فریاد منفی علیه زندگی های انسانی که سرمایه داری تکه پاره می کند: نه!

برای تعریف واقعیت فریاد، اندیشه باید نفی گرایانه باشد. ما نمی خواهیم جهان را بفهمیم، می خواهیم آن را نفی کنیم. هدف نظر این است تا جهان را منفی تصور کند، نه برای این که چیزکی جدا از عمل به دست آید، بلکه برای آن که همین نفی، خود عمل باشد، خود بخشی از مبارزه برای تغییر جهان باشد تا بتواند آن را به محلی برای زندگی در شأن انسان تبدیل نماید.

اما پس از آن چه گذشته است، ما چگونه می توانیم برای تغییر جهان ژرف اندیشی نماییم؟

 

دو – جهانی در شأن انسان با عمل دولتی دست نیافتنی ست.

تلاش هایی که در بزرگ ترین بخش سده ی بیستم میلادی برای آفرینش جهانی در شأن انسانی صورت گرفتند بر اساس دولت و گرفتن قدرت دولتی متمرکز بودند. اصلی ترین جدل ها (بین “اصلاح طلبان” و “انقلابیان”) دور و بر روش های کسب قدرت دولتی بودند، یکی آن را از راه پارلمانی می خواست و دیگری فراپارلمانی. تاریخ سده ی بیستم نشان داد که مسئلەی روش‌های گرفتن قدرت دولتی آن چنان که گفته می شد، مهم نبود. گرفتن قدرت دولتی به هر شکلی اجازه نداد تا تغییراتی که طرف های جدل می خواستند به واقعیت بپیوندند. نه دولت های اصلاح طلب و نه دولت های انقلابی برای تغییر ریشەای جهان کامیاب نگردیدند.

بسیار آسان است تا رهبری همەی جنبش‌ها را به خیانت متهم نمود. این واقعیت که این همه خیانت وجود داشت، چنین القاء می کند که شکست دولت های رادیکال، سوسیالیست یا کمونیست، ریشەهای بسیار ژرف تری داشته است. دلیلی که برای استفاده نکردن از دولت برای ایجاد تغییر رادیکال در جامعه وجود دارد این است که خود دولت شکلی از روابط اجتماعی است که در تمامی روابط اجتماعی سرمایەداری ثبت شده است. وجود دولت، صرف نظر از محتوای سیاستش، به عنوان نهادی جدا از جامعه بدین معناست که شدیداً در روند جدایی مردم از کنترل زندگی خود دخالت می کند. سرمایەداری به جز این نیست: جداسازی مردم از حرکتشان. سیاستی که بر محوریت دولت قرار دارد بی برو و برگرد در روند جداسازی شرکت می کند. چنین سیاستی، عمل سیاسی جدّی را از حرکت پوچ شخصی منفک می نماید. سیاستی که بر محوریت دولت قرار دارد از تغییر رادیکال جامعه دور می شود و به تدریج اپوزیسیون را در انقیاد منطق سرمایەداری درمی آورد.

پس ما می بنیم که چگونه نظریه کسب قدرت دولتی برای تغییر جهان توّهمی بیش نبود. خوشبختی ما این است که در دوران پایان این توّهم زندگی می کنیم.

 

سه – یگانه راه تغییر جهان امروز نه گرفتن قدرت که انحلال آن است.

انقلاب بیش از همیشه اضطراری است. فجایعی که نظم سرمایەداری در جامعه ایجاد کرده است بیش از پیش دهشتناک شدەاند. اگر انقلاب از طریق کسب قدرت دولتی چیزی به جز توّهم نبود، این بدان معنا نیست که ما باید ضرورت انقلاب را به دست فراموشی بسپاریم. انقلاب را باید از زوایای دیگری تعریف نمود: انقلاب نه برای گرفتن قدرت، بلکه برای انحلالش.

 

ب:

 

چهار – مبارزه برای انحلال قدرت مبارزەای است برای رهایی «قدرت – برای» (potentia) از «قدرت – روی» (potestas).

برای این که آغاز کنیم تا به تغییر جهان بدون گرفتن قدرت بیاندیشیم، لازم است تا قدرت – عمل (potentia) را از قدرت – تسلط (potestas) تمیز دهیم.

در هر تلاشی برای تغییر جامعه، عمل یا انجام دادن صورت می گیرد. انجام دادن به نوبەی خود بدین معناست که ما توانایی قدرت – عمل را داریم. ما اغلب واژه ی «قدرت» را در این جهت به کار می بندیم و آن را چیز مثبتی در نظر می گیریم؛ زمانی که عمل مشترکی با دیگران (همچون تظاهراتی یا حتا سمیناری) به ما احساس قدرت می دهد. قدرت با این تعریف ریشەاش از انجام دادن است و قدرت – عمل است.

قدرت – عمل همیشه اجتماعی است و همواره از باروری اجتماعی انجام دادن می آید. ظرفیت ما برای انجام دادن حاصلی از انجام دادن‌های دیگر است و شرایط انجام دادن‌های دیگر را می آفریند. ما نمی توانیم تصور کنیم که انجام دادن در هر شکلی به انجام دادن‌های دیگر در گذشته، حال و آینده پیوسته نباشد.

 

پنج – قدرت – عمل به قدرت – تسلط تبدیل می گردد، زمانی که انجام دادن متلاشی می گردد.

تبدیل قدرت – عمل به قدرت – تسلط موجب می گردد که باروری اجتماعی انجام دادن متوقف گردد. کسانی که قدرت – تسلط را اعمال می کنند، انجام داده را از انجام دادن جدا کرده و آن را به مالکیت خود درمی آورند. به مالکیت درآوردن انجام شده همواره با به مالکیت درآوردن روش‌های انجام دادن صورت می گیرد و به قدرت مداران اجازه می دهد تا بازیگران انجام دادن را نیز زیر کنترل خود بگیرند. بازیگران (انسان ها، به عنوان سوژه‌های فعال) این چنین از تلاش خود و از روش‌های محصول تلاش خود جدا می گردند. آنان این گونه از خود نیز جدا و بیگانه می گردند. این جداسازی که در نهاد هر جامعه‌ای است که در آن قدرت روی عده‌ای اعمال می گردد، در جامعه‌ی سرمایه‌داری به اوج خود می رسد.

باروری اجتماعی متوقف می گردد. قدرت – عمل به قدرت – تسلط فرامی روید. آنانی که انجام دادن دیگران را به انقیاد درمی آورند، خود به بازیگران جامعه تبدیل می گردند و آنانی که به انقیاد درمی آیند نامرئی، بی صدا و بی رأی می گردند. قدرت – عمل دیگر در این جا در باروری اجتماعی ثبت نمی گردد و در شکل قدرت فردی به حیات ادامه می دهد. برای اکثریت جامعه دیگر قدرت – عمل به ضد خود تبدیل شده است، ناتوان گشته است یا به یگانه قدرت انجام دادنی فراروییده است که دیگران برایش تصمیم گیری می کنند. قدرت مندان قدرت – عمل را به قدرت – تسلط تبدیل می کنند، قدرتی که به آنان اجازه می دهد تا به دیگران بگویند چه باید انجام دهند، آن هم در رابطه ای وابسته به انجام دادن دیگران.

در جامعه ی کنونی، قدرت – عمل به شکل منفی خودش وجود دارد که همان قدرت – تسلط است. قدرت – عمل در شکلی وجود دارد که آن را نفی می کند. این بدان معنا نیست که قدرت – عمل وجود ندارد. وجود دارد، اما به شکلی منفی، در شکل رودررویی آشتی ناپذیر با شکل موجود خودش که قدرت – تسلط است.

 

شش – فسخ انجام دادن فسخ یکایک جلوەهای اجتماع و جلوەهای خود ماست.

جداسازی انجام دادن و بازیگران محصول عمل، افراد را به سوی وضعیتی هدایت می کند که دیگر خود را مؤثر نمی بینند، بلکه خود را مالکان (یا نامالکان) محصول عمل می بینند (عملی که دیگر از انجام دادن جدا گشته است.) روابط بین افراد همچون روابطی بین اشیاء و افرادی می شوند که دیگر بازیگرانش نیستند، بلکه حاملان گذشتەی اعمال انجام شده، هستند.

این جداسازی بین عاملان انجام دادن – و از این جنبه از خودشان – در آثار مختلف با واژەهایی شدیداً مرتبط با هم توصیف شده اند: از خود بیگانگی (مارکس جوان)، موهوم پرستی (مارکس مسن)، کالاشدن (لوکاچ)، انضباط (فوکو) یا هویت طلبی (ادرنو). هر کدام از این توصیف ها به روشنی نشان می دهند که قدرت – عمل نمی تواند همچون چیزی خارج از ما درک گردد، برعکس هر یک از جلوەهای وجودی ما را دربرمی گیرد. هر کدام از این توصیف ها نشان می دهد که زندگی استخوان بندی شده است. باروری اجتماعی انجام دادن مقید می گردد و ممکن ها ندرت می یابند.

انجام دادن به بودن تبدیل می گردد: این است ماهیت قدرت – تسلط. در حالی که انجام دادن بدین معناست که ما هستیم یا نیستیم، فسخ انجام دادن «ما نیستیم» را نفی می کند. لذا برای ما فقط «ما هستیم» باقی می ماند. «ما نیستیم» فراموش می گردد به صف اتوپیای ناب فرستاده می شود. امکانش را از دست می دهد. زمانه یکدست می گردد. آینده به ادامەی حال متحول می شود؛ گذشته به پیش از حال تبدیل می گردد. همه چیز انجام دادن و هر جنبشی به ادامەی آن چه هست ارتقاء می یابد. رؤیای جهانی در شأن انسانیت شگفت آور می شود، ما چیزی به جز رؤیا نیست. وضعیت قدرت – تسلط وضعیتی است که می گوید:«همین است که هست»، وضعیت هویت طلبی ست.

 

هفت – ما در فسخ انجام دادن و در به انقیاد درآوردن خود شرکت می کنیم.

ما همچون بازیگران جدای از انجام دادن خودمان، انقیاد خود را تولید می کنیم. ما کارگران، سرمایه ای را که بر ما تسلط دارد، تولید می کنیم، ما استادان دانشگاه نقشی فعال در جامعه ای داریم که هویت طلبی می کند و می خواهد انجام دادن را به بودن تبدیل نماید. زمانی که تعریف، دسته بندی، ارزیابی و تصدیق می کنیم که هدف علوم اجتماعی این است که جامعه را چنان که هست باید تعریف کرد یا زمانی که مدعی هستیم که جامعه را بی طرفانه مطالعه می کنیم – گویی این جامعه خارج از ذهن ما وجود دارد – در واقع ما فعالانه به نفی انجام دادن یاری می رسانیم و به جداسازی سوژه از ابژه یا سواکردن بازیگران از محصول عمل کمک می کنیم.

 

هشت – هیچ قرینه ای بین قدرت – عمل و قدرت – تسلط وجود ندارد.

قدرت – تسلط انجام دادن را نفی وفسخ می کند. باروری اجتماعی انجام دادن را فعالانه و دائماً نفی می کند و ما را از عمل اجتماعی دور می نماید. گفتن این که به دست گرفتن قدرت – تسلط می تواند ما را به سوی رهایی از آن چه او نفی می کند رهنمون کند، پوچ و بی معناست.

قدرت – عمل اجتماعی ست. در نهاد ماست و نشانگر به رسمیت شناختن متقابل شأن انسانی ست.

جنبش قدرت – عمل علیه قدرت – تسلط نباید همچون جنبش خلاف قدرت درنظر گرفته شود (چرا که در این صورت بین این دو، قدرت و خلاف قدرت، قرینه ای پدید می آورد)، بلکه باید آن را ضدقدرت در نظر گرفت (چرا که در این صورت هیچ گونه قرینه ای بین قدرت و مبارزه ی ما وجود نخواهد داشت).

 

پ:

 

نه – ما چنان مجذوب قدرت – تسلط شده ایم که دخالت نیروی بیرونی، یگانه راه ممکن به نظر می آید. اما این هیچگاه راه حل نیست.

بسیار ساده است تا نتایج ناامیدکننده ای از جامعه ی کنونی بیرون کشید. ناعدالتی ها و خشونت ها و استثمار ما را به رنج آورده اند و گمان می رود که برون رفت ممکنی نیست. قدرت – تسلط چنان در جای جای زندگی ما رخنه کرده است که تصور «توده های انقلابی» مشکل شده است. رخنه ی ژرف سلطه ی سرمایه داری، بسیاری را در گذشته به این اندیشه انداخته بود که باید رهبری حزبی پیشرو تأمین گردد، اما واقعیت نشان داد که چنین احزابی نه فقط راه حل نیستند، بلکه قدرت – تسلط دیگری را با قدرت – تسلط موجود جایگزین می کنند.

راحت ترین راه می تواند توّهم زدایی ناامیدانه باشد. اما فریاد نخستین علیه فجایع سرمایه داری ما را رها نمی کند و فقط زندگی با آن ها را فرامی گیریم. ما حامیان سرمایه داری نمی شویم، اما می گوییم که کاری از دستمان علیه آن برنمی آید. توّهم زدایی ما را به سوی هویت طلبی می کشاند و به ما القاء می کند که آن چه را هست باید پذیرفت. ما خود به جداسازان انجام دادن و محصول انجام شده ها گرایش پیدا می کنیم.

 

ده – یگانه راه حل برش از دور به ظاهر باطل قدرت این است که روند تبدیل قدرت – عمل به قدرت – تسلط را ببینیم که خود لزوماً به وجود ضدش می انجامد: موهوم پرستی به ضدموهوم پرستی بدل می گردد.

ازخود بیگانگی (موهوم پرستی، کالا شدن، انضباط، هویت طلبی و غیره) اغلب به عنوان وضعیت موجود برآورد می شود. مسئله ی اشکال سرمایه داری ِ روابط اجتماعی چنان در نظر گرفته می شود که گویی آن ها از پیدایش این نظم وجود داشته اند و تا هنگامی که این نظم با نظم دیگری جایگزین گردد، وجود خواهند داشت. به عبارت دیگر، پیدایش و موجودیت تمیز داده می شود: پیدایش سرمایه داری در گذشته ای تاریخی قرار می گیرد و موجودیت کنونی اش تثبیت شده اعلام می گردد. چنین برخوردی خودبه خود بدبینی را تغذیه می کند.

اگر ما برعکس در جدایی انجام دادن و محصول انجام داده ها چیزی ببینیم که پایان نیافته است و فقط روندی ست، در این صورت جهان رویش را بازمی گشاید. هنگامی که ما ازخودبیگانگی سخن می گوییم، بدین معناست که ازخودبیگانگی مطلق نیست. اگر جدایی، ازخودبیگانگی و غیره، روندی در نظر گرفته شوند، در این صورت تحول آن ها از پیش تعیین شده نیست و تبدیل قدرت – عمل به قدرت – تسلط به مسئله ای باز و هرگز بدون پاسخ فرامی روید. هر آن کس که از روند می گوید از جنبشی در حال شدن می گوید و آن چه روند (ازخودبیگانگی) است، در عین حال هست و نیست. پس ازخودبیگانگی جریانی ست که با ضد خود روبه رو می گردد. وجود قدرت – تسلط به موجودیت ضدقدرت – تسلط جان می دهد یا به عبارت دیگر جنبش رهایی بخش قدرت – عمل زاده می گردد.

آن چه در شکل نفی خود وجود دارد، آن چه کیفیّت نفی شدن را واقعاً دارد، نفی روند نفی شدن است. سرمایه داری بر اساس نفی قدرت – عمل، نفی انسانیت، نفی نوآوری و نفی شأن انسانی وجود دارد، با این حال همه چیز واقعی است. زاپاتیست ها دلیلی بر این مدعاست. شأن انسانی فرای نفی آن وجود دارد. شأن انسانی جدا از جامعه نیست، در تنها شکلی که می تواند بگیرد وجود دارد، شکلِ مبارزه علیه نفی خودش. چنان که قدرت – عمل نیز جزیره ی کوچکی در اقیانوس قدرت – تسلط نیست، قدرت – عمل نیز در تنها شکلش که مبارزه علیه نفی خود است، موجود است. آزادی نیز نه آن گونه که لیبرال ها در ورای آنتاگونیسم های اجتماعی تعریفش می کنند، وجود دارد. آزادی در جامعه ای که با روابط سلطه طلبانه اداره می گردد، در یگانه شکل مبارزه علیه نفی خود می تواند وجود داشته باشد.

از وجود واقعی و مادی آن چه در شکل نفی خودش هست، امید آفریده می شود.

 

یازده – امکان تغییر ریشه ای جامعه به نیروی مادی ای وابسته است که در شکل نفی خود وجود دارد.

نیروی مادی نفی در شکل های مختلف دیده می شود.

این نیرو نخست در مبارزه های بی شماری دیده می شود که نمی خواهد روی کس دیگری قدرت اعمال کند، اما می خواهد قدرت – عمل ما و مقاومت مان را علیه سلطه ی کسان دیگر نشان دهد. این مبارزه ها شکل های گوناگونی می گیرند، از شورش آشکار تا مبارزه برای کنترل روند تولید یا مبارزه برای آموزش و بهداشت و حتا مبارزه ی ساکت زنان و کودکان در خانواده برای شأن انسانی. مبارزه برای شأن انسانی در جامعه ی کنونی اغلب شکل هایی می گیرد که آشکارا سیاسی نیستند: در متن های ادبی، در موسیقی و داستان های کودکانه. مبارزه برای شأن انسانی همه جا موجود است چرا که از وجود ما به عنوان انسان سرچشمه می گیرد.

نیروی نفی در وابستگی قدرت – تسلط به آن چه دیده می شود که آن را انکار می کند. برای آنانی که قدرت – عمل در ظرفیتی موجودیت می یابد که به دیگران بگویند چه باید بکنند، برای موجودیت خود، به عمل دیگران نیازمنداند. تمام تاریخ سلطه جویی را می توان در مبارزه ی قدرت مداران دید که می خواهند از وابستگی شان به زیردستان خلاصی یابند. چنین است که ما می توانیم گذار از فئودالیسم به سرمایه داری را بفهمیم. این گذار فقط مبارزه ی رعیت ها علیه خان ها نبود، مبارزه ی زمین داران برای رهایی از رعایا هم بود که قدرت خود را به پول، یعنی سرمایه تبدیل کردند. همین مبارزه را سرمایه داران با ورود ماشین ها کردند تا بتوانند گریبان خود را از کارگران رها کنند و سپس به صورتی گسترده، سرمایه تولیدی را به سرمایه مالی تبدیل نمودند که امروز نقشی بارز در سرمایه داری دارد. گریز قدرت مندان از زحمتکشان به هر حال بیهوده است. قدرت – تسلط نمی تواند چیز دیگری به جز استحاله ی قدرت – عمل باشد. قدرت مندان هیچ گاه نخواهند توانست وابستگی شان را به سلطه یافتگان قطع نمایند.

وابستگی قدرت مندان به سلطه یافتگان در بی ثباتی خودشان و در بحران سرمایه تبلور می یابد که زمانی با جایگزینی کارگران توسط ماشین ها صورت گرفت و امروز با تبدیل سرمایه تولیدی به سرمایه مالی. سرمایه نهایتاً به کار وابسته است، به عبارت دیگر به ظرفیت خودش برای تبدیل توان تولیدی انسان به کار مجرد و به تولید ارزش وابسته است که در شکل سقوط میزان بهره جلوه گر می شود. بحران سرمایه داری نیروی نفی سرمایه را، یعنی قدرت – عملی که سربه زیر نیست را در بر دارد.

 

دوازده – انقلاب اضطراری است، اما حتمی نیست، پرسش است، اما پاسخ نیست.

نظرات مارکسیست های ارتدکس می خواستند قطعیت انقلاب را نشان دهند و بگویند که جبر تاریخ جامعه را بی برو و برگرد به سوی کمونیسم می برد. این نظرات اشتباه از کار درآمد: برای این که جامعه ای خودگردان آفریده گردد، هیچ قطعیتی وجود ندارد. آن چه قطعیت دارد این است که سلطه طلبی وجود دارد. قطعیت در همگنی زمان و در انجماد عمل کردن به بودن است. خودگردانی ماهیتاً حتمی نیست. مرگ یقین های کهنه رهایی است.

