نقش شرکتهای غربی ودولت درسرکوب واستثمارکارگران بنگلادش

سارا نبوی

وضعیت اسفناک زندگی 2,5 میلیون کارگران بنگلادشی که 80 درصد این کارگران اززنان تشکیل شده ومقابله آنهادراین رابطه منجربه اخراجهای بیشمار,دستگیری وکشتن آنهاشده.

سالهاست که کشورهای غربی تولیدات خودرا به بنگلادش منتقل کرده اند , بدلیل آنکه مزد کمی درقبال کارپرداخت میکنند وبهره های هنگفتی میبرند. یکی ازاین واردات وصادرات درزمینه تولیدات لباس است. این کارفرماها, کارگران خودرادرشرایط غیر

انسانی به بیگاری مجبور مکنند ومحیط کارآنهاازهرگونه شکل امینیتی عاریست, بطوریکه تعدادزیادی دریک محل کاربایدبکنندتاآنجایی که جای تکان خوردن نمی باشد ودرها به روی آنهابسته میشود, وهمه اینها به قیمت سلامتی وجان این کارگرها تمام میشود.درحین یک آتش سوزی راهی برای گریختن وجود ندارد ,درهابسته اند, دلیلی که کارفرماها برای بسته شدن درها می آورند جلوگیری ازدزدی میباشد.

فقط درژانویه 2010 درمنطقه تیگااون درپایتخت بنگلادش داکادراثرآتش سوزی 31 نفرکشته وهزاران نفر بی خانمان شدنددردسامبردوباره درسالن غذاخوری آتش گرفت , دراین روز 22 نفرکشته وصدهانفربه شکل بدی زخمی شدند, این کارخانه مطلق به تولید میکند : Gap, Wrangler است و برای Hameem Group

Carrefour, Wal-Mart, H & M, Next, JC Penny, Kohl`s, Squeeze, Sears, Target Store, Charming Shoppes Levi Strauss, Inditex, Etam, Micros و Clio دارند. , دولت درطی تصویب قانون جدید چیزی معادل 34 یورو درنظرگرفت , ولی خواست کارگران چیزی درحدود 50 یورو میباشد.

درصورتی که80درصد ازدرآمد صادرات ازطریق کارخانه های لباس دوزی تامین میشود بااین حال کارفرمایان ازپرداخت درآمدی عادلانه سربازمیزنند.

کارگران که درکارخانه های لباس دوزی کارمیکنند, مزدی که دریافت میکنند چیزی حدود 19 یورو درماه است کفاف زندگی آنهارانمیدهد,آنهابرای گرفتن حداقل مزد, زیرپوشش سندیکاها ازیولی 2010 درشهر چیتاگونگ به طورپیگیرکارخودرازمین گذاشته ,دست به اعتصاب زدند وباتظاهراتهایی که کردند ,موفق شدند دولت رامجبوربه تصویب قانونی مبنی برپرداخت

حداقل مزد بکنند, البته چیزی راکه دولت تصویب کرد, چیزی معادل 34 یورو است که این قانون میبایستی ازماه نوامبربه مرحله اجرا آورده میشد,بطورمشخص باید ازماه دسامبراین مبلغ پرداخت میشد. اما کارفرماهاحاضربه پرداخت نشدند,این باعث شد که ازتاریخ 11.12.2010 اعتصابها وتظاهراتهادوباره شکل بگیرند,این هم باعکس العمل پلیس مواجه گشت, دراین روز حداقل 3 کارگرکشته شدند. درروز 13.12.2010 دوباره 5000 از کارگران به خیابانهای گاسیپور آمدند, و

خیابانهارابه طرف پایتخت بستندودرشهرآشولیاهم 5000 نفربرعلیه کارفرماهاتظاهرات کردند. پلیس اول باباتوم برقی سعی کرد آنهاراسرکوب کند ولی نتوانست تظاهرکنندگان راخاموش کند به همین خاطرشروع به تیراندازی کرد وگازاشگ آور انداخت, دراین درگیری 4 نفرکشته وصدهانفرزخمی شدند. درداهاکا پایتخت بنگلادش 4000 نفربه خیابانها رفتند که اکثریت آنها زنان بودند, آنها شروع کردند به آتش کشیدن ماشینها.

فروشگاههایی مثل: H & M , KIK , Zara که لباسهای ارزان عرضه میکنند,ازکسانی هستندکه سود هنگفتی به جیب میزنند.

کمبود کارهم درآنجامنجربه این میشود که خیلی ازکارگران محبورمیشوند به کشورهای عربی برای پیداکردن کاربروند. برطبق اطلاعات بدست آمده درطول 5 سال گذشته, ازسال 2004تا 2009 حدود 8100 کارگر جان خودراازدست دادندوبطورمثال یکی ازدلایل آن سکته قلبی بود که بطورمتوسط درسن 30 سالگی رقم زده شد. این نتجه شرایط خیلی سخت کاری آنهامیباشد.

اخباراخیر حاکی ازآن است که یکی اززنانی که درراس سندیکاقرارداردبه نام موشوفامشو ,توسط لباس شخصیها دستگیرشده,بااینکه حکم دستگیری دررابطه اووجودندارد. درسالهای گذشته شکایات زیادی برعلیه اوشده بود, دریولی 2010 مجبورشد که ساعتهاخودش رامخفی کند,آنهااورابه مرگ تهدید کردن ودنبال اومیگشتند.

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.