تئوری آنارشیستی(*): یا ازش استفاده بکن یا از دستش بده / 7

نوشته : ای یان مک کی

ترجمه : پیمان پایدار

قسمت هفتم


مارکسیسم آزادیخواهانه، سندیکالیسم و انباشت اولیه(+)


این گرایش مارکسیسم برای عقب نیافتادن از آنارشیسم(*+) را می توان در اشکال آزادیخواه آن دید .

کمونیسم شورائی(**)، از قضا، به همان نتیجەگیری آنارشیستی رسید که مارکس در بین الملل اول با سختی علیه آن به جنگ عقیدتی رفته بود .


طرفداران مارکسیسم خودمختار ( ***) قاطعانه با بریدن از جریان غالب مارکسیستی و استقبال از نقش کلیدی مبارزه طبقاتی در جهت بی اعتبار خواندن تمامیقوانینجبرگرایانه اقتصادی حرکت کردند . حال آنکه این با تاکید سندیکالیستهای فرانسوی‌ها در آغاز قرن بیستم روبرو گردید :


از طریق مدارک و شواهد از تحولات بی امان قانون دستمزدها، مقایسه‌ای بین کارگر و کالا صورت گرفت….تا بلکه قانون دستمزد به عنوان حق !پذیرفته شود…. تا زمانی که فرد کارگر به کالا بودنش راضی است تا زمانی که، بمانند گونی سیب زمینی، کارگر بی عمل(پاسیو) و بی حرکت باقی‌مانده و نوسانات بازار را متحمل شود….اما مسائل شکل دیگری بخود خواهند گرفت همینکه…. کارگر بیدار شده و برای خود بعنوان انسان ارزش قائل شود و روحیه شورش تمامی وجودش را
در بر گیرد….در آنوقت ، تعادل خنده آور قانون دستمزداز بین میرود42


و مارکس ،در واقع ، کارگر را با کالا مقایسه کرده بود، با گفتن اینکه توان / کار کارگرکالا میباشد، نه بیشتر و نه کمتر از شکر. قبلی را با ساعت اندازه میگیرند، بعدی را با ترازو.”(43). بنابراین چیزی که آزادیخواهان اسم دیگر++آنارشیستها ، مترجمپیش از آن برای دهه ها بدفاع از آن پرداخته بودند به مارکسیسم پیشرفته یا پیشرو(*) تبدیل میشود.


(*)cutting -edge Marxism یا لبه برش مارکسیسم


یکی دیگر از این مقوله‌ها که در آن لبه برشمارکسیسم(****) فقط به تکرار آنارشیست ها می پردازد را می توان در جوش و خروش اخیر رسالات و مقالاتی در مورد اینکه چگونه نئولیبرالیسم به دنبال درون بستهای جدید بخوان بدست گرفتن زمینهای حاصلخیز در کشورهای پیرامونی،مترجم و همچنین تمرین اشکال دیگر انباشت بدوی / اولیهمیگردد ،مشاهده کرد. این برای آنارشیست‌ها هیچ جای تعجبی نیست . در اینجا از گروپوتکین (44) بخوانید :


پس، بعدش ،چه سودی دارد صحبت کردن، با مارکس، در مورد انباشت بدوی/اولیه‘- انگار که اینچیزی بوده در گذشته؟هیچ جائی سیستم دخالت نکردن دولت هرگز موجود نبوده دولت همیشه در زندگی اقتصادی به نفع سرمایەداران استثمارگر دخالت کرده…. و غیر از این نمیتواند باشد….انجام این کار یکی از عملکردهای ماموریت اصلی دولت بوده است .این، اتفاقا، رد این ادعای متأسفانه معمول مارکسیستی است که آنارشیسم فکر می کند دولت دشمن اصلیمی باشدگروپوتکین ماهیت همزیستی دولت و سرمایه در جامعه مدرن را به رسمیت می شناسد و مخالف هر دو است .

ادامه دارد :

http://naskhad.blogspot.co.uk/

***************************

(*)Anarchist Theory: Use it or Lose it / BY: Iain McKay(One of the five Collective members of A.S.R : Anarchist Syndicalist Review) # 57،Winter 2012 یکی از5 عضو کلکتیو( محفل) ‘ بازنگری آنارکوسندیکالیستیدر آمریکا


(+)Libertarian Marxism ، Syndicalism and primitive accumulation


(*+)Marxism to play catch-up / (**)Council Communism (***) Autonomist Marxism(42) امیل پوژه ،عمل مستقیم(کتابخانه کیت شارپلی ،2003) صفحات 9 و 10
Emile Pouget، Direct Action (Kate Sharpley Library،2003)،pp.9-10


(43)”مزد، کار و سرمایه، مجموعه نوشتەهای مارکس و انگلس ، صفحه 204
“Wage، Labor، and Capital،The Marx -Engels Reader، p.204


(++) Libertarians / or LibertarianSocialist یا سوسیالیستهای آزادیخواهمترجم(****)یکی از این محفلهای تحقیقاتی خوبی که مقالاتبغایت سودمندی نوشته‌اند همانا کلکتیو نوتهای نیمه شبمیباشد.در اینجا خوانندگان را صرفابه دو مقاله از آنها رجوع میدهم . Midnight Notes Collective


(1)Toward the New Commons :Working Class Strategis and the Zapatistas;By Monty Neill،with George Caffentzis and Johnny Mchete ( Autonomedia،Brooklyn- New York،Fll 1997)


(2)Promissory Notes : From Criss to Commons،مقالاتآنها را در سایت زیر بخوانید2009
www.midnightnotes.org
از مترجم


(44)علم جدید و آنارشیسم ، تکامل و محیط زیست(انتشارات رز سیاه ،1995) صفحات 97 و 98
“Modern Science and Anarchism”، Evolution and Environment (Black Rose،1995)،pp.97-8