به همین جهت است که انقلاب را نمی توان پاسخی دانست، بلکه باید آن را پرسشی دانست که برای تحقق شأن انسانی تلاش می کند. ما راهمان را از پرسشی به پرسش دیگری باز می کنیم.

 

جان هالووی

اشاره: مطلب بالا در کتاب من، با عنوان تغییر جهان بدون گرفتن قدرت بیش تر شکافته شده است. انتشارات Pluto Press، لندن – سال ٢٠٠٢

منبع مطلب: http://libcom.org/library/twelve-theses-on-changing-the-world-without-taking-power

برگردان به فارسی : نادر تیف – اوت ٢٠١۴، مرداد و شهریور ١۳٩٣

The possibility of breaking up Iraq

The possibility of breaking up Iraq

 

A few weeks ago, in one of our bulletins, we (the Kurdistan Anarchists Forum) expressed our opinions and attitudes regarding the Islamic State in Iraq and the Levant (Isis), its attacks on Iraq, and the religious and political struggle between the Shia and Sunni for domination. Here in this statement, we put forward our views about the political situation, the possibility of a divided Iraq, and the current war.

We believe, from 1991 until the present, Iraq has never been a unified country- or indeed, a unified land. This is the case following the collapse of Saddam Hussein’s regime and the invasion of Iraq by the United States and its allies in 2003- since that period, it has been divided into three regions: Kurdistan, where the Kurdish people, since the uprising of 1991, have had their own regional government; the Sunni region, where people have been continuously in dispute with the central Iraqi government due to being isolated, neglected, marginalised and deprived of government services; The third part, the Shia regions in the south and in the middle of the country, have seen its Shia factions ruling Iraq since 2003.

Regardless of the schemes and conspiracies set in place by political leaders and those hungry for power, Iraqis (ordinary, powerless citizens), from north to south, have had a good social relationship with each other, and live harmoniously together. In the meantime, we cannot deny that for over half a century, people- be they Kurdish, Arab or Turkish-have paid the price; Violent skirmishes, the greed of narrow-minded politicians, prevailing wars, the Al-Anfal1 Campaign, the use of chemical weapons against the Kurdish, their forced evacuation from their small towns & villages- almost everybody in Iraq has been a victim of various wars and the ruthless and destructive antics of Iraq’s political parties. Despite this, Iraqis were happy to live together- until recently, to a certain extent.

The current military struggle for power has reached such a point that Iraq is either facing a terrible civil war or balkanization. Both possibilities – war or disintegration- benefit the powerful elite. In fact, ordinary citizens outside of influential political circles, and away from power-hungry aspiring elites, have nothing against each other and can manage to live together perfectly. They also can be united during day-to-day activities and in their shared interests, regardless of their differences in nationality, colour, religion, race and tribe.

For us as Anarchists, there is always a third way- a reorganization of society on the basis and principles of building liberated communes and free community-run cooperatives that are collectively owned by the people themselves, through the method of direct democracy. Unfortunately, at this moment in time, state forces and militias want to turn what is their war into everybody’s war, and spread it to all of society’s organs. At the same time, people are either unconsciously divided over political parties and militias, or desperately isolated and marginalised. If the problem is due to a lack of social consciousness, the best alternative is to leave the decision regarding the outcome of Iraq for the people themselves to decide, except for under one condition: by not standing in opposition to war and violence, they are then allowing themselves to be sacrificed for the sake of the capitalist imperialists and corrupt politicians. In this particular circumstance, anything that can prevent an outbreak of war and the slaughter of millions of people and genocide, is obviously the only viable path.

The thirty years-long war between different governments of Iraq and the Kurdish movement has caused the genocide of thousands of people, destroyed hundreds of villages under the name of the Al-Anfal Campaign in 1988, and deployed chemical weaponry in 1985 upon orders from the regimes, in addition to the burning down of marshes in Shia areas in southern Iraq. We witnessed all of these incidents. What is happening at present is the continuation of the past with the support of the government and the main political bodies in order to further expand their control. In order to amass power and influence, they use every trick, every violent method in order to spread hatred and murder innocent civilians for their own personal gain, and also to benefit neoliberal economic interests through enacting the economic policies of the IMF, WB and ECB.

Possibility of division or breaking up

There is some truth to this theory. Kurdish politicians, who are involved in the Kurdistan Regional Government and advocate an independent Kurdish state, or are in favour of a continuation of the current state, are still similar to the Iraqi government (or, the majority of governments worldwide) in that they continue to exploit the working class and underclass. At the same time, they represent the interests of powerful international corporations and organizations. Because of this, even despite the Kurdish people having their own government and state, both of these institutions are involved in the exploitation of workers and those living in poverty, and continues to do the same with economic support funded by influential nations.

It is correct that breaking up Iraq makes the class struggle of exploited people more difficult. Despite the struggle of the Gawrbaghy2 and the cooperation of the working class in their struggles during the fifties and sixties, working class unity was thereafter challenged by political turmoil, exploitative political leaders, religion and intermittent periods of war. Due to current societal turmoil, this is still the case for the working class at present. The possibility of further conflict involving so many different factions in future is particularly foreseeable at this time. We must also remind people, here, that at the end of the Iraq-Iran war, a network of international spies and agents succeeded in creating bands of mafias, terrorist groups, ultra-radical politicians and fanatical religious sects in order to stimulate a situation for further hostility.

In situations like this, there is further likelihood of brutal civil war than unity of powerless communities. The referendum regarding independence may be the best and most wise action to be taken, although it is not our desire or our demand, as we are in favour of any decisions to be put forward by the masses outside of guided suggestions and manipulative strategies put forward by politicians. In the last nine years we tried, and we were ready, to support the call for an independent mass struggle in order to establish people’s cooperatives and free federations, and to connect them to one and other in a regional confederation of districts. But at present, because current fears and threats are bigger and more possible than the hopes, it may be the only option- the direct decision would be made by the people themselves about their future in Iraq.

Even in the situation as explained above, we do not expect that the people’s decision, influenced by poisonous publicity put forth by manipulative and toxic political factions seeking to widen their authority, can ultimately be a healthy decision; we therefore cannot be silent. In fact, in the first instance, we believe that it is our duty in regards to the propaganda spread by neoliberal, nationalist and fanatical Islamic organisations, to work and struggle for independent organisation, local groups, mass movements and self-managing communities created by people themselves based on the principals of direct democracy. We try to create all of these to be used as the tools of future struggles and as a strategy against current or further political oppression that could occur.

Obviously, if anything were to occur outside the will of the vast majority of people, it does not mean we are to be contented with that. Indeed, our struggles will still continue against the hierarchal system, state oppression, any government yet to arise and systematically exploitative organisations.

If Iraq is breaking up into different states, we are likely to still continue our activities, wherever we have the solidarity of our comrades, our fellow working classes, be they Arab, Turkish, Persian or other, within the principal of ‘work and be active locally and think globally’, as we struggle for a world free of borders, inequality and corruption.

Free Referendum

We are positive that in class society there will never be a ‘free’ referendum, as before the decision on the referendum has taken place, the upper classes have already laid the terms of the referendum and its aims will therefore be set according to the interests of the elite and authoritarian ruling minority, and will have nothing to do with the daily necessities, demands and needs of ordinary people. An honest referendum can only be set in mention when society is economically independent, equal and autonomous, and when people can make their own decisions without state interference or being manipulated by media, the media being removed from the hands of the ruling elite and state.

Any referendum to be carried out in the Kurdish regions, or any other Iraqi area, cannot be free and honest, and will not take place outside of the decisions of the dominant classes and powerful foreign nations. In the last couple of decades in Iraqi Kurdistan, referendums have taken place, but the results were not beneficial for the Iraqi invading forces and the Kurdistan Regional Government (KRG) and were therefore not finalized by parliament.

This does not mean that socialists, libertarians and anarchists cannot change this outcome. In fact, if these political factions can organize for the principles of independent struggle, revolutionary mechanisms against the current system, struggles and campaigns against oppression, things can be changed. We can mobilise, influence societal opinions and work on encouraging class consciousness of individuals, communities, organizations and groups. For example: if the aims of the referendum go against the people’s will and do not fulfil the needs of the masses, then people can boycott or spoil their white ballot papers. This just one of the ways that the ruling class’s disgusting attempts of imposing their own objectives can be rejected and defeated.

The referendum that the politicians now pose is not for reorganising society by changing the relationship of the means of production, it is not for the self-governance or autonomy of the masses, it is not for building communities and co-operatives in a free society; it is for establishing borders created by the bourgeoisie, further economic gains and political influence for politicians, for domination over the Shia, Sunni and the Kurdish- regardless of whoever has the power and authority over class society. Control exerted by a corrupt and exploitative elite means work slavery and oppression for the vast majority of Iraqis.

The state: regional, central and world  

We certainly reject the Kurdistan state- and the idea of a Kurdish state- that is now being formulated, not simply because of its name- the “Kurdish State”. We believe this is nothing more but yet another ploy to deceive the Kurdish people. In fact, the State can never ever be truly Kurdish, Arab, English or any other nation. It does not matter how the media portrays the state: the reality is that it is not there for protection, nor does it bring freedom, social justice or any intuitive guidance. In fact, the state is generally a tool and administrates the suppression and oppression of the majority of its citizens. We can see this reality in our daily life, in our experiences, in the common history of our class. State protects the interests, wills and demands of the capitalist and politician elite, and at the same time, supresses any rebellion which can emerge from the exploited class and the poor.

Because we reject the state regardless of their colours, we are instead in favour of a free society formed on the basis of social cooperatives, an independent economy, power equality, social justice, unity of the proletariat and international solidarity. Unity between individuals is crucial; whatever the state or nation they may live in. Also paramount is the freedom to make decisions within non-hierarchical organisations in federations and confederations which rely on direct democracy, individual dependency and the formation of communes. All of the aforementioned assets are extremely important for us.

In view of the above, we are always against the state. If at the moment people cannot abolish and dismantle the state, we would desire the following list of fundamental rights and principles to be achieved:

 • Equality and human rights for all ethnicities and religions in a provisional Kurdish state.
 • Racial and gender equality as well as children’s welfare, and for religious and political factions to refrain from infringing on people’s individual rights.
 • Freedom for individuals and their political movements, such as the freedom to organise independently, freedom to establish cooperatives, freedom for people to make life choices without these being encroached upon by the state or religious bodies. Freedom to express opinions, write, criticise, demonstrate.
 • The right for movements and communities to organize autonomously and independently.
 • Incorrupt, free and open elections, and for mother tongues and native languages to be spoken freely in schools, universities, workplaces and communities.
 • Secure the right for regions and localities to have more independence.
 • The right of communities to be self-managed by both people in the communities themselves and in society, based on the principles of autonomy.
 • Abolishing all of the expenses and wages paid into the pockets of politicians and religious governors and their administration, cutting their budgets which have been funded by public money.
 • Abolition of economic privileges, private pensions (in Kurdistan many people who were an ardent supporter of a political organization, or at some stage a freedom fighter, have retired with a very good salary despite the fact the vast majority of them are not of retiring age, and the privileges of the president of the KRG).
 • Taking back the mountains, the valleys, the hills, the lands and sectors from private ownership and bringing them back to the hands of public ownership.
 • Ending contracts enforced by global corporations such as the IMF, WB and ECB.
 • Securing and guaranteeing the right of asylum for anyone of any race, gender, ethnicity and religion. Abolishing the law of first and second class citizenship and banning the deportation of any of refugees.
 • Equality in rights, wages and employment opportunities for the country’s workers and immigrant workers.

As we previously mentioned, we are in favour of a socialist or anarchist society, and reject hierarchy and the dominant political system. We are also in favour of living together and for unity in struggle. However, when ethnic divisions, the threat of war by nationalist factions, fanatical religious organisations and tribes, actively remain and continue to operate, we concur with the rest of the Iraqi people that we do not want to follow the same historical trajectory as Rwanda, South Sudan, Bosnia, Sri Lanka and others. We argue that the only beneficiaries in this war are: multinational corporations, influential financial institutions, the mafia and the capitalist elite.

No to the state and the political system.

No to class society and war.

Yes to class struggle and the class war.

Yes for people of all ethnicities, religions and classes, living together

 

Kurdistan Anarchists Forum (KAF)

5th July 2014

 

Notes:

 1. [1] Operation Al-Anfal, or simply Anfal, was a genocidal campaign against the Kurdish people in northern Iraq, led by the Ba’athist Iraqi President Saddam Hussein and headed by Ali Hassan al-Majid, in the final stage of the Iran-Iraq war.
 2. Gawrbaghy Was a big strike by the oil worker in Kerkuk started on 03-13/07/1946, the worker had 14 demands. The oil company and the Kerkuk governor did not meet all the demands. The strike, therefore, continued. On 13/07/1946 in a demonstration by the workers the police attacked them and killed many people including women and children and many were injured as well.

       

overdose the next financial crisis 2010

تماشای آنلاین مستند اوردوز، بحران مالی پیش رو با زیرنویس فارسی

آنارشیست ها

maxresdefault

تماشای آنلاین مستند اوردوز، بحران مالی پیش رو با زیرنویس فارسی

View original post

The experiment of West Kurdistan (Syrian Kurdistan) has proved that people can make changes

The experiment of West Kurdistan (Syrian Kurdistan) has proved that people can make changes

 

By Zaher Baher from Haringey Solidarity Group and Kurdistan Anarchists Forum.

July 2014

What you read below is the experience of my visit, for a couple of weeks in May this year, 2014, to North East of Syria or Syrian Kurdistan (West of Kurdistan) with a close friend of mine.

Throughout the visit we had the total freedom and opportunity to see and speak to whoever we wanted to. This includes women, men, youth, and the political parties. There are over 20 parties from Kurdish to Christian, of which some are in the Democratic Self Administration (DSA) or Democratic Self Management (DSM) of the region of Al Jazera. Al Jazera is one of three regions, (cantons) of West Kurdistan. We also met the Kurdish and Christian political parties who are not in the DSA or DSM. In addition, we met the top people from the Democratic Self Administration (DSM), members of the different committees, local groups and communes as well as businesspeople, shopkeepers, workers, people in the market and people who were just walking in the street.

The background:

Kurdistan is a land of around 40 million people that was divided between Iraq, Syria, Iran and Turkey after the First World War. Historically, the Kurds have suffered massacres and genocide at the hands of successive regimes, especially in Iraq and Turkey. Since then they have continuously suffered and been oppressed at the hands of the central governments of the countries Kurdistan was annexed to. In Iraqi Kurdistan, under Saddam Hussein’s regime, the Kurdish people suffered chemical weapon attacks under Operation Anfal [1]. In Turkey, until recently, Kurds did not even have the basic rights of talking in their own language. Historically, they have been recognized as the Turkish who live in the mountains (a reference to the Kurdistan region as there are so many mountains there). In Syria, the Kurds’ situation was little better than Turkey. In Iran they have some basic rights and are recognized as forming a different nation from Persians but have no autonomy.

After the first gulf war in 1991, the Kurdish people in Iraq managed to set up their own regional government, the Kurdistan Regional Government (KRG).   After the invasion and occupation of Iraq in 2003, the Kurdish people took advantage of this to strengthen their local power. They managed to gain the right to having their own self administration, budget, parliaments and army. These have now all been recognized by the central Iraqi Government and, to a certain extent, are supported by the central government. This has encouraged and had a positive impact on the other parts of Kurdistan, especially in Turkey and Syria.

In the same year as the invasion of Iraq (2003), the Kurdish people in Syria set up their own party, the Democratic Union Party (PYD); although there were already a number of other Kurdish parties and organizations that existed in the region. Some of them are so old that they date back to the 1960s, but they were ineffective compared to the PYD which has developed and spread rapidly among the Kurdish people there.

The Arab Spring:

The Arab Spring reached Syria at the beginning of 2011 and, after a short time, spread to the Syrian Kurdistan regions /cantons of: Al Jazera, Kobany and Afrin. The protest among the Kurdish people in those three cantons was very strong and effective. This, to a certain extent, caused the withdrawal of the Syrian army in the Kurdish cantons apart from some areas of Al Jazera which I will explain further on.

In the meantime, the people there, with the support of the PYD & PKK, formed the Tev-Dam, (the Movement of the Democracy Society). This movement quickly became very strong and popular among the region’s population. Once the Syrian army and administration had withdrawn, the situation became very chaotic, (I will explain why). This forced the Tev-Dam to implement its plans and programs without further delay before the situation became worse.

The Tev-Dam’s programme was very inclusive and covered every single issue in society. Many people from the rank and file and from different backgrounds, including Kurdish, Arab, Muslim, Christian, Assyrian and Yazidis, have been involved. The first task was to establish a variety of groups, committees and communes on the streets in neighborhoods, villages, counties and small and big towns everywhere. The role of these groups was to become involved in all the issues facing society. Groups were set up to look at a number of issues including: women’s, economic, environmental, education and health and care issues, support and solidarity, centers for the family martyrs, trade and business, diplomatic relations with foreign countries and many more. There are even groups established to reconcile disputes among different people or factions to try to avoid these disputes going to court unless these groups are incapable of resolving them.

These groups usually have their own meeting every week to talk about the problems people face where they live. They have their own representative in the main group in the villages or towns called the “House of the People”.

The Tev-Dam, in my opinion, is the most successful organ in that society and could achieve all the tasks they have been set. I believe the reasons for its success are:

 1. The will, determination and power of the people who believe that they can change things.
 2. The majority of people believe in working voluntarily at all levels of service to make the event/experiment successful.
 3. They have set up an army of defence consisting of three different parts: the People’s Defence Units (PDU), the Women’s Defence Units (WDU) and the Asaish (a mixed force of men and women that exists in the towns and all the checkpoints outside the towns to protect civilians from any external threat). In addition to these forces, there is a special unit for women only, to deal with issues of rape and domestic violence.

From what I have seen, Syrian Kurdistan has taken a different route (and, in my opinion, the right one) from the “Arab Spring” and the two cannot be compared. There are a couple of major differences between them.

 1. What happened in the countries that were part of the “Arab Spring“were great events and many kicked out tyranny in those countries. The “Arab Spring” in the case of Egypt, produced an Islamic State then a military dictatorship. Other countries fared little better. This shows that people are powerful and can be the heroes of history at a particular time but they were not in a position to achieve what they wanted in the long term. This is one of the major differences between the “Arab Spring” and the “Kurdish Spring” in Syrian Kurdistan where the latter could achieve what they wanted long term – or, at least, so far.
 2. In Syrian Kurdistan the people were prepared and knew what they wanted. They believed that the revolution must start from the bottom of society and not from the top. It must be a social, cultural and educational as well as political revolution. It must be against the state, power and authority. It must be people in the communities who have the final decision-making responsibilities. These are the four principles of the Movement of the Democracy Society (Tev-Dam). Credit needs to be given to whoever is behind these great ideas and the efforts being made to put them into practice, whether it’s Abdulla Ocallan and his comrades or anybody else. In addition, people in Syrian Kurdistan set up many local groups under different names to make their revolution work. In the other “Arab Spring” countries, people were not prepared and knew only that they wanted to get rid of the current government but not the system. Also, the vast majority of the people thought that the only revolution is the revolution from the top. Setting up local groups was not undertaken except by a tiny minority of anarchists and libertarians.

The Democratic Self Administration (DSA):

After a lot of hard work, discussions and thought, the Tev-Dam has reached the conclusion that they need a DSA in all three Cantons of Kurdistan (Al Jazera, Kobany and Afrin). In the middle of January, 2014, the People’s Assembly elected their own DSA, with autonomy, to implement and execute the decisions from the “House of the People” (the main Tev-Dam committee) and to take over some of the administration work in the local authorities, municipalities, education and health departments, trade and business organizations, defence and judiciary systems etc. The DSA is made up of 22 men and women with each of them having two deputies (one a man and the other a woman). Almost half the representatives are women. It is organized so that people from different backgrounds, nationalities, religions and genders can all participate. This has created a very good atmosphere of peace, brother/sisterhood, satisfaction and freedom.

