جان باختگان آنارشیست شیکاگو و منشاء روز اول ماه مه, و معرفی تشکلات و مطالبات آنارکوسندیکالیستی

جان باختگان آنارشیست شیکاگو

و منشاء روز اول ماه مه

anarcosyndicalisem-farsi

همراه با نوشته ای از

نستور ماخنو

و معرفی تشکلات و مطالبات آنارکوسندیکالیستی

 ترجمە از

ن. تیف

آنلان ورژن برای خواندن

anarcosyndicalisem-farsi-online-version

ورژن چاپی برای دانلود

anarcosyndicalisem-farsi-print-version