In a short space of time, this administration has done quite a lot of work and issued a Social Contract, Transport Law, Parties Law and a programme or plan for the Tev-Dam. In the Social Contract, the first page states, “the areas of self-management democracy do not accept the concepts of state nationalism, military or religion or of centralized management and central rule but are open to forms compatible with the traditions of democracy and pluralism, to be open to all social groups and cultural identities and Athenian democracy and national expression through their organization …” There are many decrees in the Social Contract. A few are extremely important for society, including:

 1. Separation of state from religion
 2. Banning marriages under the age of 18 years
 3. Women’s and children’s rights must be recognized, protected and implemented
 4. Banning female circumcision
 5. Banning polygamy.
 6. The revolution must take place from the bottom of society and be sustainable
 7. Freedom, equality, equal opportunity and non- discrimination.
 8. Equality between men and women
 9. All languages people speak must be recognized and Arabic, Kurdish and Syrian are the official languages in Al Jazera
 10. To provide a decent life for prisoners and to make prison a place for rehabilitation and reform.
 11. Every human being has the right to seek asylum and refugees may not be returned without his/her consent.

The economic situation in Al Jazera Canton:

The population of Jazera is over one million people. This population consists of Kurds as well as Arabs, Christians, Chechens, Yazidis, Turkmens, Assyrians, Chaldeans and Armenians. 80% percent of the population is Kurdish. There are many Arab and Yazidis villages plus up to 43 Christian villages.

The size of Al Jazera is bigger than Israel and Palestine combined. In the 1960s, the Syrian regime implemented a policy in the Kurdish area called the “Greenbelt” which the Ba’ath party continued when they came to power.  This stated that conditions for Kurds would be worse compared to those for Syrian people with regards to political, economic and social life and also education. The main point of the Greenbelt was to bring Arabs from different areas to settle in Kurdish areas and to confiscate Kurdish lands which were then distributed amongst the recently-arrived Arab people. In short, Kurdish citizens under Assad came third, after Arabs and Christians.

Another policy was that Al Jazera should only produce wheat and oils. This meant that the government made sure that there would be no factories, companies or industry in the area. Al Jazera produces 70% of Syrian wheat and is very rich in oils, gas and phosphates. So the majority of people were involved in agriculture in the small towns and villages, and as traders and shopkeepers in the bigger towns. In addition, many people were employed by the government in education, health and local authorities, in military service as soldiers and as small contractors in municipalities.

From 2008, the situation deteriorated as Assad’s regime issued a special decree to ban construction of any big buildings justified by the situation arising from the war (referring to continuous war in the region) and also because the area is remote and on the border. Currently, the situation is bad. There are sanctions imposed by both Turkey and the Kurdistan Regional Government (KRG) in Iraqi Kurdistan (I will explain this in other sections). Life in Al Jazera is very simple and living standards are very low but they do not have poverty. The people, in general, are happy giving priority to what they have achieved in order to be successful.

Some of the necessities any society needs to survive exist in West Kurdistan which is important, at least for the time being, to avoid starvation, stand on their own two feet and resist the boycotts sanctions by Turkey and KRG . These necessities include having lots of wheat to make bread and pastries. As a result, the price of bread is almost free. The second thing is that oil is also cheap and, as people say,” it’s price is like the price of water”. People use oil for everything; in the home, driving vehicles and making a little equipment needed for a range of industries. To facilitate this dependence on oil, the Tev-Dam reopened some of the oil wells and refining depots. At the moment, they are producing more oil than they need in the region so they are able to export some and also store any excess.

Electricity is a problem because most is produced in the neighboring region under the control of Isis (currently is IS) (The Islamic State of Iraq and Levant) or (The Islamic State). Therefore, people only have electricity for about 6 hours a day. But it’s free as people are not charged for it. This has partly been resolved by the Tev-Dam by selling diesel, at a very low price, to anybody with a private generator on the condition they supply power to local residents at a very cheap rate as well.

In terms of phone communication, all mobile phones are either using the KRG line or Turkey’s line; depending on where you are. Land lines are under the control of the Tev-Dam & DSA and seem to be working well… Again, this is free.

The shops and markets in the towns are normally open from early morning until 11pm at night. Many of the goods from neighboring countries are smuggled into the region. Other goods do come from other parts of Syria but they are expensive due to heavy taxes payable to Syrian forces or terrorist groups who allow goods into the Al Jazera region.

The Political Situation in Al Jazera:

As mentioned, most of Assad’s army withdrew from the region but some still remain in a couple of towns in Al Jazera. The regime still has control over half of the main town (Hassaka) while the other half is in the hands of the PDU (The People’s Defence Units).

Government forces remain in the second town in the region (Qamchlo) where they control a small area in the centre of town. However, in the occupied area, the vast majority of people do not use the offices and services centers. The number of the regime’s force in this town is between 6 and 7,000 and they only have control over the airport and the post office.

Both sides seem to recognize the position, power and authority of one another and refrain from clashes or confrontation. I call this situation, the policy of “no peace, no war”. This does not mean there have not been clashes between them in either Hassaka or Qamchlo. Clashes do happen causing the deaths of many people from both sides but, so far, the head of the Arab tribes makes the two sides coexist.

Both sides have taken advantage of the withdrawal of the Syrian army and not fighting with the Kurdish protesters and its military forces saves a lot of cost and expense.   Further, the government does not have to protect the area from other opposition forces , as the Kurdish forces do this instead. Also, by withdrawing from Kurdish lands, Assad has freed up forces which can be used elsewhere against other opponents. Secondly, with Assad’s forces leaving Kurdistan, it is protected and defended by the Kurdish people. Indeed, the units defending the people and women protect their own people from any attack or any force, including Turkey, much better than the Syrian army.

The Kurdish people have also benefited in the following ways:

 1. They have stopped fighting the government and this has protected their land and property, saving many lives and leaving people in peace and freedom. This has created an opportunity for everybody to live in peace and without fear when running their own business.
 2. The government still pays the wages of its old employees although almost all of them, at present, are working under the control of the DSA. This obviously helps the economic situation there.
 3. This situation has allowed people to manage their own lives and make their own decisions. It also means that people are allowed to live under the authority of the Tev-Dam and DSA. The longer this happens then the more chance they have to firmly settle and make themselves stronger.
 4. This gives the People’s Defence Units and Women’s Defence Units opportunities to fight terrorist groups, especially Isis/IS, as and when necessary.

In Al Jazera, there are more than twenty political parties among the Kurdish and Christian people. The majority of them are in opposition to the PYD, the Tev-Dam and the DSA for their own reasons (a point I will come back to later on) as they do not want to join either Tev-Dam or the DSA. However, they have total freedom to carry out their activities without any restriction. The only thing they cannot have is fighters or militias under their own control.

Women and the Role of Women:

There is no doubt that women and their roles have been greatly accepted and they have filled both high and low positions in the Tev-Dam, PYD and DSA. They have a system called Joint Leaders and Joint Organizers. This means that the head of any office; administration or military section must include women. In addition to this, the women have their own armed forces. There is total equality between women and men. Women are a major force and are heavily involved in every section of the House of the People, committees, groups and communes. Women in West Kurdistan do not form just half of society, but are the most effective and important half of that society to the extent that if women stop working or withdraw from the above groups, Kurdish society may well collapse. There are many professional women in politics and the military who were  with the PKK in the mountains for a long time. They are very tough, very determined, very active, very responsible and extremely brave.

The importance of the equal participation of women in rebuilding society and in all issues/questions has been taken seriously by Abdulla Ocallan and the rest of the PKK / PYD leaders to the extent that women in West Kurdistan (Syrian Kurdistan) are considered sacred. It is part of Ocallan’s idea, dream and belief that if you want to see the best of human nature then society must return to the state of the Maternal Society but, obviously, in an advanced stage.

Although this is the position of women and although they have freedom, love, sex and relationships among the women involved in the struggle are extremely rare. The women and men we spoke to believed that the above (love, sex, relationships) are not appropriate at this stage as they are involved in revolution and have to give everything to the revolution in order to succeed. When I asked, if two people in military service or sensitive positions are in love with each other, what would happen, I was told that, obviously, nobody can prevent this but they must be moved to more suitable positions or sections.

This may be difficult for Europeans to understand. How can people live without  love, sex and relationships? But, for me, it’s perfectly understandable. I believe it is their choice and, if people are free to choose, then it must be respected. However, there is one interesting observation which I made and which was outside military service, the Tev-Dam and other parties. I have not seen a single woman working in a shop, petrol station, market, café or restaurant. But, women and women’s issues in Syrian Kurdistan are miles ahead of those in Iraqi Kurdistan where they have had 22 years of their own Self Rule and so much more opportunity. Saying that, I still cannot say there is a special or independent movement of the women in Syrian Kurdistan.

The Communes:

The Communes were the most active cells in the House of the People, and have been set up everywhere.  They have their own regular weekly meeting to discuss the problems they face. Each Commune has their own representative in the House of the People and in the neighborhood, village or town where they are based.

Below is the definition of the Commune from the Tev-Dam manifesto and translated from Arabic:

Communes are the smallest cells and the most activist in society. They are formed practically in society and there is freedom of women and ecology and the adoption of direct democracy.”

The Communes form on the principle of direct participation of people in the villages, on the street and the neighborhoods and the towns.  These are the places that people willingly organize themselves with their opinion, create their free will and initiate their activities in whole residential areas and open the door for discussion about all the issues and their solution

Communes work on developing and promoting the committees. They talk and search for solutions of social matters, political, education, securities and self- defending & self-protection from its own power, not from the state.  Communes create their own power through building organization in the form of agricultural communes in the villages and also communes, cooperatives and associations in the neighborhoods.

Forming the Communes on the street, villages and towns with participation of all the residents.  Communes have a meeting every week.  In the meeting Communes make all its decisions openly by people who are in the Commune and are older than 16 years-old.

We went to a meeting of one the communes based in the neighborhood of Cornish in the town of Qamchlo. There were 16 to 17 people in the meeting. The majority of them were young women. We engaged in a deep conversation about their activities and their tasks.  They told us that in their neighborhood they have 10 Communes and the membership of each Commune is 16 people.  They told us “We act in the same way as community workers including meeting people, attending the weekly meetings, checking any problems in the places we are based, protecting people in the community and sorting out their problems, collecting the rubbish in the area, protecting the environment and attending the biggest meeting to report back about what happened in the last week”.

In response to one of my questions, they confirmed that nobody, including any of the political parties, intervenes in their decision making and that they make all the decisions collectively.  They mentioned a few things that they had recently made a decision about.  They said “One of them concerned a big piece of land in a residential area we wanted to use for a little park. We went to the Mayor of the town to tell him about our decision and asked for financial help. The Mayor told us that would be fine but they only had $100 to offer us. We took the money and collected another $100 from the local people to build a nice little park”.  They showed us the park and told us “many of us collectively worked on it to finish it without needing more money”.  In another example they told us, “The Mayor wanted to initiate a project in the neighborhood.  We told him we cannot accept it until we get opinions from everybody. We had a meeting where we discussed it. The meeting unanimously rejected it.  There were people that could not make the meeting so we went to see them in their houses to get their opinion. Everybody in the commune said no to the project”

They asked us about local groups and communes in London.  I told them that we have many groups but we are unfortunately not like them- united, progressive and committed.  I told them that they are miles ahead of us. From their faces I could see their surprise, disappointment and frustration to my answer.  I could understand their feelings because they think how, in a very backward world like theirs; can they be ahead of us, while we live in the country that had the industrial revolution centuries ago!!!!!

The Kurdish and Christians opposition parties:

I said before that there are more than 20 Kurdish political parties. A few have joined the DSA but sixteen didn’t. Some have withdrawn from politics while others have joined together to set up a bigger party. There are now twelve parties set up under an umbrella name, The Patriotic Assembly of Kurdistan in Syria. This organization, more or less, shares the same goals and strategies. The majority of the parties under this umbrella support Massoud Barzani, the President of the Kurdistan Regional Government, (KRG), who is also the leader of the Kurdistan Democratic Party (KDP) in Iraqi Kurdistan.

There is a bloody history between the KDP and PKK that dates back to the 1990s. There was heavy fighting between the two groups in Iraqi Kurdistan which left thousands dead on both sides and this is a wound which has yet to heal. I must mention that Turkey’s government had a hand in the fighting as they were close to the KDP and helped attack PKK force on the Iraq/Turkey border for their own reasons.

There is another dispute between Barzani and his family with the former head of the PKK, Abdulla Ocallan, which is about the Kurdish leader’s position as the Kurdish national leader. While the Kurdish people in West Kurdistan (Syrian Kurdistan) have managed to collectively organize their society, protecting it from war and setting up their own DSA, they are still not on very good terms with the KDP.

The PKK and Democratic Union Party (PYD) have been very supportive of the changes happening in Syrian Kurdistan. But, this is certainly not beneficial to either Turkey or the KRG.  Meanwhile Turkey and the KRG remain extremely close.

The above is an explanation as to why the KDP in Iraqi Kurdistan are unhappy about what happened in West Kurdistan and are opposed to both the DSA and Tev-Dam. The KDP looks at what happened there a big business and, either this business should not run at all or, if it does run, then the KDP must have the biggest share of this business. The KDP still helps some Kurdish people in West Kurdistan financially and with weapons training in an attempt to set up militias for some of the political parties in order to destabilize the area and its plans. The Patriotic Assembly of Kurdistan in Syria, set up by the twelve political parties mentioned before, is very close to the KDP.

Our meeting with the opposition parties lasted for over two hours and the majority of them were present. We started by asking them how they got on with the PYD, DSA and Tev-Dam. Do they have freedom? Have any of their members or supporters been followed or arrested by the PDU and WDU? Do they have freedom to organize people, demonstrate and organize other activities? Many more questions were asked. The answer to every single question was positive. No arrests were made, no restrictions on freedom or organizing demonstrations. But all of them shared the point that they do not want to take part in the DSA.

They have three disputes with the PYD and DSA. They believe that the PYD and Tev-Dam have betrayed the Kurdish people. Their reasons for this included the fact that half of Hassaka is under the control of the government and that the government’s forces are still in the town of Qamchlo although they admitted these forces are ineffective and only control a small amount of land. Their view is that this is a big problem and the PYD and Tev-Dam compromised with the Syrian regime badly.

We told them that they should think that the PYD and Tev-Dam’s policy is the policy of “No peace, No war” to balance the situation. It has been successful and benefited everybody in the region including all the opposition parties and because of the other reasons already mentioned above. We also said they should know better than us that kicking out Assad’s army from both towns is easy for the PYD with the sacrifice of a few of their fighters but what will happen after that?!! We told them we know that Assad does not want to give up Hassaka and, therefore, the war will start again with killing, persecution, bombardments and the destruction of towns and villages. Also, this opens a door for Isis/IS and al-Nusra to launch an attack on all of them. There would be the possibility of Assad’s army, the Syrian Free Army and the rest of the terrorist organizations all fighting each other in the region with the consequence of losing everything achieved so far. They had no response to this.

The opposition does not want to join the DSA and the next election of this body will take place in a few months time if the situation remains the same. Their reasons for this are, firstly, that they accuse the PYD of co-operating with the regime, while they did not have any evidence to prove this accusation. Secondly, the next election won’t be a free election as the PYD is not a democratic party, but a bureaucratic party. But we know that the PYD has almost the same numbers and positions as any other party in the DSA so statement is incorrect. We told them that if they believe in the election process they should participate if they want to see an administration with more democracy and less bureaucracy. They said that the PYD had withdrawn from the Kurdish National Conference of the KRG, which took place last year in the town of Irbil, to discuss the Kurdish issue. But when we checked this later on with people in the PYD and Tev-Dam, they told us they have evidence of a written document which shows that they committed to the pact but that the opposition did not commit.

The opposition wants to establish their own army, but they are not allowed to by the PYD. When we took this issue back to the PYD and Tev-Dam we were told the opposition could have their own fighters but they must be under the control of the units of the Defence of the People and Defence of Women.. They told us the situation is very sensitive and very tense. It may cause fighting between one another and that this is our great fear and we cannot afford to let it happen. The PYD simply said they do not want the same failure repeated in West Kurdistan. By failure experiment, they were referring to the experiment of Iraqi Kurdistan in the second half of the 20th century which lasted to the end of the century where there were so many fights between different Kurdish organizations at the time. In the end, the PYD and Tev-Dam asked us to go back to the opposition parties with the authority to offer them, on behalf of the PYD and Tev-Dam, anything except letting them have military forces under their own control.

A few days after that we had another meeting for almost three hours in Qamchlo town with the head of the three Kurdish parties: The Kurdistan Democratic Party in Syria ( Al Party),the Kurdistan Party for Democracy and Equality in Syria and The Kurdish Patriotic Democracy Party in Syria. In the meeting, they more or less repeated the reasons for their colleagues, in the previous meeting, not joining the DSA and Tev-Dam to build and develop Kurdish society. We had a long discussion with them, trying to convince them that, if they wanted the Kurdish issue to be resolved, a powerful force in the country and to avoid war and distraction, then they should be independent from the KRG and KDP and work in the interest of nobody but the people of West Kurdistan. Most of the time they were silent and had no response to our suggestions.

A few days later we also met representatives from a couple of Christian political parties and the Christian Youth Organization in Qamchlo. None of these parties have joined the DSA or Tev-Dam for their own reasons but admitted that they get on well with the DSA and Tev-Dam and are fine with their policies. They also appreciated that their safety, and protection from the Syrian army and terrorist groups was due to the forces of the Defence of the People and Defence of Women who have sacrificed their lives to achieve all of the above for everybody in the region. However, the people from the Christian Youth Organisation in Qamchlo were not happy with the DSA and Tev-Dam. Their complaint was about not having enough electrical power and not much for the youth to do or be involved in within the town. Because of this they said they will seek an alternative to the DSA and Tev-Dam, so that, if the situation remains the same, then they will have no choice but to emigrate to Europe. The head of one of the political parties who was present in the meeting responded to them by saying ”what are you talking about Son? we are in the middle of a war, can you see what happened in the rest of the main towns in Syria?, Can you see how many women, men, elderly and children are killed daily?!!! There is an important issue which is very important in life. Power in this particular situation is not very important; we can use other means instead. What is important right now is: sitting at home with no fear of being killed, leaving our children on the streets, playing with no fear of being kidnapped or killed. We can run our business as usual, nobody restricts us, nobody assaults or insults us…. there is peace, there is freedom, and there is social justice……” The members of the other political parties agreed and acknowledged all these facts.

Before we left the region we decided to speak to shopkeepers, businessmen, stall holders and people on the market to hear their views which were very important to us. Everyone seemed to have a very positive view and opinion of the DSA and Tev-Dam. They were happy about the existence of peace, security and freedom and running their own business without any interference from any parties or sides.

The Shameful Trench:

Last year the KRG and Iraqi government agreed, allegedly for security reasons, to dig a 35-kilometre long trench, over two meters deep and about two meters wide, on the Iraqi/Syrian border of Kurdistan. The Trench separates Al Jazera in West Kurdistan from Iraqi Kurdistan in the south. The Tigris river covers five kilometers of this border so there was no need for a trench there. The next twelve kilometers were constructed by the KRG, with the final eighteen kilometers built by the Iraqi government.

Both the KRG and Iraqi government say that the Trench was a necessary measure because of fears over peace and security within Iraqi lands including the Kurdistan region. But there are big questions people always ask about these fears. What fear? From whom? From Isis/Is? It is impossible for groups like Isis/Is to get into Iraq or KRG through that part of Syria as it has been protected by PDU and WDU forces and also Al Jazera has been cleared of Isis/Is completely. However, the majority of Kurdish people know that there are a couple of reasons for digging the trench.  Firstly, it is to stop Syrians fleeing the war from reaching Iraqi Kurdistan. Also, the head of the KRG, Massoud Barzani, as explained above, is worried about the PKK and PYD and therefore he and the KRG want to stop them or anybody else from the DSA entering this part of Kurdistan. Secondly, the trench will increase the effectiveness of the sanctions used against West Kurdistan in an attempt to strangle and pressurize them to the point of surrender so as to give into KRG conditions. However, given the choice between surrender and starvation for the Kurds in Syrian Kurdistan, I feel they may choose starvation. This is the reason why the majority of Kurds, wherever they live, call the Trench the “shameful trench”…

There is no doubt that the sanctions have crippled Kurdish life in Al Jazera as the people need everything including medicine, money, doctors, nurses, teachers, technicians and expertise in industrial areas, especially in the oilfield and refining industry to make them work. In Al Jazera, they have thousands of tons of wheat which they are happy to sell for $200 to $250 a ton to Iraqi’s government but it pays $600 to $700 for each ton of wheat elsewhere.

There are people in West Kurdistan who do not understand why the KRG, as a Kurdish self rule government, and its President, Massoud Barzani, (who calls himself a great Kurdish leader) want to starve their own people in another part of Kurdistan.

In Qamchlo, the Tev-Dam called a large, peaceful demonstration on Saturday, 9th of May, 2014. A few thousand people took part against those who dug the shameful trench. There were many powerful speeches from different people and organizations, including the House of the People and many other groups and committees. None of their speeches created more tension between them. People mainly concentrated on brotherhood, good relationships and co-operation between both sides of the border, reconciliation between all the disputed parties and peace and freedom in their speeches. In the end it became a street party with people dancing happily and singing, particularly anthems.

Expectation and fears:

It is very difficult to know what direction the mass movement of people in West Kurdistan will take, but that does not mean restricting us from expectation and analyzing what may affect the direction of this movement and its future. The complete victory or defeat of this big event/experiment that the region, at least for a long time, has not seen depends on so many factors that can be divided into internal ( internal issues and problems inside the movement itself and with the KRG ) and external factors.

However, whatever happens in the end we have to face it, but what’s important is: the resistance, defying and challenging, not surrendering, confidence and believing in making changes. Rejecting the current system and grabbing the opportunities are more important, in my opinion, than temporary victory, because all these are the key points needed to reach the final goal.

The external factors

The direction of the war and the balance of the forces inside Syria:

It was quite clear in the beginning of the people’s uprising in Syria, that, if it was to benefit the Syrian people, then the expected ending of Assad’s regime would not take that long when people united with great support both inside and outside the country. However, after a while, the terrorist groups got involved and changed the direction of the people’s uprising as we all have seen and still see this through the media. This happened because Assad was very clever in implementing a couple of policies which directly affected the direction of the people’s uprising and making his regime strong.

Firstly, he withdrew all his forces in the three Kurdish regions/cantons of Afrin, Kobany and Al Jazera except for a few thousand in the Al Jazeera region as I explained previously. Obviously, a part of the reason for withdrawal was due to pressure from the Kurdish protesters.

Secondly, he opened the Syrian border to terrorist organizations to do what they wanted. We all know by now what happened then. By doing this, Assad managed to weaken and isolate the protestors against his regime and also sent a message to the so-called “international community” to tell them that there was no alternative to him and his regime except the terrorist groups. Do the US, UK, Western countries and the rest really want that? Of course, to a certain extent, the answer is No. It all depends on their interests. These policies have worked very well and changed the direction of the battle completely.

So, there was a possibility of Assad remaining in power, at least for a short time after negotiating with the US, UN, UK and their agents until the next election. In that case, he might have learnt a lesson to change his policy towards the Kurdish people but on his own terms and conditions and not in the way the Kurdish people want.

If Assad was defeated in the war by the terrorist groups with the support of the US, UK, EU and the “International Community”, and they came to power, certainly there wouldn’t

be any future for either the DSA or Tev-Dam. If the modern forces, like the parties or organizations making up the Free Syria Army (FSA) are still not in power, then there is very little chance for the Kurdish people as they do not have a positive opinion of or a good solution for the Kurdish question, let alone when it comes to power. Of course, there are other possibilities of ending Assad’s power including assassination or through a military coup…

The role and the influences of neighbouring countries in the region:

It was very clear that ordinary people in Syria started the uprising due to existing suppression, oppression, lack of freedom and social justice, corruption, discrimination, lack of human rights, and no rights for ethnic minorities like Kurdish, Turkmen and others. Life for the majority of people was terrible; low incomes, the cost of living continuously rising, homelessness, and unemployment all served as inspiration for the “Arab Spring”.

However, the protests, demonstrations and uprising on the ground have been diverted by neighbouring rulers into a proxy war between Saudi Arabia, Qatar, and Turkey with the support of the US and Western countries on one side and Assad’s regime, Iran and Hezbollah on the other. The Iraqi government has not announced their support for Assad’s regime but they wanted, and still want, Assad to stay in power because of the close relationship between Shias and Alawites and also because Iran is Iraq’s closest ally, while Iran is also extremely close to Syria. What was left from the neighbouring countries was the KRG’s attitude towards what happens in Syria, due to KRG closeness, and, particularly, its President, Massoud Barzani, to Turkey in every respect. They announced, from the beginning, their support for the Syrian opposition to Assad’s regime.   We must note here the double standards and hypocrisy of the KRG as, on the one hand, they are against Assad whilst supporting the opposition but, on the other hand, against the Kurdish in Syria and their popular mass movement while they are one of the main and constructive forces against Assad.

Obviously each country has a big impact as some of them are supporting Assad’s regime and others support the Syrian opposition. What is important here is to know that none of these countries are friends or close to the Kurdish nation in any part of Kurdistan, whether in Syrian Kurdistan, Iraq, Iran or Turkish Kurdistan. They never had a positive view on the Kurdish question and never,, genuinely,, wanted to resolve this question, but they had a positive view on the Kurdish nationalist political parties when these parties were working and fighting in their interests.

The Role of China and Russia:

Although Russia has become much smaller and less powerful than before, it still has weight and power, in competition with the US and Western countries, over its interests. It is no surprise that we now see that Russia cannot reach agreement with the West over Assad’s regime. There is also the fact that Syria, even when Assad’s father was in power, was always in the Soviet camp. This is in addition to Russia being close to Iran which is the main ally of Syria.

With regards to China, China too has its own interests in the region, especially with Iran. Therefore, China tries to protect that interest as it is not to their benefit to see Assad go because it knows that next it will be Iran. So Russia and China’s interests and support for Syria make the war longer than expected. From the above, we can see how two powerful countries would deal with the Kurdish question in Syria, especially with the DSA and Tev-Dam. In my opinion, business and profits decide, in the end, whether or not they will support the Kurdish people in the future.

At present, there is no support for the DSA and Tev-Dam from China, Russia or from the US and Western countries while the Kurds in Syria are the main opposition and fighters against terrorist forces like Isis/IS, through the forces of the PDU and WDU. These units are constantly fighting these terrorist groups in the Kurdish regions of Al Jazera and Kobney.

We can see here the double standards and hypocrisy of the US, Western countries and the rest. They launched a war on terror while the Kurdish people in Syria are the only ones fighting the terrorist organizations seriously, but the above countries do not support the Kurds there. The major reasons for this, in my opinion, are:

 1. They are not serious in fighting the terrorists and terrorism because they themselves or their alliance created and supported them
 2. They fight the people who believe in Islam rather than fighting the religion itself and its holy book, Quran.
 3. They may need this organization again in the future.
 4. They do not want to alter their foreign policy or review it.
 5. The US and UK support, financially and morally, all reactionary faiths under the name of equal opportunity, freedom and recognizing different cultures. We can already see more than one hundred Sharia Courts in the U.K.
 6. The main point is that the mass democracy movement in Syrian Kurdistan, including the DSA, did not create religions or nationalist or liberal power. They know that people in this part of the world have given birth to people power, that they have proved that they can rule themselves through direct democracy without government and support from the US, Western countries and global financial institutions, like the IMF, WB and CBE (Central Bank of Europe).

The Internal Factors:

By internal factors I mean whatever could happen inside West Kurdistan itself. This includes the following:

The civil war among the Kurdish people. Here I do not mean just a war among the political parties inside West Kurdistan but the war between the KRG in Iraqi Kurdistan and the forces of the PDU, WDU and PKK.

There is a very close relationship between the PKK and PYD who are behind this experiment in West Kurdistan and have been very supportive. I mentioned previously that there has been a history of bloodshed between the PKK and KDP and also a sharp dispute between them over the Kurdish leadership.

However, for some time, Abdulla Ocallan, in recent books and text /messages, has denounced and rejected the state and authority. But until now I have not heard that he has rejected his own authority and denounce those people calling him a great leader and who work hard to give him a sacred position. Ocallan’s attitude cannot be correct unless he also rejects his own authority and leadership.

At the moment, the situation is getting worse and the KRG’s relationship with the PYD and PKK is deteriorating, so there is a possibility of fighting between them especially as the KRG is, day by day, getting closer to Turkey. Once this war starts there is no doubt that Isis/IS and others will take part in fighting on the side of the KRG and Turkey. The only way to stop this happening is through mass protests, demonstrations and mass occupations in Iraqi Kurdistan and by friends of Syrian Kurdish elsewhere.

Tev-Dam becomes weak:

As explained above, it was Tev-Dam that created this situation, with its groups, committees, communes and the House of the People which is the soul and mind of the mass movement. Tev-Dam was the major force in setting up the DSA. In general, it is the existence of Tev-Dam that makes the difference to forcing the outcome of what might happen there and to be the inspiration to the rest of the region.

It is hard for me to see the balance between the power of Tev-Dam and the DSA in the future. I got the impression that as long as the power of the DSA increases the power of Tev-Dam decreases and the opposite could be right too.

I have raised this point with the comrades of Tev-Dam. They disagreed with me as they believe the more powerful the DSA becomes, the more powerful Tev-Dam will be. Their reason for this was that they look at the DSA as the executive body, executing and implementing whole decisions made by Tev-Dam and Tev-Dam organs. However, I cannot agree or disagree with them because the future will show the direction the whole movement and society will take.

The PYD and its party structures:

The PYD , United Democratic Party and PKK are behind the mass democracy movement there and are political parties having all the conditions that a political party needs in that part of the world : hierarchical organization, leaders and lead people, and all orders and commands from the leaders coming down to the bottom of the party. There has not been much consultation with members when it comes to making a decision on big issues.   They are very well-disciplined, have rules and orders to go by, secrets and secret relationships with different parties, either in power or not, in different part of the world.

On the other hand, I can see Tev-Dam as being exactly the opposite. Many people inside this movement have not been members of the PKK or PYD.Tthey believe the revolution must start from the bottom of society and not from the top, they do not believe in state powers and authority and they come together in meetings to make their own decisions about whatever they want and whatever is in the best interests of the people where they are based. After that, they ask the DSA to execute their decisions. There are many more differences between the PYD and PKK and the Movement of Democracy Society, Tev-Dam.

The question here is: While that is the task and the nature of Tev-Dam and that is the structure of the PYD and PKK, how can a compromise happen? Does Tev-Dam follow the PYD and PKK or do they follow the Tev-Dam, or who controls who?

This is the question that I cannot answer and have to wait and see. However, I believe the answer is probably in the near future.

The fear of Ideology and Ideologists that can became sacred:

Ideology is a view. Looking at or seeing anything from the ideological perspective can be a disaster as it gives you a ready solution or answer, but does not connect with the reality of the situation. Most of the time, ideologists are looking at the words of old books that were written a long time ago to find the solution while those books are not relevant to the current problem or situation.

Ideologists can be dangerous when they want to impose their ideas taken from what has been written in the old books, on the present situation or on the rest of us. They are very narrow-minded, very persistent, stick with their ideas and are out of touch. They do not have respect for other people who do not share the same opinion as themselves. ideologists have many common points between them from religious people to Marxists and Communists. In short, the ideologists believe that Ideology, or thought, creates uprising or revolutions but for non-ideologists, people like me, the opposite is true.

It is very unfortunate that I found many ideologists among the PYD and Tev-Dam members, especially when it came to discussions about Abdulla Ocallan’s ideas. These people are very stuck with Ocallan’s principles, making them refer to his speeches and books in our discussions. They have total faith in him and, to a certain extent, he is sacred. If this is the faith that people have and put in their leader and are scared of him, it is very frightening and the consequences will not be good. For me, nothing should be sacred and everything can be criticized and rejected if they need to be. Worse than this, there is the House of Children and Youth Centers.   In the House of Children and Youth Centers, children are taught about new ideas, the revolution and many positive things that children need to be raised with in order to be useful members of society. However, besides, these children are taught the ideology and the ideas and principles of Ocallan and how great he is as the leader of the Kurdish people. In my opinion, children should not be brought up believing in ideology. They should not have teaching on religion, nationality, race or colour. They should be free of them and leave them alone until they become adult when they can decide for themselves.

The Role of the Communes:

In the previous pages I explained the communes and their roles. The communes’ duties have to be changed as they cannot just be involved in the problems where they have been set up and make decisions about the things going on there. The communes must increase their roles, duties and powers. It is true that there are no factories, companies nor industrial sections. But Al Jazera is an agricultural canton involving many people in villages and small towns and wheat is the major product in Al Jazera. This canton is also very rich in oil, gas and phosphates, although many of the oilfields are not in use due to the war and lack of maintenance even before the uprising.

So these are further areas for the communes to involve themselves in by controlling them, using them and distributing produce to the people according to their need for free. Whatever is left, after distribution, the members of the communes can decide and agree to deal with it; sell it, exchange it for necessary materials for the people or just simply store it for later when needed. If the communes do not step up to these tasks and maintain what they do now, obviously, their tasks will be uncompleted.

The Conclusion and my final words:

There are so many different views and opinions from the right wing, left, separatists, Trotskyists, Marxists, communists, socialists, anarchists and libertarians about the future of the experiment in West Kurdistan, and, indeed, more deserves writing about it. For me, as an anarchist, I do not see the events as black or white, I do not have a ready solution for them and I also never go back to the old books to look for the solutions either to the events which, are now taking place or for the outcome of these current events I believe that the realities, the events themselves and the situation create the ideas and thoughts, not the opposite. I look at them with an open mind and connect them to so many, factors and reasons for their happening.

However, I must say a couple of things about every uprising and revolution, as they are very important for me. Firstly, the revolution is not expressing anger, is not created by order or command, is not something that can happen within twenty-four hours and is not a military coup, Bolshevik coup or the conspiracy of politicians.   Also, it is not only the dismantling of society’s economic infrastructure and the abolition of social class. The above are all the views and opinions of lefties, Marxists and communists and their parties. These are their definitions of revolution. They look at the revolution in this way because they are dogmatic and see the relationships of existing classes in a mechanistic way. For them, when the revolution happens and abolishes class society, that is, the end of the story and Socialism can be established. In my opinion, even if the revolution succeeds, there are still possibilities that there will be a desire for authority, with it remaining within families, inside factories and companies, in schools, universities and many other places and institutions. This is in addition to the remaining differences between men and women and the authority of men over women within socialism. Moreover, a selfish and greedy culture will still remain, using violence with many other nasty habits which already exist in capitalist society. They cannot disappear or vanish in a short time. In fact, they are going to stay with us for a long, long time and could threaten the revolution.

So, changing the economic infrastructure of society and achieving victory over class society can neither give any guarantee that the revolution happened nor of maintaining it for a long time. I, therefore, believe that there must be a revolution in social life, in our culture, education, the mentality of individuals and individual behavior and thought. The revolutions in the above areas are not just necessary, but indeed, must happen before or alongside the changing of the economic infrastructure of society. I do not believe we are done, following the revolution in the economic infrastructure of society. It must reflect in all aspects of the life of society and its members. For me, people resent the current system and believe in changing it. They desire the tendency for rebellion, the consciousness of being used and exploited and, in addition, the mentality of resistance are extremely important to maintain the revolution.

How do I connect the above point to the experiment of the people in West Kurdistan?

In reply, I say this experiment has existed for over two years and there are generations who are witness to this. They are rebels or already have the tendency to rebellion, they live in harmony and a free atmosphere and are accustomed to new cultures: a culture of living together in peace and freedom, a culture of tolerance and give not just take, a culture of being very confident and defiant, a culture of belief in working voluntarily and for the benefit of the community, a culture of solidarity and living for each other and a culture of, you are first and I am second. In the meantime, it is true that life there is very difficult, where there is a lack of many basic and necessary resources and the standard of living is low, but people there are pleasant, happy and, at all times, smiling and vigilant, very simple and humble and the gap between rich and poor is small . All these have, firstly, helped people overcome the difficulties in their lives and the hardships. Secondly, the events, their personal history and the present environment in which they currently live has taught people that, in the future, they will not put up with a dictatorship, they will resist suppression and oppression, they will try to maintain what they had before; they have a spirit of defiance and challenge and they will not accept other people making decisions for them any longer. For all of these reasons, people will resist surrender, stand again on their own feet, fight for their rights and resist the return of the culture they used to live with before.

The second point is that some people tell us that while this movement has Abdulla Ocallan, the PKK and PYD behind it, then, if the people try to divert this experiment, the experiment will end or a dictator will take power. Well this is possible and can happen. But even in this situation, I do not think people in Syria or in West Kurdistan can, any longer, tolerate a dictatorship or a Bolshevik-type government. I believe the days have passed when the government in Syria can, as before, massacre 30,000 people in the town of Aleppo in a matter of a few days. Also the world has changed and is not as it was.

All that is left to say here is that what happened in West Kurdistan was not Ocallan’s Idea, as many people want to tell us. In fact this idea is very old and Ocallan developed these thoughts in prison, familiarizing himself with them through reading hundreds and hundreds of books, non-stop thinking and analyzing the experiences of nationalist movements, communist movements and their governments in the region and the world and why all of them failed and could not deliver what they claimed. The basis of all this is that he is convinced that the state, whatever its name and form, is a state and cannot disappear when replaced by another state. For this, Abdulla Ocallan deserves credit.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Footnotes:

[1] Operation Anfal, or simply Anfal, was a genocidal campaign against the Kurdish people in northern Iraq, led by the Ba’athist Iraqi President Saddam Hussein and headed by Ali Hassan al-Majid, in the final stage of the Iran-Iraq war.

دروستکردنی یه‌کینه‌کانی گه‌ل وانابێت، تکایه‌ ئه‌زموونه‌که‌ی ڕۆژاوا مه‌شێوێنن !!!!!!

دروستکردنی یه‌کینه‌کانی گه‌ل وانابێت، تکایه‌ ئه‌زموونه‌که‌ی ڕۆژاوا مه‌شێوێنن!!!!!!

زاهیر باهیر – له‌نده‌ن

25/08/2014

پاش هێڕشی داعش بۆ سه‌ر کوردستان و ئاماده‌نه‌‌بوونی هێزه‌کانی ده‌سه‌ڵاتی هه‌رێم ، له‌ به‌رگریکردن و پاراستنی دانیشتوانی ئه‌و ناوچانه‌ی که‌ ڕووبه‌ڕووی مه‌ترسی دڕاندانه‌ی داعش بووونه‌وه‌، ئیدی ئه‌و زه‌مینه‌ و بڕوایه که‌ ئه‌م هێزانه‌ پارێزه‌ر و فریادڕه‌سی ئه‌وانن (میلله‌ت)‌ له‌لایه‌ن زۆربه‌ی دانیشتوانی هه‌رێمه‌وه‌ له‌ به‌رامبه‌ر هێزه‌کانی پێشمه‌رگه‌دا، هه‌ره‌سی هێنا. هاوکاتیش به‌ هاتنی یه‌کینه‌کانی ڕۆژاواو به‌رگریکردن له‌ دانیشتوان و ڕزگارکردنی به‌شێکی زۆری خه‌ڵکانی شه‌نگال و دانی وزه‌و وره‌یه‌ك به‌ چه‌کداره‌کانی هه‌رێم تاکو غیره‌ت بیانگرێت که‌ ئه‌و میلله‌ته‌ی که‌ ساڵه‌هایه‌کی دوور و درێژه‌ خۆشیان و به‌رپرسان و سه‌رۆکی هه‌رێم و لێپپرسراوانی دیکه‌و گزیر و وه‌زیران و په‌ڕله‌مانته‌ره‌ چه‌نه‌باز و مشه‌خۆر و گه‌نده‌ڵه‌‌كان و سیاسییه‌ بێ شۆره‌ و درۆزنه‌کانیی دیکه‌ ، ئه‌یاندۆشن و له‌سه‌ر حسابی ئه‌و میلله‌ته‌ خێر له‌خۆنه‌دیوه‌ ، وه‌ك پاشا ده‌ژین و چه‌نده‌ها به‌رته‌له‌ی ( ئیمتیاز) مادی و مه‌عنه‌ویان ، له‌ سایه‌یدا، ده‌ستکه‌وتووه‌، نه‌یانتوانی بۆ کاژێرێک به‌رگرریان لێبکه‌ن‌، ئه‌مه‌ش ئاڵوگۆڕێکی سیاسی و کۆمه‌ڵایه‌تی گه‌وره‌ی له‌ کوردستاندا، دروستکرد.

وه‌کو وتم هێزی چه‌کدارانی هه‌رێم تۆزێك هۆشیان تیادا هاتۆته‌وه به‌شی زۆری ئه‌وه‌ش به‌ پشتی ئه‌مه‌ریکاو وڵاتانی ڕۆژاوا‌یه‌ ،به‌ڵام هێشتا هه‌ره‌ زۆرینه‌ی کوردانی ژێرده‌سه‌ڵاتی هه‌رێم هه‌ر دڵ و بڕوایان ناچێته‌وه‌ جێی خۆی، هه‌ر له‌به‌ر ئه‌مه‌ش و پاش بینینی ڕۆڵی جه‌نگاوه‌ره‌کانی یه‌کینه‌کای ڕۆژاوا و گریله‌کانی قه‌ندیل ، خه‌ڵکی لێره‌ وره‌ وری ئه‌وه‌یه‌تی که‌ ئه‌مانیش پێویستیان به‌ ” هێزی به‌رگری” ” یه‌کینه‌ی ژنان، پیاوان ، ژنان و پیاوان” هه‌یه‌ . ئێستاش لێره‌ و له‌وێ بانگه‌وازی ده‌ستپێکردنی ئه‌م پرۆژه‌ و پلانه‌ له‌ لایه‌ن خه‌ڵکانی حیزبی و ڕۆشنیرانی لیبراڵ و نیمچه‌ لیبراڵ و چه‌په‌کانه‌وه‌ و بێ گومان ڕۆڵی ئافره‌تانی ده‌سه‌ڵاتخوازیشی تێده‌که‌وێت ، وجودی هه‌یه‌ و ده‌نگ و نوسینیان له‌ میدیا و سۆشیال میدیاکاندا ده‌بیسترێت و ده‌بینرێت.

من هه‌رچه‌ند ده‌که‌م ناتوانم به‌مه‌ دڵخۆش بم ، چونکه‌ ته‌واوی پلانه‌که‌ ته‌موومژاوییه‌ و دوای وه‌شاندنی گورزی سه‌رانی بزوتنه‌وه‌ی گۆڕانیش لێمان، هه‌روه‌ها دابه‌شبوونی ئه‌م سیاسی و ڕۆشنبیر و‌ لیبراڵانه‌ش به‌سه‌ر حیزبه‌کاندا، ناتوانم ئه‌وه‌نده‌ خۆشباوه‌ڕ بم که‌ هه‌ر شتێك له‌ژێر ناوێکی نوێی سه‌رنجڕاکێشدا دروستبێت، وه‌لای بۆ به‌رم.

ئه‌وه‌ی که‌ ده‌مه‌وێت لێره‌دابیڵێم، یه‌که‌م: دروستکردنی ” هێزی به‌رگری” له‌ کوردستان و ” هێزی یه‌کینه‌کان ” ی که‌ له‌ ڕۆژاوا دروستکراوه‌ دوو شتی زۆر له‌ یه‌ك جیاوازن . دووهه‌م : کاتێك که‌ بانگه‌واز و مقۆ مقۆکه‌ بۆ ژنان و پێاوانه‌، گه‌ر ئه‌مه‌ سه‌ر بگرێت ده‌توانم بڵێم ڕۆلی پیاوان و هه‌ژموونی پیاوان له‌مه‌ی ‌ که‌ لێره‌دا ده‌کرێت، له‌سه‌ر ئافره‌تانی به‌شداربوو له‌م پرۆژه‌یه‌دا، باوه‌ڕناکه‌م سه‌رئه‌نجامێکی باشتری هه‌بێت له‌ ڕۆڵ و هه‌ڵوێستی پیاوانی سیاسی نێو کۆمه‌ڵ و ناو ڕیزی پارته‌کانیانه‌وه که‌ له‌ ئێستادا به‌رامبه‌ر به‌ ژنان، ده‌بینرێت. ئه‌مه‌ش‌ دوو مه‌ترسی گه‌وره‌ به‌دووی خۆیدا به‌کێشده‌کات، که‌ یه‌که‌میان : به‌ پاشکۆبوونی ئافره‌تانی به‌شداربووه‌ به‌ پیاوان و بڕیاره‌کانیانه‌وه‌ ‌ هه‌ر وه‌کو چۆن له‌ ئێستا و کۆندا له‌ ناو سه‌رجه‌می حیزبه‌ کوردییه‌کاندا له‌ ڕاستیانه‌وه‌ بۆ چه‌پیان، ده‌یانبینین. ئه‌م دیارده‌یه‌ باشتر له‌ بواری سایکۆلۆجی و هزریدا هه‌ژموونی خۆی له‌سه‌ر ئافره‌ت له‌ ڕێگای به‌کارهێنانێکی خراپی (Abuse ) ی ئه‌و دوو لایه‌نه‌ی سه‌ره‌وه‌ ( فکری و سایکۆلۆجی)، داده‌نێت.   ئه‌مه‌ش له‌ ‌ قاڵبدانی ئافره‌تان به‌ ‌ قاڵبی هزری پیاوان یا حیزبییه‌کان و حیزبه‌کان، وێنای خۆی ده‌کێشێت. دووهه‌میان: دروستکردنی شتێکی ئاوا له‌ لایه‌ن خه‌ڵکانی ڕۆشبیری لیبراڵ و سیساسی نێو حیزبه‌کانه‌وه‌ ، زۆر نزیکه‌ ک ‌ببێته‌ مه‌یدانی لابه‌لاکردنه‌وه‌ی ئایدۆلۆجییه‌ت و ناکۆکی نێوان پارته‌کانی نێو ئه‌و هێزه‌ به‌رگرییه‌، که‌ زۆربه‌یان سه‌ر به‌وانن یا هه‌واداریانن.

سێهه‌م: دروستکردن یاخود به‌ ته‌نها پێکهێنای ” هێزێکی به‌رگری یا یه‌کینه‌یه‌ک” ئه‌و مه‌به‌سته‌ی که‌ خه‌ڵکه‌که‌ به‌ پیا و ژنه‌وه‌ دێنه‌ پێشه‌وه‌ بۆی ، هه‌ده‌فی خۆی ناپێکێت، جگه‌ له‌ لاسایی کردنه‌وه‌ی جه‌نگاوه‌ره‌کانی ڕۆژاوا، به‌ڵام له‌ شێوه‌یه‌کی گاڵته‌جاڕی و بۆ مه‌به‌ستی جیا جیا ی تایبه‌تی، بو خۆنواندن و دانانی وێنه‌ی جوان و نایابی سه‌ر فه‌یسبووك.

به‌ ته‌نها، کردنی ئه‌م کاره‌، بێ هه‌نگاونان بۆ لایه‌نه‌کانی دیکه‌ی ئه‌م پرۆوسه‌ گه‌وره‌یه‌ی که‌ تا ڕاده‌یه‌ك وێنا ڕاستیه‌که‌ی له‌ ڕۆژاوادا ده‌بینینرێت، نه‌ك هه‌ر شتێك ناهێنێته‌ دی به‌ڵکو ئه‌زموونه‌که‌ی ڕۆژاواش ده‌شێوێنێ و زیانی پێده‌گه‌یه‌نێ و خه‌رمانی هیواو مه‌به‌ستی پێوه‌گرێدراوی ئه‌وانه‌شی که‌ له‌ لێره‌ ‌ به‌شدارییان تیادا کردوه، ده‌سوتێنێ.

به‌ ته‌نها بایاخدان یا ته‌رکیز کردنه‌ سه‌ر هه‌ڵگرتنی چه‌ك له‌ژێر هه‌ر ناوێکدا، بێ زه‌مینه‌سازی لایه‌نه‌کانی دیکه‌ی ئه‌م پلانه‌ گه‌وره‌یه‌ ، ده‌ستپێنه‌کردنی باشتره‌. ئه‌م پلان و پرۆژه‌یه‌ به‌بێ هه‌وڵدانێکی جددی بۆ خولقاندنی ژینگه‌یه‌کی ئاوا که‌ ئه‌و پرۆژه‌یه‌ی تیادا ده‌ستبه‌کار بێت‌ و به‌رنامه‌یه‌کی عه‌مه‌لی بۆ دابنرێت و پشتگیری لێبکرێت و له‌ پرۆژه‌یه‌کی حیزبی و سیاسی وه‌ختییه‌وه گه‌ر ‌ نه‌بێته‌ به‌رگرییه‌کی کۆمه‌ڵایه‌تی، جه‌ماوه‌ری دووره‌ ده‌ستی پارته‌ سیاسییه‌کان و سیاسییه‌ فاشله‌کانی دیکه‌ و هه‌روه‌ها نه‌بێته‌ شتێکی دائیمی ، ئه‌وه‌   ته‌نها له‌ فۆرمی ” جه‌یشی شه‌عبی” یه‌که‌ی به‌عس ، یا خود له‌ باشترین حاڵه‌تدا له‌ ” هێزه‌ به‌رگرییه‌کانی پارتی” که‌ له کۆندا له‌ ‌ گونده‌کانی کوردستاندا دروستیانده‌کردن، تێناپه‌ڕێت.

به‌ڕای من بۆ ئه‌وه‌ی ئه‌م پرۆسه‌یه‌ ، ببێته‌ پرۆسه‌یه‌کی به‌سوود و دائیمی و ده‌سه‌ڵات له‌ ده‌ستی حیزبه‌ بیرۆکرات و دیکتاتۆر و گه‌نده‌ڵه‌کانی که‌ حکومه‌تی هه‌رێمیان پێكهێناوه‌ ، بگوێزێته‌وه‌ بۆ ده‌سه‌ڵاتی گه‌ل، تاکو له‌بری ده‌سه‌ڵاتێکی ئاوای وه‌کو هه‌رێم که‌ چووه‌ته‌ ‌باوه‌شی ئه‌مه‌ریکا و وڵاتانی ڕۆژاواوه‌ و خه‌ریکیشه‌ ده‌بێته‌ ده‌وڵه‌تی ئیسرائیلی دووهه‌م، باشترین چاره‌سه‌ر ده‌سه‌ڵاتی خودی خه‌ڵکی خۆیه‌تی، خۆبه‌ڕێوه‌به‌رایه‌تییه‌ ، ده‌سه‌ڵاتی جه‌ماوه‌ری و گه‌لییه‌ .   زه‌مینه‌ی ده‌سته‌به‌رکردنی ئه‌مه‌ش سه‌ره‌تا خۆڕێکخستنی سه‌رجه‌می خه‌ڵکییه‌ له‌ لیژان و کۆمونه‌و گروپه‌ خۆجێییه‌کاندا. شۆڕبوونه‌وه‌ی ئه‌مانه‌یه‌ بۆ نێو سه‌راپای شانه‌ خوارینه‌کانی کۆمه‌ڵ و ده‌زگه‌ خزمه‌تگوزاییه‌کان و شوێنه‌کانی کارکردن و فێرگه‌ و خۆێندن و زانکۆکان و مه‌زره‌عه‌و کشتیاره‌کان و گونده‌کان و شه‌قامه‌کان و شار و شارۆچکه‌کاندا و دروستکردنی ” ماڵی گه‌ل” له‌ هه‌موو شوێنێکدا . تاکو خه‌ڵکی خۆی بتوانێت گیرو گرفته‌کان و سه‌رجه‌می کێشه‌کانی لابه‌لا بکاته‌وه‌ تێکڕای بڕیاره‌کانیش خۆی خاوه‌نی بێت … ئه‌مه‌ش تاکه‌ ڕێگایه‌که‌ بۆ به‌دیهێنانی ئۆتۆنۆمی که‌ تاکه‌کانی له‌ ڕووی ده‌سه‌ڵاته‌وه‌ یه‌کسان بن و هه‌موان مافی خۆبه‌ڕیوه‌به‌ری و بڕیاردانیان وه‌ك یه‌ك هه‌بێت. هه‌روه‌ها زه‌مانه‌تی ته‌واوی هاوبه‌شی ئابووری یا ئابووری هاوبه‌ش، بکات بۆ ئه‌وه‌ی تاکه‌کانی کۆمه‌ڵ له‌ ڕووی ئابووریه‌وه‌ سه‌ربه‌خۆبن . خه‌سه‌ڵه‌تێکی دیکه‌ی ئه‌م ناوچه‌ ئۆتۆنۆمییه‌ ‌ هاوکاری و   یارمه‌تی ناوچه‌ ئۆتۆنۆمییه‌کانی تره‌و یه‌کگرتنه‌وه‌یانه‌ له‌ یه‌کێتییه‌کی فیدراڵیانه‌ی سه‌رانسه‌ریدا.

هه‌ڵبه‌ته‌ له‌ بۆته‌قه‌ی خه‌بات و هه‌وڵداندا بۆ سه‌رگرتنی ئه‌م پرۆژه‌یه ‌و کارکردنی سه‌رومڕیی بۆ سه‌قامگیرکردنی ، چه‌نده‌ها بیرۆکه‌ و ئایدیا له‌ پرۆسه‌ی ئه‌و کارانه‌دا به‌رهه‌م ده‌هێنرێت تاکو جه‌ماوه‌ر سوودیان لێببینێت بۆ کارکردن له‌سه‌ر ئه‌و پرۆسه‌ی خۆبه‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی و ژیانی پڕ له‌ ئاشتی و ته‌باییه‌، که هه‌ر ‌ لێره‌شه‌وه‌یه‌ که‌ مرۆڤ به‌ره‌ به‌ره‌ ده‌گه‌ڕیته‌وه‌ بۆ سروشته‌ ئه‌سڵییه‌ مرۆڤبوونه‌که‌ی خۆی.‌‌

دوای دروستکردنی یه‌کینه‌کانی گه‌ل له‌ شه‌نگال و هاتنه‌ کایه‌ی بارودۆخێکی نوێوه‌، ئیدی وه‌ختی ئه‌وه‌ هاتووه‌ که دانیشتوانی شه‌نگال‌ خۆیان خۆیان به‌ڕێوه‌به‌رن.

دوای دروستکردنی یه‌کینه‌کانی گه‌ل له‌ شه‌نگال و هاتنه‌ کایه‌ی بارودۆخێکی نوێوه‌، ئیدی وه‌ختی ئه‌وه‌ هاتووه‌ که دانیشتوانی شه‌نگال‌ خۆیان خۆیان به‌ڕێوه‌به‌رن.

 زاهیر باهیر- له‌نده‌ن

20/08/2014

پێش ئه‌وه‌ی بچمه‌ کرۆکی مه‌سه‌له‌که‌وه‌، ده‌مه‌وێت ئه‌وه‌ بڵێم که‌ ئه‌مه‌ی ڕویدا ، واته‌ هاتنی داعش و بوونی کوردستان به‌ مه‌یدانی لابه‌لاکردنه‌وه‌ی جه‌نگی جیهاده‌ییه‌کان و ڕاگه‌یاندنی ده‌وڵه‌تی ئیسلامی شام و عێراق، که‌ هه‌موو ئه‌مانه‌ ‌ فشارێکی گه‌وره‌ی خستۆته‌ ‌ سه‌ر ‌ هه‌رێمی کوردستان، پێنج حه‌قیقه‌تی بۆ هه‌موومان، ده‌رخست و چه‌سپان :

یه‌که‌م: هه‌میشه‌ هه‌ڵگیرسانی شه‌ڕو تێوه‌ئاڵانی هاووڵاتیان و زروفه‌ ناهه‌موارییه‌کانی دیکه‌ که‌ جه‌نگ به‌دووی خۆ یدا دههێنێت ، ده‌بێته‌ هۆی ده‌رکه‌وتنی کۆمه‌ڵێك دیارده‌ که‌ له‌ سه‌رده‌می ئاشتی و تێروپڕیدا یا نابینرێن یا به‌ ده‌گمه‌ن هه‌نه‌. له‌مانه‌ش به‌تاڵه‌یی و سه‌رکه‌وتنی نرخی پێداویستیه‌کانی ژیان و نائارامی و دڵه‌ڕاوکێی دانیشتوان و ڕه‌وکردنیان و  وه‌ستانی بازاڕو ده‌رکه‌وتنی کاری ناشایسته‌ی وه‌کو دزی و ڕاووڕوت و توندووتیژی و له‌ هه‌مووشیان مه‌ترسیدارتر ده‌رکه‌وتنی هه‌ژموون و هه‌ست و نه‌ستی ده‌مارگیری نه‌ته‌وه‌یی و گیانی نه‌ژادپه‌رستی و قوتبوونه‌وه‌ی گروپی جیا جیای ڕاسیست و فاشست و دیکه‌ که‌ بینیمان و تا ئێستاش ده‌یانبینین.

دووهه‌م : داعش وه‌کو فکر و ئیمان و وه‌کو هێڕشی چه‌کدارانه‌ی، که‌ له‌ فتوحاته‌کانیدا ‌ نوێنه‌رایه‌تی ڕاسته‌قینه‌ی ئاینی ئیسلام ده‌کات ، به‌ڕای من دینی ئیسلامی وه‌کو پیاز پاكکرد و هیچ جۆره‌ ته‌فسیرێکی بۆ ته‌فسیرکه‌رانی ئێستا و داهاتووش نه‌هێڵایه‌وه‌ تاکو بتوانن جۆرێکی تر یا دیوێکی دیکه‌ی ئیسلاممان پێنیشان بده‌ن. داعیش ئه‌و ڕاستییه‌شیان دووباره‌ کرده‌وه‌ که‌ دینی ئیسلام ، ناتوانرێت و نابێت مۆدیره‌نایز بکرێت، واته‌ ڕێگای سێهه‌می نه‌هێڵاوه‌ته‌وه‌ ، که‌واته‌ ئیسلام یا نییه‌ یا ده‌بێت وه‌کو ئه‌وان بێت، ئیدی ئه‌وه‌ی که‌ باوه‌ڕی به‌مه‌ نییه‌ یا ئه‌وه‌تا له‌ ئیسلام که‌ سه‌رچاوه‌که‌ی قورئانه‌ و فه‌رمایشته‌کانی پێغه‌مبه‌ره‌، تێنه‌گه‌یشتوه‌ و نایه‌وێت تێبگات ، یاخوود ده‌یه‌وێت ئیسلام له‌ته‌ك به‌رژه‌وندییه‌کانیدا بگونجێنێت. ئه‌وانه‌شمان که‌ ده‌ڵێین وابییه‌، با ئاوڕێك له‌ مێژوی خوێناوی ئیسلام و بزوتنه‌وه‌که‌ی له‌گه‌ڵ ئایه‌ته‌ شه‌ڕينگێزه‌کانی ناو خودی قورئان، بده‌ینه‌وه‌، که‌ داعش شتێکی نه‌کردووه‌ که‌ له‌سه‌رده‌می موحه‌مه‌دی په‌یامبه‌ر و جێنشینه‌کانیدا نه‌کرابێت. داعش ئیسلامی ته‌واوه‌ و پارێزه‌ری نه‌رێت و میراتی دینی ئیسلامه‌.   ئه‌م حه‌قیقه‌ته‌ هه‌ر له‌وێ بووه‌ به‌ڵام داعش و گروپه‌ ئیسلامییه‌کانی دیکه‌ ، ‌هێنایانه‌وه‌ مه‌یدان و کردیانه‌ باس و خواسی سه‌رده‌م و ساغکردنه‌وه‌ی گرپه‌ به‌ناو میاندڕه‌وه‌ ئیسلامییه‌کانی دیکه ، که‌ ده‌بێت یا له‌مبه‌ر بن یا له‌و به‌ر ، ئیدی ناکرێت وه‌کو که‌ری ناو جۆگه‌ له‌ هه‌ردوو به‌ر بله‌وه‌ڕێن.

سێیه‌م: ده‌رکه‌وتنی تواناو هیزی به‌رگریی هێزه‌ چه‌کداره‌کانی کورد له‌ هه‌رێمدا، که‌ هێزێکی یه‌کگرتوو یه‌ك ئامانج و یه‌ك مه‌به‌ست نه‌بوون و ته‌ناته‌ت له‌م کاته‌ شپرزه‌و خه‌ته‌رناکه‌شدا نه‌یانتوانی خاوه‌نی یه‌ك په‌یام و یه‌ك سه‌رکرده‌و یه‌ك پلان بن . ئه‌مانه‌ش ده‌بنه‌ به‌شێك له‌ هۆکاره‌کانی سه‌رکه‌وتن یا براوه‌ی جه‌نگ یا دۆڕانی شه‌ڕ. گه‌ر شه‌فافیانه‌ قسه‌ بکه‌م ده‌ڵێم هێزی دۆڕاو و هێزی براوه‌ له‌ جه‌نگه‌که‌دا هه‌ر لایه‌نێك بێت له‌ کۆتاییدا هه‌ر ده‌ر ده‌که‌وێت، گه‌رچی به‌ڕای من دۆڕاوی سه‌ره‌کی، هه‌میشه‌ خودی ڕه‌شه‌خه‌ڵکه‌که‌یه‌ به‌ هه‌موو توێژاڵه‌کانییه‌وه‌ و هه‌ر ئه‌وانن که‌ باجه‌که‌ی ده‌ده‌ن.

هه‌ڵبه‌ته‌ ‌ من لێره‌دا زیاتر مه‌به‌ستم له‌ بردنه‌وه‌ و دۆڕانی ئه‌م شه‌ڕه‌ی ئێستا له‌ نێو خودی هێزه‌ کوردییه‌کانی هه‌رێمه‌ که‌ هێزی سه‌ره‌کی هێزی یه‌کێتی و پارتییه‌، ده‌نا هه‌موومان یاخود لانی که‌ م ئه‌وانه‌مان که‌ ‌سیاسی نین ، ئه‌و ڕاستییه‌ ده‌زانین که‌ براوه‌ی یه‌که‌م له‌م جه‌نگه‌دا ئه‌مه‌ریکا و وڵاتانی ڕۆژاوا و زلهێزه‌‌کانی دیکه‌یه‌ له‌گه‌ڵ کۆمپانیه‌ گه‌وره‌کانی فرۆشیاری ‌ که‌ره‌سه‌ی جه‌نگ و ته‌قه‌مه‌نی و چه‌کن و له‌شانی ئه‌وانیشه‌وه‌ کۆمپانییه‌کانی دیکه‌یه‌ که‌ دوای وێرانکردن ئه‌وان ئاماده‌یی خۆیان، وه‌کو ئه‌وه‌ی که‌ خێری خۆیانمان پێبکه‌ن، بۆ ئاوه‌دانکردنه‌وه‌ی، ده‌رده‌بڕن.

گه‌رچی تاکو ئێستا لای من سه‌ره‌نجامی ئه‌م گه‌مه‌یه‌ش‌ وه‌کو گه‌مه‌ی دروستکردنی ده‌وڵه‌تی کوردی ، دیارنییه‌ ، به‌ڵام ئه‌وه‌م‌ لاڕوونه‌ که‌ دۆڕاوی یه‌که‌م هه‌م وه‌کو سیاسه‌ت و هه‌م وه‌کو هێز ی چه‌کداری پارتی-یه‌ .   به‌ڕای من هه‌ر له‌ سه‌ره‌تای دروستبوونی هه‌رێمه‌وه‌ زۆربه‌ی زۆری ئه‌و سیاسه‌تانه‌ی که‌ له‌ لایه‌ن ئه‌وه‌وه‌ (هه‌رێـم) ‌ که‌ پارتی هه‌میشه‌ ده‌سه‌ڵاتی باڵا ‌بووه تیایدا ، له‌ به‌رژه‌وه‌ندی خه‌ڵکی کوردستان نه‌بووه‌ و هه‌ندێکیش له‌و سیاسه‌تانه‌ ته‌نانه‌ت له‌ قازانجی خوودی پارتی و سه‌رۆکی هه‌رێم و خێزانه‌که‌شی نه‌بوون‌ – دیاره‌ من مه‌به‌ستم قازانجی پاره‌ و پله‌ و پایه‌ نییه‌-   ده‌توانم لیستێکی درێژ بخه‌مه‌ به‌رده‌ستی خوێنه‌رانی ئه‌م وتاره‌ ، به‌ڵام هه‌ره‌ دیار و ئاشکراکانیان : په‌یوه‌ندی کۆنی پارتی به‌ ئێران و په‌نابردن بۆ سه‌دام له‌ ئابی ساڵی 1996 و په‌یوه‌ندی سه‌ر و ماڵی له‌گه‌ڵ حکومه‌ته‌ یه‌کبه‌دوایه‌که‌کانی تورکیاو کرد‌نه‌ قوربانی به‌ژه‌وندییه‌کانی کوردانی دانیشتوانی هه‌رێم و تورکیا و سوریا له‌ پێناو ی به‌رژه‌وه‌ندییه‌کانی خێزانی خۆیاندا، شه‌ڕ و جه‌نگ له‌گه‌ڵ په‌که‌که‌و هاوکاریکردنی له‌گه‌ڵ تورکیادا بۆ ئه‌م کاره ‌و هه‌بوونی سه‌ربازگه‌ و بنکه‌ و هێزی سه‌ربازی ڕژێمی توکیا له‌به‌رلوتیاندا و   لێدانی خه‌نده‌قی شه‌رمه‌زاری و ئابلوقه‌دانی کوردستانی ڕۆژاوا و فرۆشتنی نه‌وتی ڕه‌ش له‌ بازاڕی ڕه‌ش و هه‌ڵگیرسانی جه‌نگێکی میدیایی و قسه‌ و هێڕش دژ به‌ حکومه‌ته‌که‌ی مالیکی، که‌ بووه‌ هۆی ڕاگرتنی موچه‌ی کارمه‌ندان و مامۆستایان و سه‌رجه‌می فه‌رمانبه‌ران و کرێکاران که‌ له‌ به‌شه خزمه‌تگوزارییه‌ ‌ جیاجیاکاندا کارده‌که‌ن. هه‌روه‌ها گه‌مه‌ی دروستکردنی ده‌وڵه‌تی کوردی و پرسی ڕڕیفرۆنده‌م. دواتیری ژاراوایشی ده‌ست تێکه‌ڵکردن له‌گه‌ڵ تورکیا و قه‌ته‌ر ، له‌ هێنانی داعشی دڕنده‌ بۆ سه‌ر موسڵ و دواتر یش هاتنیان به‌ره‌و که‌رکوك و هه‌ولێر ، که‌له‌م پرۆسه‌یدا به‌ هه‌زاره‌ها که‌س له‌ ئێزیدییه‌کان و مه‌سیحییه‌کان و تیره‌ کورد و عه‌ره‌به‌کانی ئه‌و ناوچانه‌‌ ، تیاداچوون و به‌ سه‌ده‌ها هه‌زاری دیکه‌ش ته‌نها سه‌ری خۆیانیان بۆ ده‌رکرا. ئێستاش ده‌ست تێكه‌ڵکردن له‌گه‌ڵ ئه‌مه‌ریکا و وڵاتانی ڕۆژاو و کۆمپانییه‌ چه‌کفرۆشه‌کاندا، بۆ درێژه‌پێدانی ئه‌و جه‌نگه‌ به‌ گردکردنه‌وه‌ و یه‌ککه‌وتنی هه‌موو جیهادییه‌کانی دونیا و خولقادننی دژایه‌تی و کینه‌دۆزی نێوان کورد و عه‌رب و کورد وهه‌موو سونه‌ی دونیا، له‌ مه‌یدانیێکی خاپورکراوی ده‌ستی جه‌نگی زیاتر له‌ نیو سه‌ده‌، که‌ دیسانه‌وه‌ باجده‌ره‌کانی هه‌ر ده‌بێت خه‌ڵکانی ئاسایی و هه‌ژارانی کوردستان بن. ئه‌مانه‌ چه‌ند سیاسه‌تێکی نێو لیستێکی بێ کۆتایی سیاسه‌ته‌ تێشکاو و هه‌ڵوێسته‌ خراپه‌کانی پارتی و بارزانیین.

لای من هه‌موو ئه‌مانه‌ نوشست و نیسکۆن بۆ پارتی و سه‌رۆکی هه‌رێم و سیاسه‌ته‌کانی ، ‌ باوه‌ڕیش ناکه‌م ه‌یچ ئاوه‌زدارێک، له‌گه‌لیاندا بێته‌وه‌. ئا له‌م بارودۆخه‌شدا گه‌ر ئێمه‌ی کورد ئه‌م سیاسه‌تانه‌ له‌بیر بکه‌ین و سه‌رکردایه‌تی و سه‌رۆکێتی ئه‌وانمان، چی دیکه‌ پێقه‌بوڵ بێت، یا ئه‌وه‌تا ئێمه‌ گه‌لێکی مردوین یا هه‌رگیز ئێمه‌ توانای بیرکردنه‌وه‌ و ده‌رس وه‌رگرتنمان له‌ نیسکۆکان و سیاسه‌ته‌ هه‌ڵه‌کان و کارو ئه‌زموونی که‌سه‌ نادڵسۆزه‌کان، نییه ‌و پارتی له‌ دۆڕاوی سه‌رکییه‌وه‌ جارێکی دیکه‌ ده‌ژێنینه‌وه‌ و ده‌یکه‌ینه‌وه‌ به‌ شؤڕه‌سواری مێژوی سه‌رکه‌وتن و بردنه‌وه‌‌.

لێره‌دا پێویست ناکات که‌ باس له‌ ڕۆڵی حیزبی گۆڕان له‌ ڕوداوه‌کانی ئه‌م دوایه‌دا بکه‌م ، چونکه‌ ئه‌وان دۆڕاوی پله‌ی دووهه‌من و ئه‌و ڕاستییه‌یانه‌ی که‌ خه‌ڵکانی وه‌کو من ساڵه‌هایه‌کی دووروو ده‌ێژه له‌سه‌ریان ‌ وتومانه‌ و ده‌یڵێین. سه‌لمێندران، بۆ ئه‌مه‌ش مێژو له‌ ئاینده‌دا، ده‌بێت‌ مایه‌پوچی ئه‌وان باشتریش بسه‌لمێنێت.

چواره‌م: له‌م که‌ین و به‌ینه‌شدا، جارێکی دیکه‌ش ئه‌و ڕاستییه سه‌لمێنرایه‌وه‌ که‌ ڕاسته ‌ ڕۆڵی چه‌ک له‌ شه‌ڕدا گرنگه‌ ، به‌ڵام له‌وه‌ گرنگتر بیروباوه‌ڕه و خه‌ڵکانی شه‌ڕکه‌رن . گه‌ر ته‌ماشایه‌کی “جه‌نگاوه‌ره‌کانی پارتی” بکه‌ین به‌و هه‌موو چه‌کو که‌ره‌سه‌ی شه‌ڕه‌وه‌ که‌چی بۆ یه‌ك خوله‌ك خۆیان نه‌گرت. هاوکاتیش گه‌ر ته‌ماشای دووساڵ خۆڕاگرتنی جه‌نگاوه‌رانی ڕۆژاوا و په‌که‌که‌-ش بکه‌ین به‌ توانایه‌کی که‌م و چه‌کی کۆنه‌وه‌ له‌ته‌ك ئه‌و بارودۆخه‌ ئابورییه خراپه‌شی که‌ هه‌یانه‌ ، چۆن توانیویانه‌ له‌ به‌رامبه‌ر تورکیا و هێزی ئه‌سه‌د و گروپه‌ تیرۆریسته‌کانیشدا، ‌ به‌رگری له‌ دانیشتوانی ئه‌و سێ کانتۆنه‌ بکه‌ن . دیسان ئه‌وه‌ش سه‌لمێنرا، ‌ گه‌ر به‌ هۆی ئه‌وانه‌وه‌ نه‌بوایه‌ نه‌ك هه‌ر ڕێگای سه‌نجار ‌ نه‌ده‌کرایه‌وه‌ بۆ ڕزگارکردنی لێقه‌وماوانی ئێزیدی، به‌ڵکو هه‌ولێرو شارۆچکه‌ و گونده‌کانی ده‌وروبه‌ریشی ده‌که‌وتنه‌ باوه‌شی ڕه‌حمه‌تی داعشه‌وه‌.   ئه‌م ڕاستییه‌ی سه‌ره‌وه‌ ده‌مانخاته‌ به‌رده‌م پرسیارگه‌لێکی وه‌کو : ئه‌گه‌ر براوه‌ هه‌بێت له‌م ڕوداوانه‌ی ئه‌م دوایه‌دا ، ئه‌و براوه‌یه‌ ‌ کێیه‌؟ بۆچی یه‌کینه‌کانی ڕۆژاوا به‌و هه‌موو کونانه‌ی که‌تیایاندا‌یه‌ و هه‌ر به‌و چه‌که‌ ئاسایانه‌ی که‌ هه‌یانه‌ ده‌توانن داعش بشکێنن و پێشره‌وی له‌ هیڕشکردنیاندا بکه‌ن، ، به‌ڵام دابه‌سته‌کانی هه‌رێم ناتوانن به‌ چه‌کی باشتر و به‌ ئیمتیازێکی زۆریشه‌وه‌ بیکه‌ن؟ ئه‌ی بۆچی ده‌بێت کوردانی ڕۆژاوا : هه‌م دانیشتوان و هه‌م چه‌کداران بۆ کوردانی باشور و خاکه‌که‌یان دڵسۆزتر و به‌ په‌رۆشتر بن تاکو خودی کوردانی باشور و هێزه‌کانیان و له‌ سه‌روی هه‌مووشیانه‌وه‌ سه‌رۆکی هه‌رێم و که‌سی دووهه‌م که‌ ئێستا نه‌وشیراوان موسته‌فایه‌؟ دواپرسیار له‌ کاتێکدا که‌ چه‌کداره‌کانی پارتی بۆ یه‌ك خوله‌ك نه‌توانن یا نه‌یانه‌وێت به‌رگری خاك و هاونیشتمانیانیان بکه‌ن، هه‌روه‌ها که‌ “گۆڕانی” خه‌واڵ و پاشکۆ و ‌گوێ له‌مشتی پارتی و بارزانی و پرژوبڵاوی هێزه‌کان و سیاسییه‌کانی ناو یه‌کێتی ، وه‌ڵامێك نه‌بێت بۆ کێشه‌کانی ئه‌مڕؤ و دوێنی و داهاتوش ، ئه‌ی ده‌بێت چی بکرێت؟؟!!

ئه‌مانه‌ کۆمه‌ڵه‌ پرسیارێکن که‌ هه‌وڵده‌ده‌م به‌ گوێره‌ی تێگه‌یشتنی خۆم له‌ بارودۆخه‌که‌، وه‌ڵامی هه‌ندێکیان له‌ خاڵی چواره‌م-دا بده‌مه‌وه‌ و هه‌ندێکیشیان وه‌ڵامه‌کانیان لای هه‌مووان ڕوون و ئاشکرایه‌.

حه‌قیقه‌تی چواره‌م: گه‌ر براوه‌ هه‌بێت له‌م جه‌نگه‌دا به‌ دڵنیاییه‌وه‌ ده‌ڵێم، یه‌کینه‌کانی ڕۆژاوا و هێزی په‌که‌که‌-یه‌. ئه‌م ڕوداوانه‌ی ئه‌م دوایه‌ش ئه‌ڵقه‌یه‌کی دیکه‌ی خسته‌ سه‌ر زنجیری خه‌باتی ئه‌و هێزانه‌ له‌ به‌رگریکردن و دڵسۆزی و پشتبه‌ستن به‌خۆو لێبڕان و سه‌لماندنی ڕاستگۆیی له‌گه‌ڵ خۆیان و ئه‌و خه‌ڵکانه‌شی که‌ بڕوایان پێبه‌خشیون.   گه‌رچی ڕۆژگارێکی سه‌خته‌و کاره‌ساتێکی یه‌کجار گه‌وره‌ قه‌وماوه‌، له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌شدا به‌ناچار ی و بێ پلان بۆ بارودۆخه‌که‌و له‌ ده‌ره‌وی ئاره‌زو و ویستی ئه‌وان له‌ ڕودانی کاره‌ساته‌که‌ ، ئه‌مان براوه‌ی یه‌که‌می ئه‌م ڕووداو و بارودۆخه‌ن، هه‌ر : له‌ به‌هێزکردنی پێگه‌یان له‌ناو کوردانی باشووردا، پتربوونی ڕاده‌ی خۆشه‌ویستی و میهره‌بانی خه‌ڵک بۆیان، وانه‌وه‌رگرتن و لێوه‌فێربوون له‌ لایه‌ن کوردانی باشوره‌وه‌، ئه‌م ڕووداوه‌ بووه‌ هۆی ته‌ته‌ڵه‌وبێژێکی سیاسه‌ت و هه‌ڵوێستی ئه‌مه‌ریکاو وڵاتانی ڕۆژاوا له‌ به‌رامبه‌ر یه‌کینه‌کانی ڕۆژاوا و په‌که‌که‌دا ‌، ده‌رکه‌وتنی گه‌وره‌یی و میهره‌بانی و لێبورده‌یی ئه‌وان له‌ هێزه‌ کوردییه‌کانی هه‌رێم پاش ئه‌و هه‌موو کوشتن و بڕینه‌ی که‌ لێیان کردون و ئه‌م هه‌ڵوێسته‌ ناشیرینانه‌ی که‌ تا ئیستاش ئه‌م هێزانه‌ ‌ به‌رامبه‌ریان، هه‌یانه‌ ، ناسینی کوردستانی باشور، به‌ کرده‌وه‌، وه‌کو خاك و نیشتمانی خۆیان ، دانی ده‌رسێێک به‌ هێزه‌ کوردییه‌کانی هه‌رێم به‌تایبه‌تی هێزه‌کانی پارتی ، که‌ هه‌رگیزا و هه‌رگیز نه‌توانن سه‌ر له‌ ئاستیانا هه‌ڵبڕن ، مه‌گه‌ر به‌یارمه‌تی تورکیاو داعشه‌کانی ناوچه‌که‌و فڕۆکه‌ جه‌نگییه‌کانی ئه‌مه‌ریکا و وڵاتانی ڕؤژاوا……تا ده‌گاته‌ ئه‌وه‌ی که‌ ئه‌مان سه‌لماندیان باشترین و ئازاترین و دڵسۆزترین لایه‌نێکن که‌ نه‌ك هه‌ر ئێزیدییه‌کان، به‌ڵکو هه‌موو کوردانی باشور، بڕوایان بکه‌نه‌سه‌ر و پشتیان پێببه‌ستن. هه‌ر له‌به‌ر ئه‌مه‌ش ئێزیدییه‌کان ئاماده‌بوون که‌ هێزێكی 1000 که‌سی له‌ پیر و گه‌نجان پێکه‌وه‌نێن و یه‌کینه‌کانی شه‌نگال له‌شانی یه‌کینه‌کانی ڕۆژاواوه‌ دروست بکه‌ن و دژی داعش بجه‌نگن.  ئه‌مه‌ش په‌یامێکه‌ بۆ سه‌رجه‌می میلیشیاکانی هه‌رێم ، به‌کرێگیراوه‌کانی حیزب و حکومه‌ت و خێڵ و خێزان ، ته‌نها بۆ ڕۆژانی ئاشتی یاخود بۆ سه‌رکوتکردنی ناڕه‌زایانی شه‌قام، ئازان، به‌تایبه‌تی هێزه‌کانی پارتی ، که‌ هه‌رگیز ئێزیدییه‌کان و خێڵه‌ کوردی و عه‌ره‌به‌کانی ده‌ڤه‌ری موسڵ، ناتوانن جارێکی دیکه‌ پشت به‌وان ببه‌ستن ، ده‌بێت بڕوای ته‌واو به‌ خۆیان و به‌و که‌سانه‌ی که‌ له‌‌ ڕۆژانی ته‌نگانه‌دا، لێبراوانه‌ فریایان که‌وتن و سه‌ر و ماڵیان پاراستن، بکه‌ن.

ئه‌وه‌ی که‌ ماوه‌ته‌وه‌ له‌وێدا ( له‌ شه‌نگال) بکرێت، که‌ به‌هیوام به‌زووترین کات بکرێت ، دروستکردنی ” ماڵی گه‌ل” ، دروستکردنی گروپی خۆجێی هه‌مه‌ جۆره‌ بۆ کێشه‌و پرسی هه‌مه‌ جۆره‌یه‌‌، تاکو کار له‌سه‌ر سه‌رجه‌می کێشه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی و ئابوری و سیاسییه‌کان و پرسه‌کانی دیکه‌ بکات ، دواتریش به‌ڕاگه‌یاندنی خۆبه‌ڕێوه‌بردنی گه‌لی وه‌کو ئه‌وانه‌ی که‌ له‌ ڕۆژاوادا هه‌نه‌.

من ته‌واوی بڕوام به‌وه‌ هه‌یه‌ که‌ ده‌بێت له‌ داهاتوویه‌کی زۆر نزیکدا پاش سازدانی زه‌مینه‌ زه‌روورییه‌کان ده‌بێت سسته‌می خۆبه‌ڕێوه‌به‌ری گه‌لیانه‌، یاخود گه‌ل ، ڕابگه‌یه‌نرێت و ده‌ڤه‌ری شه‌نگال ئۆتۆنۆمی خۆی هه‌بێت و کاری ته‌واوی له‌سه‌ر بکرێت و هه‌موو لایه‌ن و کۆمه‌ڵێکیش کۆمه‌کیان پێبکه‌ن و یارمه‌تییان بده‌ن . ئه‌مه‌ش ته‌نها و ته‌نها ڕێگایه‌كه‌ ، ڕێگایه‌یه‌كی نوێیه‌ ، که‌ له‌ میلیشیای خێڵ و خێزان و حیزب و ئیداره‌ی گه‌نده‌ڵ و ترس و سه‌رکێشی هێزه‌کانی عێرا ق وڵاتانی دراوسێ و ڕێکخراوه‌ تیرۆریسته‌کان ،خه‌ڵکانی ئه‌و ده‌ڤه‌ره‌، ڕزگاریان ببێت و هاوکاتیش ‌ وانه‌یه‌کی گه‌وره‌و گرنگ به‌ هه‌موو باشور بدات ، که‌ ئیدی حکومه‌تێک یاخود ئه‌زمونێکی فاشلی 22 ساڵه چی دی ئیشناکات، بۆیه‌ ئه‌وه‌ی شه‌نگال ده‌کرێت بکرێته‌ ‌ نموونه‌یه‌ك‌ که‌ شوێنه‌کانی دیکه‌ی هه‌رێم چاویان لێبکه‌ن. ئه‌مه‌ ته‌نها ڕێگایه‌که‌ که‌ کۆتایی به‌ گه‌نده‌ڵی و نابڕوایی و پاشکۆبوون به‌حیزبه‌کان ده‌هێنێت و به‌رهه‌مهێنه‌ری بڕوابوون به‌خۆو ته‌بایی و برایه‌تی و خوشکایه‌تی و ڕه‌تکردنه‌وه‌ی هه‌موو چه‌شنه‌ ده‌سه‌ڵاتێک له‌سه‌روی خودی خه‌ڵکییه‌وه‌، ده‌سته‌به‌ر ده‌کات‌.

هه‌ڵوێست

هه‌ڵوێست

سه‌لام عارف

١٨ی ئۆگوستی ٢٠١٤

ئه‌رکی گرنگ و سه‌ره‌کی ئازادیخوازانی ئاشتیخوازه‌، هه‌ڵوێستی خۆیان یه‌کلابکه‌نه‌وه‌ ده‌رباره‌ی جه‌نگ له‌ وڵاتی فه‌له‌ستین (حه‌ماس -ئیسرائیل) هه‌روه‌ها جه‌نگ له‌ وڵاتی کوردستان (ده‌سه‌ڵاتی ناسیۆنالیست – داعش)، ئه‌رکی مێژوویی ئازادیخوازانی ئاشتیخوازی شۆڕشخوازه‌، له‌به‌ره‌ی جه‌ماوه‌ری مه‌ینه‌تبه‌شدا خۆیان بسه‌لمێنن، دژی جه‌نگ بن له‌به‌رچی؟

به‌ر له‌ هه‌موو شتێك جه‌نگ ده‌ستکرده‌یه‌کی سته‌مدارانه‌ و ئامانجی سه‌ره‌کیشی، میلیتاریزمه‌کردنی ژیانی گشتی کۆمه‌ڵایه‌تییه‌، له‌ بۆ گۆڕینی ئاڕاسته‌ی خه‌باتی ڕاسته‌قینه‌ی کۆمه‌ڵایه‌تییه‌ لەپێناوی (نان- کار- ئازادی ته‌واو…تد) میلیتاریزمه‌کردن، ئه‌و داواکارییه‌ کۆمه‌ڵایه‌تیانه‌، له‌بیر جه‌ماوه‌ر ده‌باته‌وه‌ ، یان هه‌رهیچ نه‌بێت ده‌یانشێوێت و تا ئه‌و ڕاده‌یه‌، وا له‌ جه‌ماوه‌ر ده‌کات که‌ داواکردنیان به‌ پێویستی سه‌ره‌کی ژیانی ڕۆژانه‌ نه‌زانێت، ئه‌قڵی ببێته‌ ئه‌قڵیه‌تی ماقوڵی میلتاری، ئه‌م جاره‌ش مه‌ترسی میلیتاریزمه‌کردنی ژیانی گشتی له‌ ئێراق، به‌تایبه‌تی کوردوستان، که‌متر نییه‌ له‌ مه‌ترسی جه‌نگه‌کانی پێشوو، جه‌نگ به‌ هه‌رچی ناوێکه‌وه‌ بێت، بۆ هه‌رچ مه‌به‌ستێك بێت، له‌ وێرانکاری و له‌ناوبردنی وزه‌ی مرۆڤ زیاتر هیچێکی دی نییه‌، ئه‌وه‌ی له‌ چه‌ند خوله‌کێدا کاولده‌کرێت و له‌ناوده‌برێت، به‌ ده‌یان ساڵ، بگره‌ زیاتریش قه‌ره‌بوو ناکرێته‌وه‌ (ئیما گۆلدمان) واته‌نی ” میلیتاریزم به‌ره‌و مه‌رگه‌ساتێکی هاوبه‌شمان ده‌بات”، ئه‌و وتنه‌ی (گۆلدمان) به‌و مانایه‌ دێت، که‌ هه‌موو به‌ها بێبه‌هاکانی میلیتاری ده‌خرێنه‌ سه‌رەوه‌ی هه‌موو به‌ها پیرۆزه‌کانی مرۆڤایه‌تیه‌وه‌.

که‌م که‌س هه‌یه‌ ئه‌وه‌ نه‌زانێت، که‌ داواکارییه‌ ئابووریی و کۆمه‌ڵایه‌تی و سیاسی، ئه‌و بزوتنه‌وه‌ جه‌ماوه‌رییه‌، که‌ ناوچه‌که‌ی گرته‌وه‌، سه‌رمایه‌دارانی دونیای هه‌راسانکرد، سه‌رمایه‌داران، که‌م و زۆر، ڕاسته‌وخۆ، یان ناڕاسته‌وخۆ له‌ ڕێگه‌ی چڵیته‌کان و هه‌جه‌ر و گوجه‌ره‌کانییه‌وه‌، به‌تایبه‌تی ئه‌وانه‌ی ده‌وری به‌رد، به‌ مه‌به‌ستی پوچه‌ڵکردنه‌وه‌ی داواکارییه‌کان ده‌ستیان وه‌ردایه‌ ناو ڕوداوه‌کانه‌وه‌، واته‌ ده‌ستیان وه‌ردایه‌ (ڕاپه‌ڕینی عه‌ره‌بزمانه‌)وه ‌و کردیانه‌ (به‌هاری ده‌وڵه‌ت)ه‌کان، له‌مه‌ڕ خۆشمان فولکه‌کان کرانه‌ فولکه‌کانی (أللة أکبر) و دانانی سندوقه‌کانی هه‌ڵبژاردنه‌کانی ئیمتیازه‌کان، به‌ کوردی و به‌کورتی ناڕه‌زاییه‌کان و یاخیبونه‌کان، خه‌فه‌کران و کرانه‌ بوژاندنه‌وه‌ی گیانی کۆنخوازی و نه‌ته‌وه‌چێتی سیاسی حیزبی، گه‌ره‌کمان بێت، یان نه‌ء بنه‌مای جه‌نگی هه‌مه‌چیزه‌یی خۆشکراو پته‌وکرا، بێگومان له‌ژێر چاودێری سه‌رمایه‌دارانی دونیا، که‌شی جه‌نگ کرایه‌ ئامرازی کاریگه‌ری هه‌ڵبه‌ز و دابه‌زپێکردنی نرخی دۆلار و سامانه‌ سروشتیه‌کان به‌ تایبه‌تی نه‌وت، هه‌روه‌ها کرایه‌:-

١- دروستکردن و بوژانه‌وه و به‌هێزترکردنی ڕێکخراوه‌ تیرۆریسته‌کان (حه‌ماس) له‌ فه‌له‌ستین، (داعش) له‌ کوردستان

٢- تاقیکردنه‌وه‌ی چه‌که‌ نوێکان و به‌هێزکردنی قاچاخچێتی چه‌ک و ته‌قه‌مه‌نی

٣- تێپه‌ڕکردنی سیاسه‌تی یارمه‌تیدانی جه‌ماوه‌ر به‌ خوارده‌مه‌نی و چه‌ك، ئه‌و سیاسه‌ته‌ درۆ و ساخته‌چێتیه‌کی سه‌رمایه‌دارانه‌، وه‌ك هه‌موو درۆکانی دی، سه‌رمایه‌داران هیچ ناگه‌یه‌ننه‌ لای جه‌ماوه‌ر، پێش ئه‌وه‌ی نه‌کرابێت به‌ قودره‌تی فیلته‌ری ده‌سه‌ڵاته‌کاندا ، مه‌ترسی ئه‌و ڕێکخراوه‌ تیرۆرکارانه‌ به‌ پشتیوانی هێزه‌ سه‌رمایه‌داره‌ نهێنییه‌کان، هیچی که‌متر نییه‌، له‌ مه‌ترسی نازیه‌کانی سه‌ره‌تاکانی سه‌ده‌ی بیست له‌ ئه‌وروپا (هیتلر) له‌ ئه‌لمانیا (موسولونی) له‌ ئیتالیا، (فرانکۆ) له‌ ئیسپانیا .

که‌وات :

– نه‌فره‌ت له‌ جه‌نگ و تیرۆر

– بژی ژیان

– بمرێ مردن

– بژی خه‌باتی پشتبه‌خۆبه‌ستنی جه‌ماوه‌ری له‌ خواره‌وه‌ بۆ سه‌ره‌وه‌ ڕا، له‌ پێناوی ئازادی و ئاشتی

بێنە پێشچاو

 

 

خه‌می نان و خه‌ونی ئازادی * http://hejeen.wordpress.com

پێشکەش بەو ژن و پیاوە مەسیحی و شیعە و ئێزیدییانەی کە لەم ساتەدا لەژێر شمشێری (داعش)دا ، بۆ زیندوومانەوە و ئازادی لەتەك ترسی مەرگ دەست و پەنجە نەرمدەکەن

پێشکەش بەو ئاوارە مەسیحی و عەرەب و ئێزیدییانەی کە لەپێناو ژیان و گەڕانەوە بۆ سەرزەمینی یاداوەرییەکانیان، لەتەك نەژادپەستی [ڕەیسیزمی] باند و دەستەکانی دەسەڵاتی بۆرجوازی کورد دەست و پەنجە نەرمدەکەن ..

پێشکەش بە هەموو مرۆڤێکی ئازادیخواز، کە خەونەکانی ئەم گۆرانییەی لەسەردایە و بەو هیوایەوە درێژە بە ژیانی کۆیلەتی دەدات

View original post

بەرگرتن بە ئاراستە و ڕەوتە ڕاسیستەکان ئەرکی هەموو سۆشیالیستخواز و ئازادیخوازێکە

بەرگرتن بە ئاراستە و ڕەوتە ڕاسیستەکان ئەرکی هەموو سۆشیالیستخواز و ئازادیخوازێکە

ئەوەی کە جەنگ و پێکدادانە لەشکرییەکان دەرمانی نەمریین بۆ سەروەرمانەوەی دەوڵەت و حکومەت، گومانهەڵنەگرە و ئەزموونەکانی مێژووی کۆمەڵە مرۆییەکان لە گۆشەکانی جیهاندا ئەوەیان سەلماندووە و لەوەش واوەتر و بەسوودتر بۆ سەروەران و پاراستنی سیستەمی چینایەتی، ئەوەیە هەردەم پاشکاراییەکانی جەنگ کە سەرهەڵدان و پەرەسەندنی ئاراستە و ڕەوت و بزووتنەوە کۆنەپەرست و نەژادپەرست و شۆڤێنیست و فاشیستەکان بوون. هەروەك لەم ساتەدا لە هەرێمی کوردستان دەبینین لە ئەنجامی سیناریۆسازی و هاندانی پەنانەکی دەسەڵاتداران و دەستەبژێرە پاشڕەوەکانیان بۆ هەڵمەتەکانی واژۆکۆکردنەوە و سووکایەتیپێکردن و هەراسانکردنی ئاوارە عەرەبزمانەکان، ناڕەزایەتی ناهوشیارانەی کەسانی فریودراو و خۆشباوەڕ بە ڕزگاری و سەربەخۆیی و بەختەروەری لە سایەی ئایدۆیلۆجیای ناسیونالیستی و بەرهەمەکانیدا [ ڕەیسیزم، شۆڤێنیزم و فاشیزم و..تد] دەکەنە ئامرازی دروستکردنی ڕکوکینە لەنێوان دانیشتوانی هەرێم و ئاوارە عەرەبزمانەکان، هەروەك لە بیست ساڵی ڕابوردوودا ئاوارەکانی کەرکووك و کوردستانی بەشی تورکیە “باکوور” و ئاوارەکانی کوردستانی بەشی ئێران “خۆرهەڵات” و لە دوو ساڵی ڕابوردووشدا ئاوارەکانی کوردستانی بەشی سوریە خۆراوا” و کرێکارانی کۆچەری هاوردە لە سریلانکا و بەنگلادیش و وڵاتانی ئەفریکاییەوە دەکرانە هۆکاری بێکاری و نەبوونی و بەرزبوونەوەی کرێخانوو و تەنانەت پشێوییە کۆمەڵایەتییەکان، ئەم ڕۆژ بە هەمان ئامانج و بە هاندانی هەمان دەستە شاوارەکانی پشت سیستەمی ڕامیاریی کۆنەپەرستی و ترس لە کەسانی دیکە و برەودان بە نەتەوەپەرستی و ڕەوتەکانی، بۆ لادانی سەرنج و گۆڕینی هەڵوێستی کەسانی ژێردەست و بێدەسەڵات و بێکار و بێدەرەتان ناڕازی هەرێمی کوردستان بەرانبەر ڕامیاران و دەسەڵاتداران و مشەخۆران، دەستبژێرەکان و میدیا و ڕێکخستنەکانی پارتەکان بەناوی جۆراوجۆرەوە کەوتوونەتە هەڵخڕاندنی خەڵکی ناڕازی ناهوشیار بەرامبەر ئاوارە عەرەبزمانەکان و بەم هۆیەوە دەیانەوێت سەرنجی خەڵکی ناڕازی لە سەر ئاشکرابوونی سیناریۆکان و سازشکارییەکان و سەرچاوەی بنەڕەتیی گرفتەکان و نەهامەتییەکانی خەڵکی کوردستان.

هەروەها پێویستە ئەوەش بڵێین و ددان بەو ڕاستییە تاڵەدا بنێین، کە کەمتەرخەمی و بەهەندوەرنەگرتنی مەترسییەکانی پەرەسەندن و گۆڕانی ئاراستەی ناسیونالیستی بەرەو بزووتنەوەی نەژداپەرستی و شۆڤێنیستی و فاشیستی، لەلایەن کەسانی سۆشیالیستخواز و ئازادیخوازەوە یەکێك بووە لە هۆکارەکانی پەرەسەندنی لە دوو دەهەی ڕابوردوودا و خۆدەرخستنی کتوپڕیی ئەو ڕەوتە دژە-مرۆییانە لەم ساتەدا وەك بەرەنجامی جەنگ و هێرشەکانی داعش و ئەگەر ئێستاش بە هەمان کەمتەرخەمی و چاونووقاندن و گرنگیپێنەدانەوە هەڵوێستوەربگرن، ئەوا بەدڵنیاییەوە لە ئایندەدا و لەوانەشە لە کورتماوەدا پەرەسەندنی ئەو ڕەوتانە بببێتە هەڵگیرسێنەری جەنگێکی کۆمەڵایەتی ژێردەستان دژی ژێردەستان و ڕووداوەکانی سەردەمی سەرهەڵدانی نازیزم لە ئاڵمانیا و فاشیزم لە ئیتالیا یا لایەنی کەم تاوانی ڕەوتە نیئۆنازییەکان لە ئێستای ئەوروپا و ئەمەریکادا، چەندبارە ببنەوە و وێنای کۆمەڵی کوردستان لە کەسانی ستەمدیدە و سەرکوتکراوەوە بگۆڕێت بە کەسانی نازی و شۆڤێنیست و فاشیست و وەك ئاڵمانزمانەکان بەدرێژایی مێژوو ئەو تاوانانە بە کۆڵیاندا بدرێن و ببێتە شوناسی هەمیشەییان و گرێ و نەخۆشی دەروونی هاوەڵدوانەی وێنا سەپێنراوەکان بەسەریاندا.

لەسەر ئەو بنەمایانە و لەبەر دوو هۆی گرنگ؛ بەرگرتن بەو تراجیدیایانەی کە لە هەزارەی دووەم و سەدەی ڕابوردوودا ڕەوتە نەژداپەرست و شۆڤێنیست و فاشیتەکان ئافەرێنەریان بوون، کە تا کۆمەڵی چینایەتی هەبێت و بمێنێت ئەستەمە برینی تاوانەکانیان سارێژببن، هەروەها گێڕانەوەی تاکەکانی کۆمەڵی کوردستان لەوەی کە لە ناهوشیاریی و فریوخوادوویەوە شوناسێکی دڕندانە بۆ خۆیان چێبکەن و ببێتە مۆرێکی دژەمرۆیی بەنێوچەوانی هەموو کوردزمانێکەوە و گرێ و هەستی تاوانباریی نەوە لە دوای نەوەی کوردان.

لەبەرئەوە ئێمە کەسانێك کە پاگەندەی سۆشیالیستخوازیی و ئازادیخوازیی دەکەین، بەدەر لە جیاوازیمان لە شێواز و وێنا و ئارەزوومان بۆ کۆمەڵگەی سۆشیالیستی و ئازاد، پێویستە هەموومان پێکەوە هەر کەس و گروپ و لایەنێك لە شوێنی خۆیەوە دەربەستانە و هەڵوێست ڕۆشنانە لەپێناو ڕەواندنەوەی خۆشباوەڕیی خەڵکی کوردستان بە ڕەوتە نەژادپەرست و فاشیستەکان بەتایبەت لاوانی کەم ئەزموون و بێدەرەتان و بێکار و ئاسۆلێڵ، تێبکۆشین و لە مەیدانی خەباتی جەماوەریی و کۆمەڵایەتییدا بکەوینە خۆ و هەموو سەنگەرێکی ناتوندوتیژ و خەباتکارانە هەر لە دیالۆگی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکانەوە بگرە تا شانۆیی و کۆڕ و کۆمەڵی گەڕەك و سەر شەقامەکان، رێکخستنی ڕێپێوانی ئارام و هەڵخرێنەرانەی هاوپشتی و هاودەردی بۆ ئاوارەکانی جەنگ چ عەرەبزمانەکان و چ یەزیدی ئایینەکان و چ ئاوارەکانی کوردستانی بەشی سوریە و تورکیە و ئێران و کرێکارانی کۆچەری بەنگلادیشی و سریلانکی و هەر مرۆڤێکی دیکە کە خوازیارە لە هەرێمی کوردستاندا بژی و ببێتە بەشێك لە پەیوەندییە کۆمەڵایەتییەکانی ئەم هەرێمە.

شتێك کە بە لەبەرچاوگرتنی ئەزموونەکانی دوو دەهەی ڕابوردوو نابێت ببێتە هۆی کات بەفێڕۆدان و مشتومڕی ناپێوستی ڕامیاریی و بەگبەگێنەی گروپە ڕامیارییەکان لەسەر ڕابەرایەتی بەرەی جەماوەریی دژی هەڵمەتەکانی “وەدەرنانی ئاوارە عەرەبزمانەکان”، ئەویش چۆنیەتی پێکهێنانی بەرەی هاوبەشە لەو پێناوەدا. ئەگەر ئێمە بە سوودوەرگرتن لە ئەزموونی هاوڕێ و هاوخەباتکارەکانمان لە ئەمەریکا و ئەوروپا و ئوسترالیا دەستبەکارببین، ئەوا هیچ پێویستمان بە بەیاننامەی هاوبەش و کۆبوونەوەی ڕێکخراوەیی و ڕیزکردنی ناوی گروپ و کەسایەتییەکان نییە، ئەوەی کە دەکرێت و گونجاوە، هاودەنگی و تێکۆشانی هەمەلایەنەیە لە هەر سەنگەر و بە هەر شێواز و بەو جۆرەی کە هەر کەس و لایەك بە دروستی دەزانێت، کەسانێك کە پێشکەشکردنی شانۆیی گەڕۆك، کەسانێك کە ڕێپێوان و خۆنیشاندان، کەسانێك کە کۆڕ و سەکۆی جەماوەریی گەڕەك و مەیدانەکان، کەسانێك کە پاگەندەی هاوپشتی نێو تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان، کەسانێك کە کۆکردنەوەی واژۆی هاوپشتی و …تد بە کارا و دروستدەزانن، با هەر کەسە و دەستە و لایەنێك لە شوێن و لەلای خۆیەوە دەستبەکاربێت و بەو جۆرە بەرەیەکی کۆمەڵایەتیی و جەماوەریی لە هاوپشتیکردن و ئاشتەوایی کۆمەڵایەتییدا کۆمانبکاتەوە و ئەوە بەلامانەوە گرنگنەبێت، ئەوە بێت، کە ئەوە کێیە و سەر بە چ گروپ و لایەنێکە!

لەم ساتەدا تەنیا کار و چالاکییەکی گرنگ کە دەوتانین پێکەوە یا جیا جیا ئەنجامیبدەین، ئەوەیە گرنگیی بە هەڵخڕاندنی تێکۆشانی جەماوەریی و بزووتنەوەی کۆمەڵایەتیی بدەین و ئامانجمان بەرگرتن بێت بە سەرهەڵدانی ئاراستە و ڕەوت و بزووتنەوە و بیرۆکە کۆنەپەرست و نەژادپەرست و شۆڤێنیست و فاشیستەکان، ئەگەرنا هەر ئاوا مێژوو تاکە بێدەنگەکانی سەردەمی ڕژێمی هیتلەر و موسۆلینی و ستالین و پینۆشێت و سەدام بە هاوبەشی تاوانەکان هەژماردەکات، لە داهاتووشدا ئێمە زیندووانی ئەم سەردەمە، بەتایبەت کەسانێك کە پاگەندەی سۆشیالیستخوازیی و ئازادیخوازیی دەکەین، مۆڕی بێدەنگەکردن لە تاوانەکان بەنێوچاوانمانەوە دەنرێت و دەبێتە گرێ و هەست بە تاوانکردن لە دەروونی نەوەکانماندا و لە بەرامبەر مێژوودا پاساو و بەڵگەیەكمان بۆ بێدەنگی نابێت!

دەبا هەنگاوی یەکەممان لەم تێکۆشانە جەماوەریی و هەمەلایەنەدا، کۆکردنەوەی کۆمەك بێت بۆ ئاوارە عەرەبزمان و یەزیدی ئایینەکان و جێکردنەوەی خێزانە ئاوارەکان و سەردانیکردنیان و بردنی دیاری و کۆمەك بۆیان و ڕێکخستنی سەیران گشتی و بەشکردنی خۆشی و ناخۆشییەکانمان بێت لەتەكیان و پێکهێنانی کۆڕ و کۆمەڵی جەماوەریی بێت لەسەر بنەمای هاودەردی و هاوئامانجی و هاوداخوازیی و پێکەوەژیانی هەمووانی.

نا بۆ ڕەیسیزم و دەمارگیریی

بەڵێ بۆ پێکەوە ژیان و مافی ژیان بۆ هەمووان

سەکۆی ئەنارکیستانی کوردستان

٢ی ئۆگوستی ٢٠١٤

سەبارەت بە قەیرانە ئابوورییەکان، پەرتووکە پیرۆزکراوەکان چیمان پێدەڵێن؟

سەبارەت بە قەیرانە ئابوورییەکان، پەرتووکە پیرۆزکراوەکان چیمان پێدەڵێن؟

                                                                                                                 زاهیر باهیر- لەندەن

٠٢/٠٨/٢٠١٤

وابەستەیی ئێمە بە وتەو بڕگەی نوسراو و کتێبە پیرۆزکراوەکان، مێشکداخراوی ودەستەپاچەیی ئێمە لە بەرامبەر تاقیکردنەوە و ڕووداوەکان، پشتبەستن و پاشکۆبوونی ئێمە بە سەرکردە و ڕابەران، بەبیریار و تیورزانان، گیرۆدەییمان بە ئایدۆلۆجی و ئایدۆلۆجیستەکان… هەموو ئەمانە وامان لێدەکات کە خوێندنەوەیەکی کەتواریمان بۆ ڕووداوەکان نەبێت.

باشترین نموونە قەیرانە ئابوورییەکانە کە بە بەردەوامی و بەخێرایی یەخەمان دەگرن. تا ئێستا ئەوەی دەیزانین و پێمانڕاگەیەنراوە سەبارەت بەم زنجیرە قەیرانانە ، دوو شتە: یەکەمیان : قەیرانەکان قەیرانی چینی بورجوازییە، قەیرانی کاپیتاڵیزم و سەرمایەدارییە. دووهەمیش: هەتا کاپیتاڵیزم بەهێزتر بێت و مەوجی زیاتر بداتەوە، ماوەی نێوانی قەیرانەکان ( قەیرانی ئابووری) کورتتر دەبنەوە و کاپیتاڵیزم لاوازتر دەبێت و شۆڕشیش نزیکتر دەبێتەوە. لەسەر بنچینەی ئەم دوو خاڵەش تیوری ” سەرمایەداری گۆڕهەڵکەنی خۆیەتی” دروستبووە، یا ڕاستتر لای ئێمە ئەو چارەنووسە زیاتر چەسپاوە.

گەر هەر زۆر بەکورتی مانای ئەو دەستەواژەیە لێکبدەمەوە، دەڵێم ، کەواتە با لێگەڕێین با سەرمایەداری زیاتر مەوج بداتەوە، با زیاتر بمانڕەتێنێت و بمانچەوسێنێتەوە، با زیاتر زکی خۆی تێرکات و یە‌‌‌ق بداتەوە….ئاخر بێ خەباتی خەڵکی و بەرەنگارییبوونەوەی و جەنگکردن دژی خۆی و سیستەمەکەی ، واتە ڕەتکردنەوەی ڕۆڵی تێکۆشانی خەڵکی ، گەر ئەمە خزمەتێکی گەورە بە کاپیتاڵیزم و سیستەمەکەی نەکات ، دەبێت چی دیکە بێت؟!!

گەر تا ئێستاش باوەڕمان بەوە بێت کە بەشەرییەت بە چوار قۆناغی مێژوییدا “کۆمەڵی کومونەی سەرەتایی، کۆیلایەتی، دەرەبەگایەتی، سەرمایەداری” تێپەڕیوە و دەبێت چاوەڕوان بکەین کە ئەم قۆناغەش تەکامولی تەواوی خۆی بکات ئیدی کاتی کۆمەڵی سوشیالیست/ئەنارکییەت دێت، گەر ئەمەش دیسانەوە خزمەتێکی گەورەی دیکەی سەرمایەداری و سیستەمەکەی نەبێت، لە دۆزینەوەی بیانوی وەکو ” گەشەسەندنی ناسەرمایەدای” و ” قۆناغی دیمۆکراتی گەلی” و ” قۆناغی دیمۆکراتی نیشتمانی” و “قۆناغی تەواوکردنی شۆڕشی بورجوازی ” و چەند قۆناغ و ناو و ناوەرۆکی دیکەی لەم توڕەهاتانە، کە تەنها بۆ سستکردن و لێدانی بزوتنەوەی کرێکاران و خەڵکانی ژێردەستە و چەوساوە نەبێت، ئەی دەبێت چی دیکە بێت؟!!

با واز لە بڕگەی ناو پەرتووکەکان و گێرانەوەی قسەی بیریاران و تیورزانان و سەرکردە و ڕابەران بهێنین، تەنها ساتێکی کەم وەکو کەسێکی ناسیاسی ، نەخوێنەوار، یاخود خوێندەوار و خوێنەری کتێبەکان، بەڵام بە مێشکێکی فراوانەوە، بیربکەینەوە و بزانیین حەقیقەت و ڕووداوە کەتوارییەکان ، چییان نیشانداوین و چییان فێرکردوین .

من لێرەدا ناڵێم بیریاران یا دانەرانی ئەو سێ خاڵەی سەرەوە هەڵەن یا هەڵە بوون، چونکە من وەکو کوڕانی سەردەمی خۆیان دەیانبینم و دیسانەوەش ئەو دەستەواژانەیان لەسەر بناغەی لێکدانەوە و شیکردنەوەی ئابووری یا قۆناغی سەرمایەداری ئەو سەردەمە، چەرخی نۆزدەو نیوەی یەکەمی چەرخی بیستەم، داڕشتووە. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت مەرچ نییە ئەوەی کە ئەوان گوتوویانە لەو سەردەمەی خۆیاندا بۆ ئێستا و سەردەم ڕاست بێت ، یاخود ئەو سەرەنجامەشی کە هەندێك لە ئێمە لە ئێستادا پێیگەیشتوین بۆ سەردەمی ئایندە،یا داهاتوو، دروستبێت. بەڵام ئەوەی کە کەتوار و ژیان ئێستا پێماندەڵێت شتێکی دیکەیە کە گەر من بە کورتی بیخەمە ڕوو تەنها دەڵێم : یەکەم : قەیرانەکان زیاتر قەیرانی کرێکاران و هەرە زۆرینەکەی دیکەمانە، نەك قەیرانی بورجوازی و سیستەمی سەرمایەداری. ڕاستە لە کاتی ڕوودانی ئەو قەیرانانەدا چەند کۆمپانیایەک لێرەو لەوێ ، نابووتدەبن، ڕاستە چەند بەڕێوەبەرێکی چەند بانق و کۆمپانیایەك دەست لەکار دەکێشنەوە و باجەکەی دەدەن، ڕاستە چەند کەسانێکی سیاسی و شالیار و سەرەکشالێران و سەرۆکی دەوڵەتان ، پۆزش دەهێننەوە و ئاخ و سۆزی خۆیان بۆ کوڕگەل و کچگەلی نەتەوە و وڵات دەردەبڕن…بەڵام پاش ماوەیەکەك هەموو ئەم شتانە ئاسایی دەبێتەوەو سەرمایەداری هەڵدەسێتەوە و لە جاری جاران پتر بەهێز دەبێتەوە، ئەوەشی کە باجە سەرەکییەکەی دەدات تەنها لە سەدا ٩٩ یەکەمانە.

دووهەم: کورتبوونەوەی زەمەنی نێوانی قەیرانەکان، شتێکی دیکە نییە جگە لە خۆگونجاندن و مناوەرە کردنی سیستەمەکە لەگەڵ واقیعی پێشەوەچوونی بەپەلەی هۆیەکانی بەرهەمهێنان و ڕکەبەرێی نێوانی کۆمپانیا گەورەکان بۆ دەستکەوتنی قازانجی زیاتر، ململانێی نێوانی بانکەکان و دەزگە داراییەکانی دیکە بۆ پاوانکردنی وڵاتان و چۆکدادانی حکومەتەکانیان بە گوێرەی سەپاندنی هەلومەرجێك کە خۆیان دەیانەوێت لە ڕوتانەوەی خەڵکانی ولاتەکانیاندا.

بەڕای من ئەم قەیرانانە دەستکرد و پلانی چینی باڵا و سیستەمەکەیەتی، کە پێشوەخت هەست بە مەترسی بزووتنەوەی خەڵکی دەکەن لە بەرامبەر ئەو نەهامەتییەی کە بەسەریاندا هێناون، کە ژیانیان ساڵ بەساڵ گرانتر و زەحمەتتر دەبێت.

بێ گومان خولقاندنی ئەم قەیرانانە نەك هەر تەتەڵەوبێژێکی حساباتی ناو خودی توێژاڵی دەستەبژێری پارەدارو ساماندار دەکات ، بەڵکو بزوتنەوەی کرێکارانیش ، خەڵکیش لە نووزە دەبڕێت و هەموو ئەو دەستکەوتنانەی کە لە دەیەکانی پێشتردا بەدەستیانهێناوە لێیان دەسێنرێتەوە، کرێکارێکی زۆر بێ کار دەبن، هەلومەجێکی گرانتری سەر کار دەسەپێنرێت، بیمەکان یا بەشێکیان دەبڕێن، یاخود کەمدەکرێنەوە، خزمەتگوزارییەکان لە کەمبوونەوە و داخستندا دەبن، هەلێکی باشدەکەوێتە دەستی حکومەتەکان کە نوێنەایەتی توێژاڵی دەسەبژێردەکەن تاکو کەرتە حکومەتییەکان بفرۆشن و بیانکەن بە کەرتی تایبەتی، خوێندنی قوتابخانەکان و زانکۆکان و چارەسەرکردن لە خەستەخانەکاندا، دەبنە پارە، بیانوویەکی باشدەبێت بۆ کەمکردنەوەی باجی کۆمپانیاو داهاتی دەوڵەمەندەکان ( ئەمە لە بریتانیادا بەردەوامە) هاوکات زیادکردنی باج لەسەر مووچەی کرێکاران و کارمەندان، هەموو ئەمانە بە پاساوی ئەوەی تاکو دەوڵەمەندەکان پارەکانیان بخەنەگەڕ و ئابووری ببوژێتەوە ( لە لای ئەوان پارە و سامان کۆمەڵ و ژیان دروستدەکات، نەك پێچەوانەکەی و هێزی کار). بە بیانوی نوقسانی پارەیمیزانییە، یاخود “قەرزی نەتەوەیی” لە سنوری خۆی تێپەڕیوە و دەبێت بدرێتەوە،بڕی باجیش لەسەر ئەوانی دیکەمان بەرزدەکەنەوە. دیسانەوە ئەم قەیرانە پاساوێکی چاکە بۆ کەمکردنەوەی بوجەی شارەوانییەکان تاکو ئەوانیش ئەم کەمهێنانی پارەیە لە دانیشتوان و کرێکاران و کارمەندانی شارەوانییەکان و کەمکردنەوەی خزمەتگوزارییەکان و داخستنیان، ساغبکەنەوە،زۆری دیکەش لەمانە .   باشە هەموو ئەمانە لێدانە لە سەرمایەداری یاخود لە ئێمە؟!!

گەر تەماشایەکی بزوتنەوەی کرێکاران لەم ساڵانەدا ، بە بەراورد بە ساڵانی حەفتا و هەشتاکانی چەرخی ڕابوردوو، بکەین کە لە کاتێکدا کە ئێستا سەرمایەداری بەرەوپێشەوەچونێکی یەکجار گەورەی بەخۆیەوە بینییەوە لە بەرامبەر ئەو ساڵانەی چەرخی ڕابوردوودا، وە قەیرانەکانیش زوو زوو دووبارە دەبنەوە، ئایا ئێستا بزوتنەوەی کرێکاران و نقابەکانیان بەهێزترە یا ئەو سەردەمە؟ مافەکانیان ئەو کاتە زۆرتر بوو یا ئێستا؟ هەلومەرجەکانی سەر کاریان ئێستا سەختترە یا ئەو سەردەمە؟ ژمارەی بەتاڵە و کەلێنی نێوانی دەوڵەمەند و هەژاران و بڕی مووچەی فیعلی ئێستایان، زیاترە یا ئەو کاتە؟ ژمارەی خەڵکانی بێ خانووبەرە ئێستا زیاترە یا ئەو سەردەمە؟ ژیان بەگشتی ئێستا زەحمەتترە یا ئەو کاتە؟ بڕی داهاتی نەتەوەیی لە ئێستادا زیاتر و گەورەترە یاخود ئەو سەردەمە؟؟؟؟

ئەمانە پرسیارگەلێكی بێ کۆتایین، کە گەر بە گوێرەی کتێبە پیرۆزکراوەکان و دەم و قسەی بیریاران و ڕابەران، بووایە ، دەبوایە پێچەوانەی وەڵامەکانی ئەو پرسیارگەلەی سەرەوەمان دەستبکەوتایە، دەبوایە ئێمە ئێستا لەبەر دەرگەی بەهەشتی کۆمەڵی سۆشیالیستی/ئەنارکیریزمانبگرتایە.

ئەوەی کە واقیع پێماندەڵێت ، ئەوەیە کە سەرمایەداری گەر لێیبگەڕێین ، بۆ هەمیشە لە توانایدا هەیە کە قەیران بخولقێنێت و بە سەلامەتی و گوڕوتینێکی زیاتریشەوە لێشی درەبازبببێت، دەتوانێت چارەسەری کێشەکانی ناو خودی بازاڕ لە مەوجدانەوەی کاڵاکانی و کێشەی سەر کار و کێبڕکێی نێوانی بەشەکانی نێو خۆیی و زیاترکردنی بڕی قازانجیشی، بکات.

ئەوەی کە دەبێتە دینەمۆی مێژویی لە گٶرێنی کۆمەڵی سەردەم و هەڵوەشاندنەوەی هۆیەکان و پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنان و رێکخستنەوەی کۆمەڵ لە شێوەی بە کۆمەڵایەتیکردنی هەموو شتێکدا لە هەموو بوارەکاندا، بزوتنەوەی سەرجەمی لە سەدا ٩٩ کەمانە، بەگژاچوونەوە و جەنگکردنە (دیارە مەبەستم جەنگی چەك نییە) دژی سیستەمەکە، یاخیبوونە لە هزر و ئایدیاو کولتور و شێوەی باوی ژیانی ئێستا، دەنا هەتا مێژو بگەڕێت و و ژیان بمێنێت، سەرمایەداری هەر ئەمێنێت بێ ئەوەی “گۆڕی خۆی هەڵکەنێت”، قەیرانەکان بەزوویی یان درەنگی دێن و دەچن، بێ ئەوەی کۆتی زنجیری زنجیرە قەیرانەکان بشکێت و بە قازانجی ئێمە بگەڕیتەوە.